Nykvarns kommun

Du ska ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan) så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt. I begreppet trafik räknas följande in: gående, cyklande, kollektiv- och övrig trafik.

Vad är en Trafikanordningsplan?

Trafikanordningsplanen märker ut skyltar och avstängningar vid arbetsplatsen. TA-planen ska visa hur olika trafikantgrupper riskfritt kan ta sig förbi din arbetsplats när den inskränker på ordinarie vägar, parkeringar eller gång- och cykelbanor.

Steg för steg hur du går till väga

Observera att trafikanordningsplan måste ansökas 15 arbetsdagar innan den ska påbörjas. Handläggningstiden på 15 arbetsdagar räknas från den tidpunkt då ansökans bedöms som komplett.

En ansökan med TA-plan ska:

  • innehålla start och slutdatum för arbetet
  • innehålla en tydlig beskrivning av arbetsplatsen och dess planerade avstängningar/ trafikanordningar
  • visa hur stor avstängningen är samt kvarvarande yta av gata och/eller gång- och cykelbana
  • innehålla en karta eller ritning med måttangivelser och referenspunkter till fastigheter eller gatukorsningar
  • ange utmärkningar och skyddsanordningar som kommer att användas
  • visa på hur trafikanterna kommer påverkas.