Nykvarns kommun

All mark som finns i Sverige är indelad i olika fastigheter. När det sker en förändring i fastighetsindelningen så går det via en lantmäteriförrättning. Det är lantmäteriet som sköter handläggningen.

Lantmäterimyndighet

Nykvarns kommun har ingen egen lantmäterimyndighet utan lantmäteriärenden hänvisas till Lanmäteriet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsinformation

Det är lantmäteriet som sköter fastighetsregistret.

Kommunens mark och fastigheter

AB Nykvarnsbostäder (Nybo) ansvarar för underhåll och skötsel av kommunens fastigheter och gata/mark. Felanmälan för fastigheter och gata/mark görs därför till Nybo.

Genom att aktivt arbeta med kommunens mark ser Nykvarns kommun till att behovet av mark för olika stadsbyggnadsbehov täcks.

Markreservens innehåll och omfattning förändras i takt med de köp och försäljningar som kommunen gör. I avvaktan på slutlig användning hyr eller arrenderar kommunen ut eventuella byggnader.

Markanvisningspolicy

Under relaterad information hittar du en länk till mer information om kommunens markanvisningspolicy.

Riktlinjer för exploateringsprojekt

Under relaterad information hittar du en länk till mer information om kommunens riktlinjer för exploateringsprojekt.

Kontakta oss