Nykvarns kommun

Här kan du läsa mer om vad du som fastighetsägare har för ansvar runt din fastighet.

Ansvarsfördelning mellan Nykvarns kommun och fastighetsägare

Nykvarns kommun och du som fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten i Nykvarns bostadsområden. Som fastighetsägare ansvarar du för gångbanan utanför din fastighet samt att området runt din tomt är fritt från skräp och ogräs.

Gångbana är den yta som behövs för att fotgängare ska kunna ta sig förbi fastigheten. Denna skyldighet gäller också om särskild gångbana saknas. På vissa ställen kan det finnas en grönyta mellan fastigheten och gångbanan. Fastighetsägaren ansvarar även i detta fall för gångbanan. Kombinerade gång- och cykelbanor har kommunen ansvar för.

Som fastighetsägare ska du hålla rent och framkomligt runt din tomt året om. Du ska bland annat sopa bort sand och löv, ta bort ogräs, klippa buskar och träd och ta undan skräp och föremål.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Se broschyren "Klipp häcken" under relaterad information för information om vad som gäller för din tomt och vilket ansvar du har.

Som fastighetsägare ansvarar du för att gångbanan utanför ditt hus är halkfri och säker.

- Snöröj gångbana så snart som möjligt.
- Sanda för att förebygga halka.
- Snöröj runt ditt sopkärl så att sophämtning kan ske.
- Håll tak och hängrännor fria från snö och is som kan falla ner på gatan.
- Se till att galler till rännstensbrunn hålls fritt från snö och is.

Om gatuentreprenören lägger en plogvall som täcker den gångbana som du ska sköta ska du sanda delen utanför plogvallen, "gångbaneutrymmet". På vissa gator läggs all snö från gatan på en sida. Bor du på den sida där snön har lagts behöver du som fastighetsägare inte skotta rent gångbanan. Då ska istället sandning för gångtrafiken ske till en bredd av en meter vid närmaste sidan av körbanan. Befrielse från ansvar gäller endast om all snö från gatan läggs på en sida.

Om snö eller is fallit ner på gångbaneutrymme från din fastighet ska du som fastighetsägare skyndsamt forsla bort snön/isen.

Snö och is från privat tomt får inte skottas ut på gångbana eller gata utan ska förvaras på den egna tomten.

Halkolyckor är kostsamma för individen och samhället. Du som fastighetsägare är ansvarig för om någon skadar sig utanför din fastighet. Därför vill vi ge dig som fastighetsägare chansen att förse dig med gratis sand inför vintern. Nybo tillhandahåller sand som du som privatperson kan använda för att halkbekämpa utanför ditt eget hus. Sanden ska räcka till alla så ta inte mer än två hinkar per tillfälle. Glöm inte att ta med egna hinkar. Sanden får naturligtvis även användas till den egna infarten. Sanden finns att hämta vid återvinningsstationen på Norra Stationsvägen 20 i Nykvarn.

Har du som fastighetsägare inte möjlighet att sköta gångbanan och området runt din fastighet får du själv anlita ett företag som hjälper dig med detta.

Kommunens beslut om fastighetsägarens ansvar för gångbanerenhållning gäller från den 1 januari 1999. Bestämmelsen gäller även bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Beslutet gäller inom detaljplanelagt område.

Kontakta oss