Nykvarns kommun

Barn, unga och vuxna som upplever våld ska få hjälp. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld. Oavsett om du behöver hjälp för egen del eller är orolig för någon annan, så finns det hjälp att få.

Våld kan ha många olika uttryckssätt och likaså är skadorna av olika typer av våld varierande. Men en sak är säker: oavsett vilket våld som utövas så får det förödande konsekvenser. Våld förbinds vanligen med fysiska handlingar men det är viktigt att se att det inrymmer mycket mer.

Våld är varje handling, riktad mot en person, som genom att skada, smärta, skrämma eller kränka, får den personen att göra något mot sin vilja. Handlingen kan också få personen att avstå från att göra något den vill.

Olika typer av våld

Fysiskt våld

Fysiskt våld är det våld de flesta tänker på först. Det är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som skadar och orsakar fysisk smärta.

Psykiskt våld

Psykiskt våld är nedvärderande ord och olika ordlösa beteenden som riktas mot en person och som syftar till att kränka personen eftersom beteendet angriper personens människovärde. Hot av olika slag, kontroll av andras förehavanden och begränsningar av personens rörelsefrihet är psykiskt våld. Barn som tvingas leva med att en förälder utsätts för våld är utsatta för psykiskt våld. Angrepp på djur som blir skrämmande för vittnen är också psykiskt våld.

Sexuellt våld

När någon blir tvingad till att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja eller delta på ett sätt som är oförenligt med personens mognad är det fråga om sexuellt våld.

Materiellt våld

När aggressivitet riktas mot och förstör materiella ting både i och utanför hemmet på ett sätt som skapar oro och rädsla är det materiellt våld.

Ekonomiskt våld

Ett annat uttryck för våld är olika former av ekonomiskt förtryck. Några exempel är att tvingas delta i ekonomiska olagligheter, att inte få del av den gemensamma ekonomin och att få skulder överförda på sig på ett orättfärdigt sätt.

Latent våld

Det latenta våldet är ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet. Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap och risken för nytt våld skapar ett strategiskt och anpassat beteende hos den utsatte för att undvika våld.

Försummelse

Försummelse kan innebära att en person inte får sina dagliga behov tillgodosedda som exempelvis mat, hygien och medicin. Försummelse drabbar oftast personer som är beroende av andra för sin dagliga livsföring och riktas främst mot personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, äldre och barn.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Den som blir utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck får sitt livsutrymme kraftigt begränsat på olika sätt. Ofta är det flera personer i nätverket som är involverade i utövandet av våldet och förtrycket

Viktigt!

  • Våga fråga om du misstänker att någon är utsatt för våld eller beter sig våldsamt.
  • Våld är förbjudet enligt svensk lag, uppmana att polisanmäla.
  • Barn som lever i våld är utsatta för våld, kontakta socialtjänsten.
  • Den som utövar våld är ansvarig för det våld som förekommit.


Sök hjälp

Om du som vän eller vuxen misstänker eller får veta att ett barn eller ungdom har blivit utsatt för våld bör du anmäla det till socialtjänsten. Socialtjänsten är skyldig att ge stöd och hjälp om du inte känner dig trygg hemma.

Du når oss kontorstid via växeln, tel. 08-555 010 00. Besök tas emot enligt överenskommelse. Kvällstid eller helger kan du ringa socialjouren i Södertälje, tel. 08-523 038 70.

Vid akut behov av hjälp vid våld, misshandel, övergrepp och brott kontakta SOS alarm, telefonnummer 112.

Om du är under 21 år och har blivit utsatt för brott kan du få hjälp och stöd från Stödcenter för unga brottsutsatta, tel. 08-523 061 26 eller 08-52304336.

Relationsvåldscenter

Hos Relationsvåldscenter (RVC) i Södertälje kan du få rådgivning om du är utsatt för hot och våld eller själv utsätter någon för hot och våld i en nära relation. Det kan gälla alla typer av våld, hot och förtyck och alla former av nära relationer. Även du som oroar dig för andra kan få stöd och hjälp.

Telefonnummer: 08-523 024 90
E-post: relationsvaldscenter@sodertalje.se