Nykvarns kommun

Intill huvudorten Nykvarn finns flera rekreationsområden. Jägarskogens naturreservat i väster och Oxvretens friluftsområde i norr, är två populära naturområden. Vidbynäs är ett blivande naturreservat som för framtida utvecklingen av Turinge blir en tätortsnära och upplevelserik tillgång.

Jägarskogen på vintern

Jägarskogens naturreservat

Jägarskogen är ett spännande och vackert skogsområde vid norra stranden av sjön Yngern. Promenera längs någon av de väl markerade slingorna, ta en löprunda eller ett bad någonstans längs den fina strandkanten. Ta med korven och grilla nere vid grillplatsen vid sjön. Överraskas du av dåligt väder kan du kura i vindskyddet ute på udden. Packa ner fikat och gå på en bär- eller svampplockartur, övernatta i vindskyddet med utsikt över sjön eller bara koppla av i den vackra ekskogen. Hela slingan är 3 km lång, den barnvagnsvänliga delen, närmast parkeringen är 1,5 km. Den västliga "Strandstigen" är ca 0,7 km lång.

Syftet med Jägarskogens naturreservat ska vara att bevara och utveckla ett varierat skogsområde med höga naturvärden och stor betydelse för friluftslivet. Sällsynta och hotade arter ska särskilt vårdas. På sikt skulle en återgång till traditionellt bruk med lågintensiv plockhuggning och utmarksbete gynna områdets skogsbetesstrukturer och arter knutna till dessa. Områdets värde för det rörliga friluftslivet ska stärkas och utvecklas.

Syftet ska uppnås genom att:

 • skogen undantas från skogsbruk
 • de barrskogsdominerade delarna i huvudsak lämnas för fri utveckling
 • försiktiga naturvårdsåtgärder för att bevara äldre asp och hävdpräglade träd genomförs i de kulturpräglade barrskogarna
 • delar dominerade av ädellövträd sköts främst genom bete och slåtter
 • förutsättningarna för det rörliga friluftslivet stärks genom enkla anordningar som ska möjliggöra naturupplevelser

Förvaltning och tillsyn Nykvarns kommun

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
 • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva, hacka, spränga, måla eller liknande.
 • skada eller samla in växter eller växtdelar, med undantag av plockning av bär, matsvamp och blommor.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • tälta, ställa upp husvagnar och husbilar.
 • göra upp eld på annan än iordningställd plats som är utmärkt i fastställd skötselplan.
 • medföra okopplad hund inom reservatet.
 • rida annat än längs markerade ridleder.
 • att sätta upp fasta orienteringskontroller.
 • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet.
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar med deltagarantal större än 50 deltagare.

Dispens och tillstånd i Jägarskogen

Vill du genomföra ett arrangemang? Eller någonting annat i Jägarskogens naturreservat? Då kan det behövas ett tillstånd och/eller en dispens. Läs vår vägledning om dispenser och tillstånd i naturreservat.

Hitta hit

Från Nykvarns centrum åk mot Hökmossen. Följ vägen till att du kommer till en Y-korsningen där du svänger höger och fortsätter cirka 550 meter. Efter ett backkrön tar du vänster mot Jägarskogen och direkt in till höger där det finns parkering för besökare av Jägarskogen.

Vidbynäs

Vidbynäs är ett skogsområde med gammal skog och mycket död ved som på 1700-talet var en öppen hagmark vid namnet Bolbyns hagar. Det kan vara svårt att tro när man går igenom denna skog med gamla grova tallar, granar och lövträd. Området är mycket kuperat så ta på dig ordentliga skor eller stövlar. I området finns en rik ansamling av fornminnen, boplatser och olika gravfält.

Oxvreten

I Oxvretens friluftsområde norr om Nykvarns tätort finns preparerade motionsspår och elljusslinga.

Länsstyrelsens naturreservat

Björkviksmossen, Bårsjön och Vackstaskogen är Länsstyrelsens naturreservat varav Vackstaskogen är det lättaste att hitta till och besöka. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.