Nykvarns kommun

Här kan du läsa ett urval av vad kommunstyrelsen beslutat om på sina sammanträden.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2024 godkändes delårsrapporten med prognoser och de åtgärder som föreslagits. Prognosen som tagits fram bygger på siffrorna för årets första tre månader och ger kommunen ett minusresultat på ungefär 10,6 miljoner kronor för 2024.

Den största avvikelsen står vård och omsorg för med ett beräknat underskott på 6,5 miljoner kronor på grund av ett antal oförutsedda kostnadsökningar. En handlingsplan har tagits fram som bland annat går ut på att se över avtal om vårdplatser.

Även fastighetsenheten beräknar gå 4 miljoner kronor sämre än budget och gata/parkenheten 3,6 miljoner kronor över budget. Bygg- och miljönämnden beräknas få ett mindre underskott, 389 000 kronor, och har troligen en budget i balans vid årets slut.

Med tanke på att delårsrapporten per mars är en relativt tidig rapportering finns det möjligheter att vidta åtgärder som kan förbättra resultatet vid årets slut. Nästa delårsrapport lämnas i augusti och innehåller då en uppdaterad prognos.

Kommunstyrelsen tog också beslut om att riva de sju husen på fastigheten Älgbostad eftersom utredningar har visat att de flesta är i för dåligt skick för att renoveras. Kommunens tjänstepersoner ska undersöka om det finns några rödlistade arter av fladdermöss i ett av dem, den gamla ladan, och rapportera detta till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att fortsätta planerna för att göra Älgbostad till ett bad- och friluftsområde. Platsen ska bli tillgänglig för allmänheten och verksamhet ska kunna bedrivas där. Nästa steg blir att Bygga, bo- och miljökontoret tar fram illustrationer och visualiseringar för området.

Det har tagits fram ett nytt förslag på avfallsplan. Planen är gjord utifrån de förutsättningar som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner. Syftet med avfallsplanen är att visa hur avfallshanteringen i kommunen ska bedrivas och utvecklas för att förebygga avfall och för att ta hand om det avfall som uppstår på bästa sätt.

Innan antagandet ska avfallsplanen först formellt samrådas för att sedan ställas ut för allmänheten. Beslut om samråd och utställning fattades av kommunstyrelsen under sammanträdet.

Beslutet om att godkänna samrådet gör att olika aktörer, till exempel Länsstyrelsen och kommunala nämnder, samt allmänheten kan komma in med synpunkter i ärendet.

Vid sammanträdet den 9 april tog kommunstyrelsen del av årsredovisningen för 2023 och godkände den. Årsredovisningen ska i nästa steg diskuteras och slutgodkännas av kommunfullmäktige.

Resultatet för 2023 kan enkelt sammanfattas som ett minus på 7 miljoner kronor. Som med hjälp av medel från reserven blir ett nollresultat. Om kommunen däremot räknar med försäljningen av mark gav året ett sammanlagt överskott på 8,7 miljoner kronor.

År 2023 medförde alltså ett underskott i kärnverksamheterna på strax över 7 miljoner kronor. Den främsta anledningen är ökade utgifter inom vård och omsorg på grund av att kommunen behövt köpa in platser i andra kommuner. Nämnderna redovisade sammantaget ett minus på 5,2 mkr.

Underskottet kan alltså balanseras om kommunfullmäktige godkänner att strax över 7 miljoner kronor tas ur RUR (resultat­utjämnings­reserven). Då blir det så kallade balanskravsresultatet noll.

Totalt sett har dock kommunen gått med 8,7 miljoner kronor plus under 2023 eftersom mark för industri och bostäder har sålts till ett värde av sammanlagt 16 miljoner. Enligt reglerna för god ekonomisk hushållning kan dock inte sådana intäkter kvittas mot underskott i kärnverksamheten. Markförsäljning betraktas nämligen som en engångshändelse.

Av årsredovisningen framgår det också att två av de tre strategiska mål som kommunfullmäktige bestämt för ekonomin har uppfyllts, nämligen att balanskravsresultatet ska vara 0, vilket det blir när pengar tas ur RUR. Och att soliditeten ska vara över 20 procent, vilket den är (30 procent). På grund av minusresultatet för nämnderna uppfylls däremot inte kravet på att undvika negativa budgetavvikelser.

Ny näringslivsstrategi

Kommunstyrelsen godkände den nya näringslivsstrategin som ersätter den tidigare näringslivspolicyn från 2014.

Den nya näringslivsstrategin har två huvudområden: Den ska stödja befintliga företag i att växa och utvecklas. Och den ska bidra till att Nykvarn är en attraktiv kommun för nyetableringar av innovativa och hållbara företag.

Strategin har tagits fram i samverkan med det lokala näringslivet, politiker och tjänstemän. Den ska följas upp varje år genom mätningar och andra rapporteringar. Nästa steg är att kommunfullmäktige antar strategin vid nästa sammanträde.

Planeringsförutsättningar för budget 2025 med utblick mot 2026–2027

Kommunstyrelsen antog planeringsförutsättningarna för 2025 års budget. Den viktigaste av dessa förutsättningar är den beräknade befolkningsutvecklingen i kommunen. Efter de senaste årens starka ökning av antalet invånare förutspås kommunen växa långsammare de närmaste åren. Samtidigt växer åldersgruppen 80+, något som verksamheterna behöver ta hänsyn till när de ser över budgeten.

Södertörnskommunernas infrastrukturplanering 2026–2037

Södertörnskommunerna har tillsammans tagit fram ett yttrande över Trafikverkets långsiktiga infrastrukturplanering för 2026–2027. Kommunstyrelsen godkände yttrandet som bland annat innehåller de här synpunkterna:

 • Mer medel ska fördelas till länsplanerna och till Stockholmsregionen eftersom en stark huvudstadsregion gynnar hela landet.
 • Det finns stor potential för nya bostäder och arbetsplatser i Södertörnskommunerna; den potentialen kan tillvaratas genom större satsningar på infrastruktur.
 • Södertörnskommunerna förutsätter att staten står fast vid de så kallade bundna objekten, det vill säga tvärförbindelse Södertörn och Spårväg Syd.
 • Kommunerna i Södertörn delar Trafikverkets uppfattning att det är viktigt att rusta, effektivisera och modernisera den befintliga infrastrukturen, vidta åtgärder för att klara klimat- och trafiksäkerhetsmål, klimatförändringar och yttre hot samt att hushålla med resurser. Detta ska bli möjligt genom att sänka kostnader, prioritera noga och besluta om nya satsningar först när kostnader och nyttor är väl utredda.

Kommunstyrelsen beslutade att Nykvarns kommun köper fastigheten Ärtsinglet 4 på Trädgårdsvägen av fastighetsbolaget SBB. Läs mer här.

Detaljplan för Stöpplaren 3 m.fl (nytt särskilt boende)

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att pröva en detaljplan för Stöpplaren 3 m.fl. I förslaget möjliggörs det för ett äldreboende med cirka 85 boendeplatser samt tillhörande utemiljö. Äldreboendet placeras då med långsida mot järnvägen för att skapa en lugn och harmonisk utemiljö, samt för att klara buller och risk från järnvägen.

Det tidigare pågående detaljplanearbetet för Nykvarn 11:1 m.fl avskrivs i och med detta och ersätts med två nya projekt, där Stöpplaren 3 m.fl. är ett av dem.

Taxor och avgifter 2024

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige innan år 2023 är slut beslutar om taxor och avgifter för 2024 enligt det underlag som tagits fram.

En del ändringar har gjorts i taxor och avgifter för 2024 mot föregående år, för att ge verksamheterna bättre kompensation för kostnader och prisökningar.

Kommunstyrelsen antog budgetförslaget för 2024 med ekonomisk flerårsplan för 2025–2026. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige sammanträder den 9 november.

Här kan du läsa mer om förslaget: Majoritetens budgetförslag 2024 | Nykvarns kommun Länk till annan webbplats.

Godkännande för start av exploateringsprojekt för Nykvarn 11:1

Kommunstyrelsen godkände förslaget om att starta exploateringsprojektet för Nykvarn 11:1. Syftet med projektet är att möjliggöra för byggnation av småhus med högst två våningar och ett särskilt boende (äldreboende) på platsen. Även allmänna anläggningar ska utvecklas på platsen.

Genomförandet kan starta så fort detaljplanen för området har vunnit laga kraft.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades bland annat detta:

Godkänt förslag gällande Vidbynäs 1:19 (Miare backar)

Under sammanträdet den 7 juni godkände kommunstyrelsen samrådsförslaget gällande Vidbynäs 1:19 (Miare Backar) och låter nu planavdelningen skicka ut ett förslag på detaljplan till samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av villor i max två våningar, samt reservera mark för naturmark, huvudgata och lokalgator i området.

Kommunstyrelsen beslutade även att en strategisk miljöbedömning av detaljplanen krävs, då den efter ett samråd med Länsstyrelsen bedömts medföra en betydande miljöpåverkan.

Godkänd analys av nytt äldreboende går vidare till kommunfullmäktige för beslut 

Kommunstyrelsen godkände den fördjupade analysen gällande ett särskilt boende (äldreboende) på Nykvarn 11:1 m.fl eller Tallparken. Analysen visade att  Nykvarn 11:1 är en lämplig plats i och med dess centrala placering och närhet till Nykvarns centrum.

Tallparken bedöms inte som en lämplig plats för en ny byggnad och därför inte heller för ett nytt äldreboende. Analysen visade att en helt ny detaljplan skulle behöva tas fram, vilket tar minst två år. Planen skulle dessutom utgöra en hög risk för överklagande, då varje hyresgäst inom de sex byggnaderna som ligger i direkt anslutning till Tallparken skulle ingå som sakägare. Ett överklagande skulle då kunna förlänga planarbetet med cirka två år ytterligare.  

Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att ett nytt särskilt boende (äldreboende) upprättas på Nykvarn 11:1. Kommunfullmäktige sammanträder den 21 juni.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades bland annat detta:

Samråd för bostadsförsörjningsprogram 2023-2027

Enligt lag ska landets kommuner anta riktlinjer för bostadsförsörjning varje mandatperiod. Kommunstyrelsen beslutade att det nya förslaget till bostadsförsörjningsprogram för 2023–2027 som tagits fram ska skickas ut på samråd. Det betyder att förslaget ska diskuteras med berörda kommuner, Länsstyrelsen och Region Stockholm. Samrådstiden är åtta veckor för att alla berörda ska ha möjlighet att yttra sig.

Målet med förslaget är att skapa förutsättningar för alla invånare i kommunen att ha en bra bostad och att främja åtgärder för bostadsförsörjning.

Antagande av detaljplan för Mörby 6

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Mörby 6. Planområdet är beläget cirka fyra kilometer öster om centrala Nykvarn, söder om motorvägen E20 och har ett strategiskt läge i regionen för logistik.

Enligt detaljplanen ska området inritas på logistik, industri, kontor och handel (ej dagligvaru- eller livsmedelshandel). Planen ger också möjlighet att skapa anläggningar för begränsat idrottsändamål, drivmedelsförsäljning, laddningsstationer för elfordon och uppställnings- och rastplats för lastbilar. En del av planen säkerställer även bevarande av naturmark med högt ekologiskt värde.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades bland annat detta:

Årsredovisningen godkändes av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkände årsredovisningen. Kommunens resultat för 2022 är +26,7 mkr och resultatet enligt balanskravet är 26,7 mkr. Kommunens verksamheter har för andra året i rad en positiv budgetavvikelse och måluppfyllelsen visar att 87 procent av kommunfullmäktiges strategiska mål får omdömet god eller mycket god. Det innebär att kommunens verksamhet bedöms ha nått god ekonomisk hushållning. Nu går förslaget vidare till kommunfullmäktige för beslut den 20 april.

Fortsatt analys av nytt särskilt boende

Vid sitt sammanträde den 9 mars beslutade kommunfullmäktige att skicka tillbaka frågan om särskilt boende (äldreboende) till kommunstyrelsen. Förslaget är att det ska göras en fördjupad analys för ett nytt särskilt boende på Nykvarn 11:1 m.fl. Platsen ska utredas vidare då den i nuläget bedöms vara en lämplig plats för ett äldreboende. Utredningen ska bland annat behandla frågan om ägarskap, slutförande av detaljplanen och en befintlig VA-lösning under marken.

Vid sammanträdet den 4 april beslutade kommunstyrelsen att utöver den begärda utredningen av Nykvarn 11:1 även analysera huruvida ett äldreboende kan byggas på en annan tomt än den som föreslagits, nämligen Tallparken.

Båda punkterna ska återrapporteras till kommunstyrelsen den 7 juni.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades bland annat detta:

Förtroendevalda i medborgardialog

Kommunstyrelsen utsåg vilka förtroendevalda som ska delta i medborgardialog kring trygghetsfrågor, tre från majoriteten och två från oppositionen: Ann-Christine Dantoft (S), Maria Salberg (S), Bertil Svensson (NP), Lena Schulte-Austum (M) och Leonardo Horvart (SD).

Beslutet om att hålla en medborgardialog om trygghet och brottsförebyggande arbete togs i höstas och inleds under våren. Dialogen hålls av politiker och tjänstepersoner tillsammans med polisen och Södertörns brandförsvarsförbund. Alla medborgare och lokala aktörer, till exempel företag och föreningar, är välkomna att delta.

Mer information och datum för medborgardialog publiceras på nykvarn.se under våren.

Fördjupad analys av nytt särskilt boende

Det ska göras en fördjupad analys för ett nytt särskilt boende på Nykvarn 11:1 m fl. Förvaltningens förslag är att platsen ska utredas vidare, då den i nuläget bedöms vara en lämplig plats för boendet. Utredningen ska bland annat behandla frågan om ägarskap, slutförande av detaljplanen och en befintlig VA-lösning under marken.

Under sammanträdet lade kommunstyrelsen till en punkt om att kommunfullmäktige ska besluta om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram beräkningar för att avgöra om Lugnets befintliga fastigheter kan behållas i kommunens ägo, men användas för annat ändamål.

Båda punkterna ska återrapporteras till kommunstyrelsen den 7 juni.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2023

Kommunstyrelsen har antagit sin verksamhetsplan med detaljbudget för 2023. Verksamhetsplanen utgår från Vision 2035 och kommunfullmäktiges nya strategiska mål för den nya mandatperioden. De strategiska målen utgår från hållbarhetdimensionerna social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. De strategiska målen avspeglas i och beskriver bland annat kommunstyrelsens ansvarsområden. I verksamhetsplanen beslutar nämnder sina effektmål med utgångspunkt från visionen, kommunfullmäktiges strategiska mål och den tilldelade budgetramen. Verksamhetsplanen blir nämndens svar på målsättningar och ekonomiska ramar från kommunfullmäktiges mål och budget.

Kommunfullmäktiges fem strategiska mål är

 • attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande,
 • service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånare och andra intressenter,
 • bevara naturresurser och biologisk mångfald,
 • attraktiv organisation och effektiv verksamhet,
 • ekonomi i balans för långsiktig ekonomisk stabilitet.

Verksamhetsplanen innehåller också kommunstyrelsens detaljbudget med en nettoram för verksamhetens drift på totalt 157 929 tkr, som fördelas mellan kontoren.

Sammanträdet var det första under den nya mandatperioden och det första med Anders Önbäck (S) som ordförande. Vid sammanträdet beslutade kommunstyrelsen bland annat detta:

Godkännande av medverkan i Projekt Fossilfritt 2030

Kommunstyrelsen har godkänt förslaget om att ansöka om medlemskap i BioDriv Öst, samt medverka i projektet Fossilfritt 2030 under perioden 2023–2025. Projektet är ett samarbete mellan de olika kommunerna i regionen för att underlätta omställningen till förnybara drivmedel, vilket stämmer överens med Nykvarns kommuns miljöprogram. Ett av målen är en 100 procent fossilfri fordonspark senast 2030. Läs mer om Nykvarns kommuns miljöprogram här. Pdf, 3.2 MB.

Beslut om ny översiktsplan

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan samt projektplan. Den tidigare översiktsplanen förklarades inaktuell av kommunfullmäktige 2019 och arbetet med att ta fram en ny översiktsplan avbröts på grund av pandemin. Den nya översiktsplanen ska representera den politiska viljan i kommunen enligt de förutsättningar och den kunskap som finns. Frågan skickas nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

 

Gestaltningsförslag för Folkets park

Kommunen driver ett projekt för att rusta upp Folkets park. Tanken är att göra parken tillgänglighetsanpassad och skapa mer aktiviteter för barn och vuxna. Fokus ska ligga på umgängesytor och familjeaktiviteter som kan utföras och nyttas året om, för att hålla parken levande.

Efter dialog med en politisk referensgrupp finns ett förslag om programplan och gestaltningsförslag som kommunstyrelsen nu godkänt. I förslaget ingår bland annat att anpassa entréer för att parken ska bli tillgänglig för alla, skapa ett välkomnande intryck och att ge förutsättningar för fler aktiviteter genom till exempel lekplats, utegym och grillplats. Utrustningen i parken ska enligt förslaget anpassas till parkens historia så att det smälter in i miljön.

Godkännande av säljplan för Mörby

Kommunstyrelsen har godkänt en första version av säljplan för Mörby. Planen görs i tre steg för att säkerställa avstämning och återkoppling under arbetets gång.

Till en början är det mark i Mörby 5 som kan säljas. I nuläget beräknas säljstarten bli tidigast i mars 2023. Återstående ska säljas etappvis i en egen process så att det blir möjligt att lägga bud på enskilda fastigheter och därmed skaffa fler fastigheter i ett större område.

Säljplanen ska omfatta målgrupp(er), lokaliseringsförutsättningar, erbjudanden, urvalskriterier samt metod för marknadsföring för respektive detaljplan. Som en del i arbetet med säljplanen ska riktlinjer tas fram för försäljningen och möjligheter utnyttjas till fördjupad samverkan med partners.

Godkännande av vinteranläggningar

Kommunstyrelsen tog beslut om ett antal vinteranläggningar i kommunen för vintersäsongen 2022-2023. Läs mer om vinteranläggningarna här.

Stark ekonomi i delårsrapporten

Ekonomin i Nykvarns kommun är stark. Det framgår av delårsrapporten som lades fram för kommunstyrelsen den 25 oktober. Enligt delårsrapporten hade kommunen den sista augusti ett plusresultat på 48 miljoner kronor. För koncernen, alltså kommunen inklusive Nybo, är resultatet för delåret 58 miljoner kronor. Prognosen pekar mot ett resultat på 20 miljoner för kommunen och 27 miljoner för koncernen. Det betyder att kommunen når både sina finansiella och verksamhetsmässiga mål. Det starka resultatet och prognosen är en behövlig förstärkning av ekonomin inför nästa år som ser ut att föra med sig större ekonomiska utmaningar.

Vid sammanträdet föreslog därför kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.

Budget 2023 med ekonomisk flerårsplan

Ett annat ekonomiskt ärende som behandlades på tisdagens möte var mål- och budgetförslaget för 2023 med den ekonomiska flerårsplanen för 2024–2025. Kommunstyrelsen antog budgeten som föreslår en oförändrad skattesats och som i övrigt har en tydlig riktning mot tre hållbarhetsperspektiv: det sociala, det ekologiska och det ekonomiska. Budgeten skickas nu vidare till kommunfullmäktige som sammanträder den 10 november.

Nattvandringspriset blir föreningsbidrag

Nykvarns kommun har sedan år 2021 delat ut pris till skolklasser som bidragit till ökad trygghet i kommunen genom att elevernas målsmän deltagit i nattvandring.

Kommunstyrelsen antog förslaget om att dela ut nattvandringspriset i form av föreningsbidrag. Det innebär att prispotten fortsättningsvis ska fördelas av en förening till alla deltagande skolklassers klasskassa. Prisutdelningen för 2022 blir därmed sista tillfället som nattvandringspriset delas ut i sin nuvarande form.

Klass 7D, 7E, 7F och 8G tilldelas pris år 2022, baserat på statistik inrapporterad från Vuxna i Nykvarn, vilka samordnar nattvandringarna.

Riktlinjer för medborgardialog och utveckling av trygghets- och brottsförebyggande arbete

Kommunstyrelsen antog en ny riktlinje för medborgardialog och trygghets- och brottsförebyggande arbete. Den går bland annat ut på att medborgardialogen ska vara en självklar del i planeringen av kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete. Det förebyggande arbetet ska vara strukturerat, transparent och kommunikativt och bland annat innehålla omvärldsbevakning, planering och uppföljningar. Det är också viktigt att kunskap och information delas mellan samverkanspartner, intressenter och allmänhet.

En första medborgardialog ska hållas under våren 2023.

Medborgardialogen ligger i linje med de medborgarlöften som Nykvarns kommun och Polismyndigheten tillsammans har formulerat. De handlar om effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftena syftar också till att engagera och involvera medborgare och lokala aktörer.

Framtida behov av särskilt boende

I dag finns ett särskilt boende i Nykvarn, Lugnet. I sin nuvarande form kommer inte Lugnet ha tillräckligt med platser för att täcka behovet av platser.

Kommunstyrelsen anser att den lämpligaste lösningen är att ersätta Lugnet med ett större boende som täcker hela behovet av platser. Med moderna lokaler kan också kvaliteten på vården höjas.

Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige avsätter medel i den kommande budgetprocessen för att bygga ett särskilt boende i Nykvarn. Förvaltningens utredningar kommer till slutsatsen att det mest ekonomiskt fördelaktiga är att kommunen själva bygger och äger sin verksamhetslokal. Att bygga ett nytt äldreboende ger en lägre hyra på tio års sikt och kan bidra till en samordning av verksamheter, när man kan samutnyttja lokaler med egen verksamhet.

Ändrad inriktning på utbildningsnämndens investeringsbudget

Furuborgskolan behöver anpassas för att tillfälligt kunna ha förskoleverksamhet i lokalerna. Detta på grund av behovet av fler förskoleplatser i kommunen. Att använda befintliga lokaler ökar antalet platser på ett kostnadseffektivt sätt, jämfört med att till exempel hyra paviljonger. För att kunna göra anpassningarna behöver förvaltningen kunna använda investeringsmedel på maximalt en miljon kronor. Vid sitt sammanträde godkände kommunstyrelsen denna förändrade inriktning på utbildningsnämndens investeringsbudget.

Kommunstyrelsens sammanträde inleddes med en presentation av koldioxidbudgeten av Anders Heggestad. Här kan du läsa mer om koldioxidbudgeten.

Ökad tillgängligheten vid Älgbostad och Hökmossbadet

Inför sommarsäsongen 2022 ska området kring Älgbostad och Hökmossbadet rustas upp för att öka tillgängligheten och skapa en tryggare plats.

Det här ska göras

 • Stigar ska tillgängliggöras genom gräsklippning, slyröjning och beskärning av träd och buskar längs stigarna
 • Vägbommen in till området ska göras om för att underlätta gång- och cykelpassage
 • Sittplatser ska sättas upp i trädgården, bland annat med utsikt över sjön, och papperskorgar placeras ut
 • Klotter ska saneras
 • Det ska undersökas om byggnaderna där det finns ras- och skaderisk kan rivas och städning ska utföras kring byggnaderna

Utveckling av Furuborgs idrottsområde

En detaljplan för bostäder, skolor och idrott tas just nu fram för Furuborgsområdet. Då området pekas ut som ett led i att profilera Nykvarn som en hälsokommun har kommunstyrelsen beslutat att ett visionsdokument för utvecklingen av Furuborgs idrottsområde ska tas fram för att tydliggöra hur man skulle kunna utveckla området med exempelvis simhall, ishall, fotboll, inomhusidrotter, padelbanor, löparbanor och liknande. I visionen ska medborgarförslagen ”Färdigställ Nykvarns IP med löparbanor runt konstgräsplanen” och ”Ishall och simhall i Nykvarn” hanteras. Visionsdokumentet ska vara klart och återrapporteras till kommunstyrelsen i november 2022.

Delårsrapport 31 mars 2022

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten per den 31 mars 2022 för Nykvarns kommun. Prognosen för verksamheterna visar på ett överskott om 300 tkr. God ekonomisk hushållning uppnås, kommunen når både sina finansiella och verksamhetsmässiga mål. Resultatet inklusive skatter och finansiella poster bedöms till 7,3 mkr.

Gestaltning av Nykvarns centrumtorg - projektstart

Exploateringsprojekt för centrumtorget startas. Enligt exploateringsavtalet ska kommunen ta över allmän plats i takt med att kvartersmarken byggs ut. Projektet innehåller gestaltning, projektering och utbyggnad av centrumtorget. I projektet ska det finnas en referensgrupp från kommunstyrelsen för gestaltningsfrågor.

Upprustning av Folkets park

Ett projekt för upprustning av Folkets park startas, för att bevara och utveckla den unika parken. En politisk referensgrupp från kommunstyrelsen ska se över utformningen och i november 2022 informera om planerade upprustningsåtgärder, gestaltning samt kostnader.

Trädallé längs Södertäljevägen

En ensidig allé ska uppföras längs Södertäljevägen vid Alcrofältet. Träden som ska planteras är pelarnaverlönn. Valet av träd har gjorts med hänseende till bland annat lämplig trädstorlek, härdighet och tålighet mot gatusalt. Träden planteras med tio meters avstånd, anpassat till de befintliga belysningsstolparna. Totalt blir det 45 träd.

Planförslag för Cementen

Kommunstyrelsen godkänner planförslaget för Cementen 1, Cementen 2 och en del av Nykvarn 1:74. Det betyder att förslaget kan tas ut på granskning av förvaltningen. Detaljplanen ligger i linje med kommunens översiktsplan med att utveckla Furuborgområdet med bostäder och idrottsanläggningar. Planen innehåller 280 bostäder i form av kedjehus, radhus och stadsvillor, men också möjlighet till uppförande av förskola, natur- och parkmark och odling.

Miljöredovisning

Miljöredovisningen är en årlig uppföljning av kommunens arbete med att nå målsättningar gällande fem prioriterade områden i kommunens miljöprogram:

1. Ett tryggt och hållbart samhälle.
2. Hållbart byggande.
3. Hållbara transporter, resor och energianvändning.
4. Hållbara livsmiljöer för natur och människor.
5. En hållbar konsumtion och giftfri miljö.

Måluppfyllelsen för 2021 är god och arbetet med miljöfrågor har ökat sedan kommunen antog miljöprogrammet. Kommunstyrelsen har godkänt miljöredovisningen för 2021 och nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige för godkännande.

Genomlysning av kulturskolan

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av Nykvarns kulturskola. Målsättningen med kulturskolans verksamhet bör vara att så många som möjligt kan ta del av undervisningen. Sålunda bör en genomlysning syfta till att utveckla utbudet och skapa fler likvärdiga möjligheter till skapande för barn och unga. Uppdraget med genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i september.

Årsredovisning

Kommunens resultat för år 2021 är +20,7 mnkr och resultatet enligt balanskravet är +19 mnkr. Kommunens verksamheter har en positiv budgetavvikelse vilket är första gången sedan 2017. Måluppfyllelsen visar att 88 % av fullmäktiges strategiska mål får omdömet god eller mycket god. Detta innebär att kommunens verksamhet bedöms ha nått en god ekonomisk hushållning 2021. Kommunstyrelsen har godkänt redovisningen och förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige att besluta om.

Detaljplan för Mörby 6

Kommunstyrelsen godkände planförslaget för Mörby 6 och planförslaget ska ställas ut för granskning. Mörby etapp 6 är en del av pågående verksamhetsutveckling i Stockholm syd. Planområdet för Mörby 6 utgör den mark som ligger mellan etapp 5 och Ånsta/Södertälje. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde inriktat på verksamheter, logistik, industri, kontor och handel inom ramen för logistikområdet Stockholm syd. En mindre del av planen kommer att kunna användas för idrottsverksamhet.

Införande av kommunal hyresgaranti

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige om att införa kommunal hyresgaranti. Det betyder att kommunen kan hjälpa till med hyresgarantier för personer som har ekonomiska möjligheterna att betala för en egen bostad, men som ändå har svårt att hitta bostad med besittningsskydd. Hyresgarantin är ett sätt för kommunen att kunna uppfylla sitt ansvar för bostadsförsörjningen. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ansvara för hyresgarantin.

Nationell plan för transportinfrastrukturen

Kommunstyrelsen yttrade sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Planen handlar om drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar, investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar, åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan samt stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer.

Södertörnskommunerna har samverkat kring ett gemensamt yttrande, som bland annat handlar om ny passage för Södertälje kanal och finansieringen av tvärförbindelse Södertörn. Det finns också ett särskilt yttrande från Nykvarns kommun som handlar om att kommunen vill göra det möjligt att bygga en ny av- och påfart vid E20 i kommunens västra del.

Vaccinationskrav vid nyanställning

Kommunstyrelsen beslutade att vaccinationskrav ska gälla vid nyanställningar för personer som ska arbeta med äldre och riskgrupper. Det är för att kunna prioritera trygg och säker vård och omsorg.

Förskola i bergtorp

I takt med kommunens att kommunen växer kommer en ny förskola behövas i Bergtorp. Förskolan kommer enligt plan att stå klar under 2023. Kommunstyrelsen beslutade att starta projektet Bergtorp förskola.

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att ta fram ett program för att långsiktigt utveckla kommunens kultur- och fritidsliv så att fler människor kan stimuleras till en aktiv fritid inom kultur och/eller idrott. Programmet ska tas fram i samverkan mellan kommunledningskontoret, utbildningskontoret, föreningar och andra relevanta aktörer.

Detaljbudget 2022

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget för 2022 godkändes. I den beskrivs bland annan kommunstyrelsen ansvarsområden och målbild. Verksamhetsplanen innehåller nio effektmål, två är kommungemensamma och utgår från kommunfullmäktiges sex strategiska mål med tillhörande verksamhetsförändringar. Kommunstyrelsens effektmål är:

 1. En effektiv planerings-, exploaterings- och markanvisningsprocess
 2. Säkerställa bredbandsutbyggnad
 3. Nykvarns kommun ska vara en attraktiv kommun att driva och etablera företag i samt verka för ett brett utbud av arbetstillfällen
 4. Nykvarns kommun ska upplevas tryggt att leva, bo och verka i
 5. Kvalitativ och tillgänglig service utifrån tjänstebrukarnas behov
 6. Kommunens medborgare ska ha lättillgängliga kanaler för synpunkter och förslag samt deltagande
 7. Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
 8. Kommunen ska ha tydliga och välförankrade processer och rutiner för det interna arbetet
 9. Budgetavvikelsen ska inte vara negativ.

Utvärdering av covid-19-pandemin

Kommunen har utvärderat krishanteringen under covid-19-pandemin med syfte att utveckla kommunens krishanteringsförmåga. Enligt utvärderingen har kommunen överlag haft ett bra krisledningsarbete, med en välfungerande organisation där man kunnat agera tidigt och ta viktiga beslut snabbt. Den interna och externa kommunikationen har fungerat bra och kommunen har haft mod att ta beslut som varit till nytta för kommunen och medborgarna.