Nykvarns kommun
Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten.

Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde med markanvändning inriktat på verksamheter, logistik, industri, kontor och handel (ej dagligvaru- eller livsmedelshandel) inom ramen för logistikområdet Stockholm Syd. Inom de norra delarna av planområdet möjliggörs även för drivmedel, laddning av elfordon samt uppställnings- och rastplats för lastbilar. En mindre del av planen möjliggör också för begränsat idrottsändamål. Detaljplanen syftar vidare till att bevara naturmark med höga ekologiska värden.

Granskningstiden pågick mellan 2022-04-25 t.o.m. 2022-05-22. Nu har kommunen tagit fram ett graskningsutlåtande.