language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för Stöpplaren 3 m.fl.

Detaljplanen möjliggör uppförande av ett vårdboende för äldre .

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2023:131

Projektnamn
Stöpplaren 3 m.fl.

Område
Tätorten

Planarbetets innehåll
Vårdboende för äldre

Skede
Granskning

Planområdets placering i tätorten

Planområdets placering i tätorten

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett vårdboende för äldre med cirka 85 boendeplatser.

Planområdet är beläget centralt i Nykvarns tätort, cirka 500 meter sydost om Nykvarns centrum, söder om Norra Stationsvägen.

Planprocessens skeden

Kommunstyrelsen beslutade 2023-11-28 § 174 att ge förvaltningen i uppdrag att pröva uppförande av en detaljplan. Inför samråd ska en miljöbedömning göras enligt plan- och bygglagen och miljöbalken för att undersöka om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej.

Under relaterad information hittar du kommunstyrelsens beslut om planbesked.

 

Planförslaget ställdes ut för samråd under perioden 2023-12-07 t.o.m. 2024-01-05.
Under denna period fanns möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget och/eller tillhörande utredningar.

Efter samråd har alla inkomna synpunkter sammanställts i en samrådsredogörelse där kommunen besvarar och tar ställning till synpunkterna. Detaljplaneförslaget bearbetas utifrån synpunkterna som inkom under samråd och förslaget ställs sedan ut för granskning.

Detaljplan för Stöpplaren 3 m.fl. var ute på granskning mellan den 22 april och den 13 maj 2024. Kommunen vill informera att följande information, som enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 19 § punkt 10, borde ha framgått i den tidigare kungörelsen, saknades: ”Den som inte lämnar skriftlig synpunkt under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.". För att säkerställa att informationen om planprocessen enligt PBL har kommunicerats korrekt skickas en ny kungörelse ut och granskningstiden utökas. Granskningstiden pågår mellan den 12 juni och den 3 juli 2024.

De som redan har lämnat synpunkter under den första granskningstiden behöver inte lämna samma synpunkter igen under den förlängda granskningen. Alla inkomna synpunkter kommer att sammanställas med kommunens kommentarer i ett granskningsutlåtande. Inga ändringar har gjorts på planhandlingarna sedan den första granskningstiden.

Eventuella synpunkter skickas skriftligen till Nykvarns kommun och ska vara kommunen tillhanda senast 2024-07-03. Ange planens namn och diarienummer: KS/2023:131 i rubrik eller meddelanderad. Inlämnade synpunkter utgör en allmän handling.

Inkomna synpunkter under samrådet har sammanaställts och synpunkterna besvarats i en samrådsredogörelse. Den som inte senast under granskningen delgivit kommunen sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Synpunkter via brevpost skickas till:
Nykvarns kommun, Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Synpunkter via e-post skickas till:
kommun@nykvarn.se

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft efter tre veckor.
Efter antagandet har sakägare, som inte fått sina synpunkter beaktade, under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-06-12 12:00

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-06-12 12:00

Dela sidan