language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för Mörby verksamhetsområde etapp 6 (Mörby 6) är antagen

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till Vidbynäs.

Kommunfullmäktige i Nykvarns kommun har den 11 maj 2023, KF § 70, beslutat att anta ändring av detaljplan inom Mörby 6. Protokollet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla och hemsidan den 17 maj 2023. Överklagandetiden går ut den 7 juni 2023.

Laga kraft inträder tidigast dagen efter överklagandetiden passerat, den 8 juni 2023.

Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde med markanvändning inriktat på verksamheter, logistik, industri, kontor och handel (ej dagligvaru- eller livsmedelshandel) inom ramen för logistikområdet Stockholm Syd. Inom de norra delarna av planområdet möjliggörs även för drivmedel, laddning av elfordon samt uppställnings- och rastplats för lastbilar. En mindre del av planen möjliggör också för begränsat idrottsändamål. Detaljplanen syftar vidare till att bevara naturmark med höga ekologiska värden.

Läs mer om ändringen av detaljplanen här.

Senast uppdaterad 2023-05-17 10:47

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-05-17 10:47

Dela sidan