Nykvarns kommun

Stockholms läns landsting har det grundläggande ansvaret för hälso- och sjukvården i Nykvarn. Viss vård ges också av kommunen, framför allt vård för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Placeholder

Nykvarns vårdcentral

Centrumvägen 2, Vårdbyggnaden, Nykvarns centrum
Öppet: måndag-fredag klockan 8-17  
Telefon: 08-409 157 00

1177 Vårdguiden

På landstingets portal 1177 Vårdguiden finns all information om hälsa och vård i länet, både landstingsdriven och privat.

Södertälje Sjukhus

Akutmottagningen och förlossningen har öppet dygnet runt.
Adress: Rosenborg 6-10
Telefon: 08-550 240 00 (klockan 07:00 - 18:00)

Tandvård

I Nykvarn finns privatpraktiserande tandläkare och distriktstandvården.

Distriktstandvården finns i samma byggnad som vårdcentralen, Centrumvägen 2.
Telefon: 08-597 603 40

112

Är du allvarligt skadad eller svårt sjuk ska du vända dig till en akutmottagning på sjukhus eller ringa 112 för ambulans.

Hemsjukvård

Du som har ett varaktigt behov av hälso- och sjukvård och en diagnos eller funktionshinder som motiverar att insatserna ges i hemmet kan få hemsjukvård. Det är i så fall Nykvarns Vårdcentral som kommer hem till dig och ger vården. 

Ansvarsfördelning kommun/region

Kommunerna erbjuder hälso- och sjukvård inom vissa områden, dock inte läkarvård. Regionerna ansvarar alltid för den vård som läkare ger. 

Kommunernas hälso- och sjukvård ges framför allt i särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning. Många äldre behöver både äldreomsorg och sjukvård. Generellt ansvarar kommunen för äldreomsorgen medan landstinget (vårdcentral/husläkare eller sjukhus) står för sjukvården. Den basala hemsjukvården kan dock skötas av såväl kommun som landsting.

Både regionen och kommuner omfattas av bestämmelserna i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som reglerar huvudmännens skyldighet att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvårdspersonalens arbete regleras av Patientsäkerhetslagen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska/rehabiliterare

Inom kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det alltid finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Det finns även en medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) i kommunen.