Nykvarns kommun

Syftet med cykelplanen är att skapa en samlad syn i hur cykelfrågorna ska hanteras i framtiden.

Cykelplanens huvudsakligga innehåll och mål

I cykelplanen pekas åtgärder ut för att gång- och cykelvägnätet i kommunen ska bli mer sammanhängande samt nå kommunens olika orter. Cykelplanen tar sikte mot år 2025 och redovisar även långsiktiga mål och riktlinjer för kommunens gång- och cykelvägnät.

De övergripande målen för cykelplanen är att öka cyklandet i kommunen och samtidigt öka säkerheten i trafiken för oskyddade trafikanter.

Cykelplanen antogs av Kommunfullmäktige 2015-10-22.