language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för Stöpplaren 3 m.fl.

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten.

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2024-04-09 § 51 att godkänna planförslaget och låta förvaltningen skicka ut förslaget till detaljplan på granskning. Granskning pågick mellan 2024-04-22 och 2024-05-13.

Kommunen vill informera att följande information, som enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 19 § punkt 10, borde ha framgått i den tidigare kungörelsen, saknades: ”Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.".
För att säkerställa att informationen om planprocessen enligt PBL har kommunicerats korrekt skickas ny kungörelse ut och granskningstiden utökas. Granskningstiden pågår mellan den 12 juni och den 3 juli 2024.

Planområdet är beläget centralt i Nykvarns tätort, cirka 500 meter nordost om Nykvarns centrum, söder om Norra Stationsvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett vårdboende för äldre med cirka 85 boendeplatser på fastigheten Stöpplaren 3 m.fl.

Läs mer om förslaget till ändring av detaljplan och hur du lämnar dina synpunkter på förslaget här. Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 2024-06-12 12:00

Dela sidan

Senast uppdaterad 2024-06-12 12:00

Dela sidan