Nykvarns kommun

Du som vill göra en insats för barn och unga i kommunen kan bli kontaktperson/kontaktfamilj. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet, det räcker att du är en trygg och stabil person som känner att du har ett engagemang för barn- och ungdomar.

Kontaktperson/familj

Att bli kontaktperson

Som kontaktperson ska du i samarbete med socialtjänsten stötta en ungdom som av olika skäl behöver stöd i tillvaron. Du träffar honom eller henne vanligtvis 3-6 timmar per vecka, tar en promenad, fikar tillsammans eller gör något annat tillsammans. Viss kontakt kan även hållas via telefon.

Som kontaktperson ska du försöka uppmuntra ungdomen att hitta egna fritidsaktiviteter och ta eget ansvar. Det viktiga i er kontakt är att utveckla ett ömsesidigt förtroende och att du möter denna unga person och dennes livssituation med respekt.

Vi ser helst att du som kontaktperson är över 20 år och har en personlig mognad, är en positiv förebild och har ett gott omdöme. Det behövs både män och kvinnor i olika åldrar och med olika erfarenheter och bakgrund eftersom barnens och ungdomarnas behov ser olika ut.

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode (skattepliktigt) och en omkostnadsersättning för att täcka de utgifter som uppdraget medför. Ersättningen utgår från SKLs riktlinjer.

Olika skäl

Det finns olika anledningar till att ungdomar behöver extra stöd i form av dig som kontaktperson. Här är några exempel:

  • Barn och ungdomar kan behöva någon utanför familjen att prata med och göra saker med, då behöver du vara den som lyssnar och vägleder.
  • Barn och ungdomar som är på gränsen till ett destruktivt beteende kan behöva dig som kontaktperson för att hitta sin egen trygghet och alternativ sysselsättning.
  • Barn och ungdomar som är utsatta, mobbade och/eller isolerade kan behöva närvaro och bekräftelse av dig som trygg vuxen och hjälp med att ta sig ut i samhället.
  • Ungdomar som flyttat hemifrån/inte har sin familj i landet och inte har något naturligt nätverk runt sig kan behöva stöd och vägledning av dig som vuxen.
  • Barn som behöver mycket stimulans och uppmärksamhet kan behöva någon utanför familjen att göra saker med.

Vad är en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj är ett viktigt stöd inom socialtjänstens förebyggande arbete för barnfamiljer och ska ses som ett komplement till barnets egen familj. Att vara kontaktfamilj innebär att ta emot ett barn eller ett syskonpar och låta barnet vara en del av familjen. Det kan innebära att barnet/barnen bor hos er några dygn per månad. Alla som kommer till en kontaktfamilj har själva valt att ta emot det stödet.

Det är individuellt hur länge insatsen pågår. Vanligast är att en kontaktfamilj varar från ett halvår till flera år. Uppdraget följs regelbundet upp av socialtjänsten.

En kontaktfamilj får ersättning i form av arvode (skattepliktigt) och en omkostnadsersättning för att täcka de utgifter som uppdraget medför. Ersättningen utgår från SKLs riktlinjer.

Barnets behov i centrum

Det finns olika anledningar till att ett barn behöver vistas i en kontaktfamilj, men gemensamt för alla är att barnet har större behov än vad föräldrarna kan tillgodose. Ofta handlar det om familjer där det förekommer social problematik såsom psykisk ohälsa eller missbruk. Det kan också vara barn till föräldrar som av olika skäl har svårt att orka med föräldrarollen. Socialtjänsten gör en bedömning utifrån barnets behov och fattar därefter beslut om barnet/barnen ska få en kontaktfamilj.

Huvudsaken är att du tar dig tid med barnet och att ni som är medlemmar i en kontaktfamilj är engagerade.

Förväntningar på kontaktfamiljer/kontaktpersoner

  • Att ni bör vara goda förebilder för barnet/ungdomen.
  • Att ni som kontaktfamilj/kontaktperson ska följa den planering som gjorts av socialtjänsten för barnet/ungdomen.
  • Att ni har integritet. En kontaktfamilj/kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om barnet/ungdomen som de är/har varit ett stöd för.

Hur går det till?

Efter att du har anmält att du är intresserad blir du kontaktad av en familjehemssekreterare. Vid den här första kontakten lämnar familjehemssekreteraren ytterligare information och ni bokar in ett möte. Du/ni som kontaktperson/kontaktfamilj blir intervjuad och utredd av familjehemssekreteraren för att på bästa sätt paras ihop med ett barn eller ungdom.

Intresserad? Prata med en av våra familjehemssekreterare via Nykvarns kommuns växel:
Telefonnummer 08- 555 010 00

Kontakta oss