Nykvarns kommun
Den politiska majoriteten i Nykvarn.

Alla kommuner i landet står inför en tuff budgetprocess 2024 på grund av kraftigt ökade räntor, ökade pensionskostnader och den höga inflationen. I majoritetens budgetförslag för 2024 är fokuset därför bland annat att möta detta. Hållbarhet är även det i fortsatt fokus.

Redan under hösten 2023 ser det ut som att inflationen börjar minska, vilket i sin tur bidrar till att pensionskostnaderna blir lägre redan år 2025. Även räntorna ser ut att sjunka i slutet av 2024. I budgeten för 2024 använder majoriteten en del av kommunens resultatreserv för att verksamheten inte ska drabbas av ett enskilt år av kraftigt minskade ekonomiska resurser.

Hållbarhet

Ett viktigt strategiskt mål som majoriteten vill fortsätta arbeta med är hållbarhetsfrågorna. Det handlar främst om att vårda natur och miljö, men också om att skapa förutsättningar för ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Hållbarhet genomsyras i kommunens alla övergripande mål.

Översiktsplan

Översiktsplanen är ett dokument som lägger grunden för många framtida beslut och är tätt förknippat med hållbarhetsfrågorna. Hur ska vårt framtida Nykvarn se ut? Hur vill vi växa? Och var? Arbetet med översiktsplanen är lagreglerat och omfattande med program, samråd och utställning. Det avgörande att så många intressenter som möjligt får komma till tals. Inte minst är det viktigt att Nykvarnsborna blir delaktiga och kan lämna synpunkter under processen.

Personal

Nykvarns kommun ska fortsätta satsa på medarbetar- och ledarprogrammet men nu genom en webbaserad internutbildning som cheferna kan använda på arbetsplatsträffar för att skapa delaktighet och engagemang samt utveckla alla medarbetarnas möjlighet att utöva ett starkt medarbetarskap. Kommunens alla medarbetare ska få bättre möjligheter att tillsammans med sina kolleger utvecklas i sin roll på arbetsplatsen, stärka ansvarstagandet och utöva självledarskap. Programmet syftar således till att både utveckla individen och gruppen.

Utbildning

Behovet av förskoleplatser ökar i kommunen. Den nya förskolan i Bergtorp har blivit försenad, därför arbetar kommunen med att ta fram flexibla och temporära lösningar vid Furuborgskolan och Turingeskolan för att möta behovet av platser under tiden.

Resurser ska också ges för att verksamheten ska kunna få en tydligare och mer strukturerad modell för ersättning för barn i behov av särskilt stöd. Det görs med en riktad resurs i driftbudgeten om 1,5 mkr. Utbildningsnämnden tillförs även ökade resurser i budgetram för fler anpassade grundskoleplatser.

Budgeten för måltidsenheten förstärks med 800 tkr för 2024, för att möta de ökade kostnaderna för livsmedel.

Inför lönerörelsen 2024 gör majoriteten också en lönesatsning för personal i förskola och grundskola.

Vård och omsorg

Kostnaderna inom äldreomsorg ökar, vilket påverkar vård och omsorg för hemtjänst och äldreboende, vilket ska kompenseras.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås dessutom fortsätta och utöka det prioriterade arbetet med arbetsmarknadsåtgärder med inriktning ungas sommarjobb och deras första viktiga kontakt med arbetsmarknaden. Nämnden föreslås erhålla en fortsatt förstärkning om 200 tkr samt en utökning med 100 tkr.

Kultur och fritid

Ekonomiska satsningar ska göras på föreningslivet, bland annat genom att en av kommunens konstgräsanläggningar kommer att skottas under vintern (vid normal snömängd). Städning ska göras även under helger i föreningslokalerna.

Bidragen till föreningarna ska förstärkas med 700 tkr. Det ger möjlighet att främja föreningarnas lokalplanering samt att ge bättre möjligheter att erbjuda kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga.

Övrigt från budgeten

Budgeten innehåller en rad andra viktiga satsningar, bland annat dessa:

  • Fortsatt stöd till personer som vill hoppa av från en kriminell livsstil.
  • Vård- och omsorgsnämnden utökas med en samordnare som ska förstärka det pågående familjenära brottsförebyggande arbetet i kommunen.
  • En satsning genomförs för att få ökad takt för renovering av kommunens lokaler. Framför allt skall förskolorna i kommunen prioriteras under det kommande året.
  • I samband med att Nykvarn fyller 25 år görs olika satsningar för att stärka varumärket. För kommuninvånare, turister och företagare men även som arbetsgivare.
  • Fortsatt satsning på att förbättra den ekologiska statusen i Måsnaren.
  • Fortsatt utbyggnad av vatten- och avloppsnät – en viktig faktor för att minska belastningen på Nykvarns sjöar.
  • Fortsatt effektivisera elanvändning, till exempel genom att ersätta gammal gatubelysning med LED-armatur och att installera solceller på alla nya kommunala byggnader.

Beslut om budgeten kommer att tas på kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober.