Nykvarns kommun
Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten.

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2024-04-09 § 50 att godkänna planförslaget och låta förvaltningen skicka ut förslaget till detaljplan på samråd. Samrådstiden pågår mellan 2024-04-22 och 2024-05-13.

Planområdet är beläget centralt i Nykvarns tätort, cirka 500 meter nordost om Nykvarns centrum, söder om Norra Stationsvägen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra markanvändning för antingen bostäder, skola eller vård.

Läs mer om förslaget till ändring av detaljplan och hur du lämnar dina synpunkter på förslaget här. Öppnas i nytt fönster.