Nykvarns kommun

Detaljplanen möjliggör för småhus som kompletterar befintligt bostadsområde.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2021:480

Projektnamn
Tjusarstigen

Område
Tätorten

Planarbetets innehåll
Bostäder

Skede
Samråd

Planområdets placering i tätorten

Planområdets placering i tätorten

Syftet med detaljplanen är att uppföra fristående enbostadshus längst den del av Tjusarstigen som inte är bebyggd för att komplettera kvarteret och villaområdet samt för att skapa en mer sammanhållen struktur och arkitektonisk kvalitet i området.

Området är lokaliserat längst Tjusarstigen, ca 1,3 km sydöst om Nykvarns centrum. Området ligger precis norr om Brokvarn.

Planprocessens skeden

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-19 § 189 att ge positivt planbesked. Planarbetet är nu i detaljplaneprocessens tidigaste skede - inför samråd. Inför samrådet ska en undersökning om miljöbedömning enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken tas fram för att undersöka om detaljplanen kan komma att innebära betydande miljöpåverkan eller ej.

Under samrådet kommer du ha möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter på planförslaget.

Under relaterad information hittar du Kommunstyrelsens beslut om planbesked och detaljplanens projektplan.

Planförslaget ställdes ut för samråd under perioden 2023-11-08 t.o.m. 2023-12-06.
Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget och tillhörande utredningar. Under relaterad information hittar du de utställda samrådshandlingarna. Efter samråd fortsätter arbete med planhandlingar och eventuella uppdateringar sker i förslaget inför granskning.

Nästa skede
Nästa skede är granskning. Under utställningen för granskning har du återigen möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter. Den som inte senast under granskningen delgivit kommunen sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Planförslaget ställs ut för granskning. Under denna period har du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på planförslaget.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft efter tre veckor.
Efter antagandet har sakägare, som inte fått sina synpunkter beaktade, under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.

  1. Inför samråd - Inför samråd ska en miljöbedömning göras enligt plan- och bygglagen och miljöbalken för att undersöka om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej.
  2. Samråd - Planförslaget ställs ut för samråd. Under samråd har du möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.
  3. Granskning - Planförslaget ställs ut för granskning. Under samråd har du möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.
  4. Antagande - Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har sakägare som inte fått sina synpunkter beaktade under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.