Nykvarns kommun
Placeholder

Hur ska Nykvarn utvecklas framöver? Var ska det byggas och vad? Det är frågor som ska diskuteras när kommunen nu tar fram en ny översiktsplan.

Nykvarn växer och mycket har hänt sedan den förra översiktsplanen från 2014 antogs. Förutsättningar ändras och saker behöver revideras. Därför sätter kommunen i gång arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som beräknas bli klar 2024.

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som vägleder kommunen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden och den byggda miljön i exempelvis detaljplanering och bygglovsärenden. Planen sätter också agendan för hur Nykvarn som plats ska utvecklas och vad som ska bevaras fram till 2035.

– En ny översiktsplan är en viktig investering i Nykvarns framtid. Jag är glad över att processen drivs i samverkan med våra medborgare i kommunen. På sätt får vi en förankring hos människor som bor och verkar här, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Önbäck.

Hur ser processen ut?

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är omfattande. Processen regleras i plan- och bygglagen och består av fyra steg: initiering, samråd, granskning och antagande.

I första steget tar kommunen fram ett förslag. Förslaget skickas ut på samråd under två månader. Då har medborgare, företagare och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter. När samrådstiden är slut sammanställs synpunkterna.

Därefter tar kommunen fram ett nytt planförslag som ställs ut för granskning. Även under granskningstiden kan medborgare lämna in synpunkter. Efter granskningstiden övergår planförslaget till en färdig produkt som presenteras för kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som beslutar om antagande av översiktsplanen.

Tillfällen där invånarna bjuds in att lämna synpunkter (samråd) publiceras på kommunens hemsida under våren.

Vad är en översiktsplan?

Den nya översiktsplanen berättar bland annat

  • hur Nykvarns kommun kommer att utvecklas fram till 2035
  • var det är mest lämpligt att bygga bostäder, verksamhetsområden och industrier
  • hur mark- och vattenområden ska utvecklas och bevaras
  • vilka värden som behöver bevaras och hur Nykvarns kommun ska utvecklas hållbart.

Läs mer om planprocessen på Boverkets hemsida » Länk till annan webbplats.