Nykvarns kommun
Placeholder

Planområdets lokalisering.

Detaljplan för Ströpsta 3:94 vann laga kraft den 21 juli 2023.

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ett nytt bostadsområde i form av flerbostadshus. Parkering till den nya bostadsexploateringen kommer lösas inom fastigheten.

Läs mer om ändringen av detaljplanen här.