Nykvarns kommun

Skolbiblioteket

På Lillhagaskolan ses inte kunskap som något man bara kan tillägna sig i klassrummet, utan lärande sker på många platser. Kunskap är inte något som matas in i eleverna genom lärarens undervisning, utan kommer till i en lärandeprocess som sker hos individen.

Uppdraget för ett skolbibliotek är:

  • Att arbeta för ökat läsande genom att ha tillgång till ett brett urval av böcker.
  • Att vara och upplevas som en mötesplats.
  • En lokal med många möjligheter. En flexibel verksamhet med lugn och ro men också en plats för utställningar, enskilt arbete med mera.
Uppslagen bok

Elevhälsa

Skolhälsovården på Lillhagaskolan består av en skolsköterska, kurator och skolpsykolog.

Skolhälsovården är elevers, vårdnadshavares och skolpersonals rådgivare i frågor som rör elevernas fysiska och psykiska hälsa. Vi arbetar i första hand förebyggande och hälsofrämjande i skolan. Skolhälsovårdens arbetsuppgifter är bland annat att;

  • Erbjuda elever hälsobesök hos skolsköterskan.
  • Skolsköterskan deltar i övrigt i elevvårdsteamet tillsammans med specialpedagoger, kurator, skolpsykolog, biträdande rektor och rektor i syfte att få elevernas skolgång att fungera på bästa sätt.
  • Skolsköterskan förmedlar kontakt till skolläkaren vid skolrelaterade problem hos eleven.
  • Skolsköterskan ger tillfällig hjälp vid olycksfall och akut sjukdom på skolan och hänvisar vidare vid behov.

Skolhälsovården har liksom övrig hälso- och sjukvårdspersonal tystnadsplikt.

Modersmålsundervisning

Talar ni ett annat språk än svenska hemma? Då kan ni ansöka om modersmålsundervisning för ert barn. Det gäller elever i Åk 1-9.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) vägleder och informerar elever och vårdnadshavare om studie- och yrkesval.

Målsättningen med vägledningen är att ge en bra grund inför gymnasievalet, ge större kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära för dig.

Lillhagaskolans Studie- och yrkesvägledare: Diana Zetterkvist