Nykvarns kommun

Nykvarns kommun har ett rikt föreningsliv som bidrar till både fritidsverksamheter och
kulturella aktiviteter i kommunen. För att få en gynnsam utveckling inom föreningslivet
behöver det finnas riktlinjer som konkretiserar de krav som ställs på föreningarna och
vilket syfte varje bidrag har.

Syfte

Syftet med nämndens stöd till ideella föreningar är att genom en bred föreningsverksamhet
ge möjlighet till en aktiv fritid för barn och ungdomar i Nykvarns kommun.

För att söka föreningsbidrag behöver föreningen uppfylla de allmänna villkoren och ansöka om att bli
en bidragsberättigad förening. Därefter kan föreningen ansöka om olika föreningsbidrag
beslutade av nämnden.

Allmänna villkor

Kommunen har tolkningsföreträde gällande bidragsbestämmelser. Det innebär att kommunen har rätt att ge avslag eller bevilja en mindre del av ansökt bidragsbelopp.

Grundläggande krav

Endast registrerade och bidragsberättigade föreningar i kommunen kan söka föreningsbidrag. Vidare ska föreningen:

 • Ha sin huvudsakliga verksamhet och säte i Nykvarns kommun. Annan förening kan efter individuell prövning bli bidragsberättigad, exempelvis förening med verksamhet i flera kommuner eller föreningar med verksamhet för funktionsnedsättning
 • Ha minst 10 aktiva medlemmar, som betalar medlemsavgift.
 • Ha minst 51 procent av medlemmarna skrivna i Nykvarns kommun.
 • Endast alkohol- och drogfri föreningsverksamhet kan få bidrag.

En förening får heller inte:

 • Vara en religiös förening, religiös organisation eller religiös samfundsverksamhet. Arrangera religiösa aktiviteter och verksamheter som förvaltningen bedömer för ett religiöst budskap.
 • Vara en politisk förening eller en politisk organisation. Arrangera politiska aktiviteter och verksamheter som förvaltningen bedömer för ett politiskt budskap.
 • Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska ha rutiner för att regelbundet begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för ledare med direktkontakt med barn. Det gäller för ledare som är över 15 år och har en kontinuerlig direktkontakt med barnen i verksamheten.

Demokrati och jämlikhetskrav

Bidrag lämnas endast till föreningar som står bakom demokratiska principer, alla människors lika värde, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män.

 • Föreningens verksamhet ska vara öppen för alla och ingen ska diskrimineras på grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, eller funktionsnedsättning.
 • En förening ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och värderingar, där medlemmar har rätt och möjlighet att påverka verksamheten.
 • Föreningen ska ha en vald styrelse och demokratiska antagna stadgar. Barn och ungdomar ska i föreningsarbetet ges möjlighet att både delta och påverka.
 • Föreningen ska anamma huvudprinciperna i FN:s barnkonvention vilka innebär att barn ska ha rätt till inflytande, inget barn får diskrimineras och varje barn har rätt till utveckling.
 • Nämnden ska genom uppföljning och kontroll tillse att bidrag till föreningslivet inte missbrukas.

Redovisning

Föreningen ska årligen ladda upp handlingarna i kommunens digitala system för
bidragshantering och de ska vara kommunen tillhanda senast 1 månad efter årsmötet.

Följande handlingar ska laddas upp:

 • årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte, daterat och justerat, där firmatecknare ska framgå samt storleken på medlemsavgifter
 • Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse där intäkter för medlemsavgifter ska framgå som en egen post eller bilaga
 • revisionsberättelse
 • uppgifter om antal aktiva medlemmar

Ansökan

Ansökan om föreningsbidrag görs i kommunens bokning-och bidragsystem Rbok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan finner du som föreningsadministratör en introduktionsfilm om hur man ansöker om bidrag i Rbok.

Kontakta oss

 • Kontakta Kultur-och fritidsavdelningen

  08 - 555 010 00

  Telefontider:
  Måndag kl. 08.00-18.00
  Tisdag kl. 08.00-17.00
  Onsdag kl. 08.00-17.00
  Torsdag kl. 08.00-17.00
  Fredag kl. 08.00-15.00