Nykvarns kommun

Planen ska stödja och strukturera kommunens arbete gällande klimatanpassning.

Klimatanpassningsplanens syfte

Syftet med klimatanpassningsplanen är att stödja och strukturera kommunens arbete med anpassning till klimatets förändringar både idag och på längre sikt. Åtgärderna i planen är kommunövergripande och berör olika kontor och avdelningar inom Nykvarns kommun. Klimatanpassningsplanen ska fungera som ett styrande dokument som ska utgöra ett underlag för extern kommunikation samt för beslut inom kommunens olika kontor och avdelningar som på något sätt kopplar till effekterna av ett förändrat klimat (exempelvis förändringar i nederbörd, förändringar i temperatur, förändringar i dagvattenmagasin och förändringar i erosionsprocesser).

Klimatanpassningsplanen antogs av Kommunfullmäktige 2023-10-12 § 129