language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Vastaukset kyselytutkimukseen kunnan suomenkielisestä tarjonnasta

Kommun och politik

Konsertit ovat jotain, mitä monet ruotsinsuomalaiset toivovat. Kuva ruotsinsuomalaisesta yhteislaulusta Folkets parkissa. / Konserter är något många sverigefinnar önskar. Bilden från finsk allsång i Folkets park.

Konsertteja, kirjoja ja kulttuuria nuorille koulupäivän jälkeen. Nämä ovat esimerkkejä Nykvarnin ruotsinsuomalaisten toivomuksista./Konserter, böcker och kulturaktiviteter för ungdomar efter skoltid. Det är några av de aktiviteter som sverigefinnarna i Nykvarn gärna vill ha.

Viime vuoden lopussa Nykvarnin suomalaistaustaiset asukkaat saivat mahdollisuuden vastata kyselytutkimukseen kunnan suomenkielisestä tarjonnasta. Kysymykset koskivat ennen kaikkea sitä, mistä toiminnasta vastaajat olivat kiinnostuneita ja kuinka he haluavat saada tietoa tapahtumista.

Kyselyyn oli mahdollista vastata digitaalisesti, kunnan kotisivuilla tai kirjallisesti. Tietoa kyselytutkimuksesta levitettiin Facebookin ja kunnan kotisivujen ja kotikielenopettajien kautta sekä itsenäisyyspäivän juhlinnan yhteydessä 6. joulukuuta. Yhteensä 19 kuntalaista vastasi kyselyyn. Vastaajista kahdeksan oli 30-49 -vuotiaita ja saman verran 70-80 -vuotiaita tai sitä vanhempia. Pääosa vastaajista käyttää suomen kieltä päivittäin.

Esitetyt toivomukset koskivat muun muassa konsertteja, kirjoja, elokuvia ja luentoja. Useat vastaajista toivoivat, että nuorille järjestettäisiin kulttuuritoimintaa koulupäivän jälkeen. Jotkut toivoivat myös kirjoittajakurssia ja tietokonekurssia.

– Osa toivomuksista koski toimintaa, jota kunta tarjoaa jo nykyisellään, joko oman toimintansa puitteissa tai yhdessä ruotsinsuomalaisten yhdistyksen kanssa. Toimintaa voidaan luonnollisestikin kehittää entisestään, ennen kaikkea mitä tulee nuoremmille kuntalaisille järjestettävään toimintaan. Haasteena on löytää toimintaa ja ajankohtia, jotka houkuttelevat riittävästi osanottajia, jotta järjestely tuntuisi mielekkäältä niin kävijöiden kuin myös tilaamiemme esiintyjien kannalta, toteaa kunnan suomenkielisen työn koordinaattori Eva Thelander.

Useimmat vastaajista toivoivat saavansa tietoa aktiviteeteista painetussa muodossa, Tutanissa tai kirjeitse. Kirjeiden lähettäminen suomenkielisille asukkaille ei kuitenkaan ole mahdollista juridisista syistä, Eva Thelander selittää.

– Emme saa ylläpitää rekisteriä, joka perustuu kuntalaisten syntymäpaikkaan tai kieleen. Mahdolliset kirjeet on näin ollen lähetettävä kaikille kuntalaisille, mikä ei puolestaan ole mielekästä taloudelliselta kannalta. Sen sijaan me levitämme tietoa Tutanissa. Lehti lähetetään kaikkiin Nyköpingin talouksiin ja yrityksiin neljä kertaa vuodessa, hän toteaa.

Ilmoitus niistä aktiviteeteista, joita ei ehditä saada mukaan Tutaniin, julkaistaan kunnan tapahtumakalenterissa ja suomenkielisillä kotisivuilla. Tietoa jaetaan myös kirjaston digitaalisilla näyttöruuduilla ja julistein muun muassa Vapaaehtoiskeskuksessa.

---------------------------------------------------------------

I slutet av förra året kunde Nykvarnsbor med finska rötter lämna synpunkter om kommunens finskspråkiga arbete i en enkät. Enkätfrågorna handlade framför allt om vilka aktiviteter som är intressanta och hur de svarande vill få information om vad som händer.

Enkäten fanns i en digital version, på hemsidan, och på papper. Information om den gick ut via facebook, kommunens hemsida, kommunens hemspråkslärare och i samband med självständighetsfirandet den 6 december. Sammanlagt 19 svar kom in. Åtta av de svarande var mellan 30-49 och lika många var 70-80 år eller mer. Huvuddelen av de svarande talar finska varje dag.

Bland önskemålen på aktiviteter fanns konserter, böcker, film och föredrag. Flera av dem som svarat ville att det ska finnas kulturaktiviteter för ungdomar efter skoltid. Några var också intresserade av skrivkurs och datakurs.

– En del är sådant vi redan erbjuder, dels genom kommunens egna evenemang, dels i samarbete med sverigefinnarnas förening. Men det finns självklart alltid saker som kan utvecklas, särskilt när det gäller aktiviteter för de yngre. Utmaningen för oss är att hitta arrangemang och tidpunkter som lockar tillräckligt många deltagare så att det känns meningsfullt, både för besökarna och för den föreläsare eller liknande som vi bokar, säger Eva Thelander, samordnare för kommunens finskspråkiga arbete.

De flesta av de som svarat vill ha information om aktiviteter i tryckt form, i Tutan eller brev. Men att skicka brev hem till finskspråkiga är inte möjligt av juridiska skäl, förklarar Eva Thelander:

– Vi har inte rätt att ha några register som utgår från var människor är födda eller vilket språk de talar. Om vi ska skicka brev måste det därför bli till alla invånare i Nykvarn och det är inte ekonomiskt rimligt. Däremot har vi ju information i Tutan som skickas ut till alla hushåll och företag fyra gånger per år, säger hon.

De aktiviteter som inte hinner publiceras i Tutan läggs ut i evenemangskalendern och på den finska sektionen på kommunens hemsida. De syns också på bibliotekets digitala skärmar och på affischer, bland annat på Frivilligcentralen.

Viimeksi päivitetty 2024-01-15 12:55

Jaa sivu

Viimeksi päivitetty 2024-01-15 12:55

Jaa sivu