Nykvarns kommun

Turingeån som rinner genom delar av tätorten har många delägare. Nu inleds ett arbete med att samla dem i en så kallad samfällighetsförening.

Att bilda en samfällighetsförening ger bättre förutsättningar att mer aktivt förvalta ån eftersom det skulle ge kommunen en partner i form av en demokratiskt tillsatt styrelse att diskutera olika åtgärder med.

- I dag krävs det enhälligt beslut av alla ägare för att besluta om åtgärder kring ån. Eftersom cirka 180 delägare berörs är det i praktiken så gott som omöjligt att fatta några beslut. En samfällighetsförening drivs däremot som en vanlig förening, med föreningsstämma och styrelse, säger kommunens tekniska chef Claes Eriksson.

Kommunstyrelsen har därför bestämt att skicka in en ansökan till Lantmäteriet om att få bilda en samfällighetsförening för Turingeån. Med en samfällighetsförening kan frågor diskuteras och beslutas vid en föreningsstämma där delägarna röstar fram olika beslut som rör ån och gemensamma anläggningar.

- Ån har ett stort ekologiskt och kulturhistoriskt värde och vi får in många synpunkter om hur den ska skötas. Med dagens organisation av samfälligheter är det så gott som omöjligt att kunna ta några beslut om skötsel, till exempel muddring eller slyröjning. Om en delägarförening bildas förbättrar vi förutsättningarna för att ta sådana och andra beslut framöver, förklarar kommunens tekniska chef Claes Eriksson.

Mer om bildandet av samfällighetsförening för Turingeån