language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Riktlinjer för exploateringsavtal

Syftet med riktlinjerna för exploateringsavtal är att tydliggöra hur Nykvarns kommun ska arbeta med exploateringsavtal.

Vad är ett exploateringsavtal?

Nykvarns kommun tecknar exploa­teringsavtal i samband med detaljplanering. Riktlinjer för exploateringsavtal anger grund­läggande principer för fördelning av kostnader och in­täkter för genomförandet av detaljplaner.

Exploateringsavtal får avse åtaganden för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgär­der för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nöd­vändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.

Riktlinjer för exploateringsavtal antogs av Kommunfullmäktige 2017-09-13.

Syftet med riktlinjen för exploateringsavtal

Syftet med riktlinjerna för exploateringsavtal är att tydliggöra hur Nykvarns kommun ska arbeta med exploateringsavtal.

Enligt Översiktsplan 2014 ska kommunen byggas ut genom ekologisk, social och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Utbyggnaden ska samlas i stråk som ska försörjas med infrastruktur. Bebyggelseutvecklingen i kommunen ska i första hand ske i och kring tätorten men även ut på landsbygden i utpekade stråk.

Befolkningen och antal arbetstillfällen i kommunen ska öka. Samverkan ska ske med näringslivet om hållbar näringsutveckling i hela kommunen.

Utgångspunkt för exploateringsavtal

Plan- och bygglagen (2010:900) definierar ett exploateringsavtal som ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen. Ett exploateringsavtal är inte ett avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig infrastruktur.

Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.

Exploateringsavtal får avse åtaganden för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. De åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtaganden ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen.

Ett exploateringsavtal får inte innehålla ett åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla.

Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före avtalets ingående i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 10:48

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 10:48

Dela sidan