language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ny planeringsstrategi för 2023-2026

Bygga, bo och miljö

Översiktsbild Nykvarn centrum

Den 20 april antogs en ny planeringsstrategi av kommunfullmäktige. En planeringsstrategi är viktig för att veta vad som ska prioriteras i planeringen för utvecklingen av kommunen.

En planeringsstrategi är en strategi för kommunens översiktsplanering - planeringen för utvecklingen av kommunen. Enligt plan- och bygglagen ska en ny planeringsstrategi regelbundet tas fram för att hålla översiktsplanen aktuell.

Det finns redan ett beslut om att det ska tas fram en ny översiktsplan för Nykvarns kommun. Därför blir planeringsstrategin främst ett dokument för andra myndigheter, exploatörer och kommuninvånare för att visa vilka frågor Nykvarns kommun har tänkt prioritera i arbetet med den nya översiktsplanen.

Det här ska prioriteras i den nya översiktsplanen:

  • Befolkningsutveckling i kommunen utifrån tre scenarier
  • Bostadsbestånd med fördelningen 30% flerbostadshus, 70% småhus
  • Avgränsning av tätorten och centrala tätorten med fokus på bostadsutveckling i tätorten
  • Masshantering
  • Näringslivsfrågor kopplat till industrier, verksamhetsutveckling och elektrifiering (Mörby/Stockholms syd)
  • Energi, till exempel solcellspark och vindkraft
  • Jordbruksmark
  • Ekosystemtjänster och biologisk mångfald
  • Klimatanpassning (dagvattenhantering, översvämningar från skyfall, extrema väderhändelser, erosion/skred/ras, torka, skogsbränder, värmeböljor, dricksvattenförsörjning, stigande havsnivåer vid Mälaren och åar m.m.)
  • Social hållbarhet

Senast uppdaterad 2023-05-23 12:32

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-05-23 12:32

Dela sidan