Nykvarns kommun

Detaljplanen möjliggör markanvändning för antingen bostäder, skola eller vård.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2024:42

Projektnamn
Stöpplaren 2 m.fl.

Område
Tätorten

Planarbetets innehåll
Bostäder, skola eller vård

Förfarande
Standard förfarande

Skede
Samråd

Planområdets lokalisering.

Planområdets lokalisering.

Syftet med detaljplanen är att pröva markanvändning för antingen bostäder,skola eller vård.

Planområdet ligger ca 500 meter öster om Nykvarns centrum, söder om Norra Stationsvägen.

Planprocessens skeden

Kommunstyrelsen beslutade 2024-04-09 § 50 om planuppdrag för Stöpplaren 2 m.fl. och gav förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med detaljplan.

Under relaterad information hittar du kommunstyrelsens beslut om planuppdrag.

 

Planförslaget ställdes ut för samråd under perioden 2024-04-22 t.o.m. 2024-05-13.
Under denna period fanns möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget och/eller tillhörande utredningar.

Efter samråd sammanställs alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse där kommunen besvarar och tar ställning till synpunkterna. Detaljplaneförslaget bearbetas utifrån synpunkterna som inkom under samråd och förslaget ställs sedan ut för granskning.

När kommunen har bearbetat de inkomna synpunkterna från samrådet och reviderat planförslaget ställs förslaget ut för granskning. Under denna period har du möjlighet att återigen delge kommunen dina synpunkter på detaljplanen.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft tidigast tre veckor från den dag beslut om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen överklagar detaljplanen och Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunens beslut om antagnde, eller om samtliga överklaganden avslås.

Laga kraft innebär att detaljplanen nu är juridiskt bindande och det är möjligt att ansöka om bygglov i enlighet med detajplanen.

  1. Tidigt skede - Inför samråd ska en miljöbedömning göras enligt plan- och bygglagen och miljöbalken för att undersöka om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej.
  2. Samråd - Planförslaget ställs ut för samråd. Under samråd har du möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.
  3. Granskning - Planförslaget ställs ut för granskning. Under samråd har du möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.
  4. Antagande - Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har sakägare som inte fått sina synpunkter beaktade under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.