Nykvarns kommun

Här kan du läsa mer om skötsel av kommunala gator och vägar.

Daglig skötsel av kommunala gator

För den dagliga skötseln av gator och annan utomhusmiljö anlitar kommunen AB Nykvarnsbostäder (Nybo).

Felanmälan kommunala gator

Ej akuta ärenden
Ej akuta ärenden så som asfalt, gatubelysning, sandupptagning, snöröjning och dagvattenbrunnar kan du göra en felanmälan i e-tjänster som du hittar till höger.

Akuta ärenden
Vid akuta ärenden så som saknade/trasiga brunnslock, träd eller liknande som ligger på vägen, vattenläcka på det kommunala ledningsnätet, akut halka eller ärenden som riskerar person- eller egendomsskador om det inte avhjälps omedelbart ska du ringa Södertörns larmbord på telefon 08-721 23 13.

AB Nykvarnsbostäder (Nybo) har i uppdrag att åt Nykvarns kommun snöröja och halkbekämpa gator, cykel- och gångvägar samt allmänna parkeringar i Nykvarn.

Uppdraget är uppdelat i olika distrikt. Ett distrikt kallas för stamvägar och är de huvudvägar som bland annat våra lokaltrafikbussar trafikerar och som Nybo ansvarar för att ploga och halkbekämpa.

I princip all halkbekämpning (sandning och saltning) görs av Nybo. Man tar dock hjälp av externa entreprenörer för de övriga distrikten när det gäller att ploga snö och slask i samband med nederbörd.

Nybo har som rutin att påbörja snöplogningen då minst 5 cm snö fallit i centrala Nykvarn, oftast sker detta med stöd av de externa entreprenörerna. Nybo har en ständig strävan att optimera uppdraget och prioritera de sträckor som först behöver plogas och sandas.

Principen är att man börjar med centrum (vägar och parkering för resenärer med tåg och buss), gångvägar för våra barn och unga på väg mot skola, samt våra äldres huvudgångstråk. Efter detta löper arbetet vidare med gator, parkeringar och övriga ytor.

Snödjup

Det finns fastställda kriterier för vid vilka snödjup snöröjningen utförs:

  • Gång- och cykelvägar och bussgator plogas vid snödjup på 3-4 cm.
  • Busshållplatser, övergångsställen och handikappsparkeringar vid snödjup på 3-4 cm.
  • Bostadsgator vid snödjup på 7 cm.

Det betyder att gång- och cykelnätet i normalfallet prioriteras. Vid större snöfall körs alla ytor samtidigt och därför kan det tillfälligt vara mera snö även på dessa prioriterade ytor.

Vi undviker i möjligaste mån snöröjning under pågående snöfall eftersom vi i sådana fall behöver ploga varje distrikt flera gånger. Förarna som kör maskinerna måste ha uppehåll mellan körningarna för att hinna vila och återhämta sig och därför är det mest effektivt att köra så mycket som möjligt på samma vända. I situationer där mycket snö förväntas gör beredskapspersonal en bedömning över när snöröjningen bör kallas ut för att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt.

Vid exceptionellt stora snömängder behöver prioriteringarna anpassas. Det kan i sådana lägen vara aktuellt att öppna vägarna så att det över huvud taget är möjligt att ta sig fram.

Under pågående snöröjning försöker förarna undvika att lägga snö framför garageinfarter men det är ändå oundvikligt att snö hamnar på privata infarter. Att rensa varje infart är inte möjligt eftersom det tar för lång tid.

Fastighetsägarens ansvar

Du som äger en fastighet har ansvar för att gångbanan utanför ditt hus är halkfri och säker, bland annat följande:

  • Snöröj gångbana så snart som möjligt.
  • Sanda för att förebygga halka.
  • Snöröj runt ditt sopkärl så att sophämtning kan ske.
  • Håll tak och hängrännor fria från snö och is som kan falla ner på gatan.

Läs mer om fastighetsägarens ansvar under relaterad information till höger.

Sandsopning

När snön har försvunnit och våren är på ingående sopas gatorna rena från sand och grus. Tidpunkten då sandsopningen startar beror på hur länge snön ligger kvar.

Centrumdelarna är prioriterade då sandsopningen påbörjas, därefter tar man de andra delarna av staden. Ordningen på dessa områden alterneras så att inget område alltid kommer sist. På grund av vädret går det det inte att säga exakt vilka veckor som respektive område sopas.

Det är svårt att ta upp sanden när det regnar mycket. Bästa vädret för sandsopning är ett svagt duggregn för då behöver inte vägen först fuktas av ett särskilt fordon innan sopningen startar.

För att få en effektiv sandupptagning uppmanar vi bilister att respektera våra avstängningar.

Skötsel av andra gator och vägar

Skötsel av andra gator och vägar ansvarar respektive fastighetsägare för.