Nykvarns kommun
Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till Vidbynäs.

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade den 7 juni 2023 § 111 att detaljplan för Miare Backar skickas ut på samråd. Kungörelse har anslagits på kommunens digitala anslagstavla den 20 juni 2023. Samrådstiden pågår 20 juni 2023 t.o.m. 25 juli 2023.

Syftet med detaljplanen är att pröva uppförandet av ett nytt bostadsområde med småhus i max två våningar. I planområdet möjliggörs tillhörande gator och naturmark. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Läs mer om detaljplanen och samrådet här.