Nykvarns kommun

Om du vill gräva i kommunal mark måste du ha tillstånd, ett så kallat schakttillstånd. Här hittar du information om hur du går tillväga för att söka ett sådant.

Steg för steg hur du går till väga

  • Upprätta tillfällig trafikanordningsplan och om det behövs begär tillfälliga lokala trafikföreskrifter.
  • Begär grävningstillstånd.
  • Begär upplåtelsetillstånd hos polisen för bodar, upplag med mera utanför arbetsområdet.
  • Informera alla som berörs av arbetet, även näringsidkare och boende.
  • Anmäl när akut arbete (med generellt grävningstillstånd) startar.
  • Svara för att utmärkning, avstängning och skyddsanordningar utförs enligt gällande bestämmelser och trafikanordningsplan.
  • Kalla berörda till syn före arbetets start.
  • Kontrollera att det finnas erforderliga beslut om vägarbete eller upplåtelse av mark på offentlig plats.

Mer information om hur du söker tillstånd hittar du i informationsskriften "Anvisning för grävning i kommunal mark" som finns under relaterad information.

Under E-tjänster hittar du ansökan om schakttillstånd (grävning i kommunal mark).