language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Dagvatten och dagvattenanläggning

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra hårda ytor i bebyggda miljöer. Vattnet kan skapa problem med översvämningar och förorena sjöar och vattendrag. Dagvattnet behöver därför renas och fördröjas i dagvattenanläggningar

Dagvattenanläggning

Under naturliga förhållanden tas regn- och smältvatten upp av växter eller renas i marken innan det når sjöar eller grundvattnet. I ett samhälle med många tak, asfalterade ytor och stenlagd mark, rinner vattnet istället snabbt av på ytan som dagvatten. För att skydda våra vattendrag mot föroreningar vattnet fångar upp och minska risken för översvämningar behöver dagvattnet renas och fördröjas i dagvattenanläggningar.

 Dagvattenanläggningar inom planlagt område som ska användas för flera fastigheter eller för avvattning från begravningsplatser ska anmälas till kommunens miljöavdelning. Anmälningsplikt gäller också om en befintlig dagvattenanläggning ändras på ett sätt som kan medföra en väsentlig ändring av vattnets mängd eller sammansättning.

En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet ner mot en recipient. Exempel på dagvattenanläggningar är dammar, sedimentationsbassänger, anlagda våtmarker, anlagda diken, översvämningsytor, oljeavskiljare och dagvattenledningar. Ibland består en dagvattenanläggning av en kombination av olika typer av anläggningar.

Projekt som innebär att man ska arbeta eller bygga i befintliga vattenområden räknas som "vattenverksamheter" och ska i de flesta fall anmälas till länsstyrelsen. I vissa fall behöver man ansöka om tillstånd för vattenverksamhet.

Kontakta därför även länsstyrelsen om en ny dagvattenanläggning kan innebära vattenverksamhet. Det kan alltså innebära att anmälan måste göras både till miljöenheten och till länsstyrelsen innan anläggningen kan börja byggas. Mer information finns på länsstyrelsens webbsida.

Inom strandskyddat område behöver även strandskyddsdispens sökas för dagvattenanläggningen. En sådan ansökan handläggs av byggavdelningen, separat från dagvattenanmälan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 11:16

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 11:16

Dela sidan