Nykvarns kommun

Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunfullmäktige beslutar om strategiska målområden och prioriterade mål som kommunen som helhet ska arbeta mot för att nå sin av kommunfullmäktige antagna Vision 2035.

Kommunens organisation styrs utifrån de politiska målsättningarna som beslutats av kommunens förtroendevalda politiker. Syftet med styrmodellen är att kommunens verksamheter uppnår visionen, målen samt god ekonomisk hushållning och att de politiskt fattade besluten får genomslag i hela organisationen.

Vision 2035 styr kommunutvecklingen i önskad framtidsriktning

Vision 2035 är kommunens övergripande styrdokument och utgångspunkt för kommunens styrmodell genom att bidra till att kommunens resurser prioriteras på rätt sätt i framtiden.

Styrmodell Nykvarns kommun

Kommunens styrning utifrån visionen har resulterat i följande målbild som visar hur kommunen styrs på kort och lång sikt samt hur kommunens målbild och vision förhåller sig till varandra.

Huset består av fyra delar: högst upp finns taket - Vision 2035. På den översta våningen finns styrdokument. Den mellersta våningen i huset representerar styrningen med tillhörande målbild som riktar sig både utåt till kommunens invånare och andra intressenter och inåt, till kommunens organisation och medarbetare.

Husgrunden längst ner symboliserar kommunens värderingar som arbetsgivare.

Kommunens förtroendevalda beslutar om VAD som ska göras medan organisationen ansvarar för HUR arbetet ska genomföras.

Styrdokument

Kommunens styrdokument förtydligar ytterligare politiska inriktningar eller synsätt gällande kommunens framtida målbild.

Hållbarhetsdimensioner

Utifrån visionen fastställer kommunfullmäktige sina övergripande målriktningar som berör samtliga verksamheter. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar den kommunövergripande målbilden och utgår ifrån de tre hållbarhetsdimensionerna:

  • Social hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Ekologisk hållbarhet

Hållbarhetsdimensionerna utgår från Agenda 2030 och och de 17 globala mål som världens ledare förbundit sig till.

Kommunfullmäktiges strategiska mål

Kommunfullmäktige har fem övergripande mål som ger inriktningar för kommunens arbete med att nå sin Vision 2035 som riktar sig både utåt till kommunens invånare och andra intressenter samt inåt, till kommunens organisation och medarbetare.

Kommunfullmäktiges fem strategiska mål utgår från tre hållbarhetsperspektiv och sträcker sig över en längre tid, oftast en mandatperiod:

  • Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande
  • Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånare och andra intressenter
  • Bevara naturresurser och biologisk mångfald
  • Attraktiv organisation och effektiv verksamhet
  • Ekonomi i balans för långsiktig ekonomisk stabilitet