Nykvarns kommun

Bedriver du eller vill bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem i Nykvarns kommun? Då finns här information som kan vara viktig för dig.

Ansökan om att starta fristående förskoleverksamhet

Är du intresserad av att starta verksamhet i Nykvarns kommun finns här ansökningsblanketten som du behöver inkomma med. Det framgår även vilka handlingar du behöver komplettera din ansökan med. Din ansökan kommer att behandlas av utbildningskontoret.

Under relaterad information finns även kommunens styrdokument för godkännande, beslut om bidrag samt tillsyn av fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Ansökan om tilläggsbelopp för barn/elev i fristående verksamhet

Tilläggsbelopp är bidrag till fristående verksamheter som kan beviljas för enskilda barn och elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen och som innebär att mer betydande resurser måste avsättas för ett enskilt barns eller en enskild elevs räkning.

Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov. Det lämnas endast för sådana stödåtgärder som går väsentligt över vad som ersätts genom grundbeloppet.

Det kan till exempel vara tekniska hjälpmedel, assistenthjälp eller anpassning av skollokal. Det kan även vara en fråga om stödåtgärder till elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer.

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till enskilt barn/enskild elev. Det krävs att barnets/elevens stödbehov kartläggs och bedöms.

Ansökan prövas endast för barn/elever som är folkbokförda i Nykvarns kommun. Tilläggsbeloppet går utöver de stödåtgärder som är kopplade till den ordinarie undervisningen. Det berättigar inte till kostnader för stöd av extra undervisning, insats av specialpedagog, undervisning i särskild grupp, visst stöd för elevassistent eller andra åtgärder som syftar till att hjälpa elever att nå kunskapskraven i normalfallet. Kostnader för sådana åtgärder ingår i grundbeloppet.

Tilläggsbelopp kan sökas löpande under läsåret men beviljas inte retroaktivt.

Tilläggsbelopp beviljas från det datum en komplett ansökan inkommit till Nykvarns kommun.

Beslut om tilläggsbelopp gäller högst för ett läsår i taget.

Uppföljning måste lämnas för beviljat tilläggsbelopp. För att en eventuell fortsatt ansökan ska behandlas måste uppföljningen av tidigare beviljat tilläggsbelopp kommit in.

Följande dokument ska bifogas ansökan:

  • Pedagogisk utredning
  • Utvärdering av åtgärdsprogram samt förnyat åtgärdsprogram
  • Utlåtande från läkare, psykolog, eller annan profession som tydliggör och styrker det stödbehov som skolan beskriver att eleven har.
  • Redogörelse för elevens måluppfyllelse
  • Betyg/omdömen
  • För gymnasiet bifogas även individuell studieplan