language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ensamkommande flyktingbarn

Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn.

Tonårsben

När ett ensamkommande barn kommer till Sverige och ansöker om asyl får barnet ett tillfälligt omhändertagande och boende i den kommun där barnet ger sig tillkänna för de svenska myndigheterna. Kommunen kallas för ankomstkommun.

Migrationsverket ska så snart som möjligt efter det barnet ansökt om asyl, anvisa en kommun som får det långsiktiga ansvaret för barnets omsorg och boende, en så kallad anvisningskommun.

Anvisningskommunen ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver. Det innebär att en kommun ska:

  • Utreda barnets behov
  • Fatta beslut om insatser
  • Ordna ett lämpligt boende
  • Se till att barnet erbjuds skolundervisning.
  • En kommun kan inte överklaga ett beslut om anvisning

Kommunanvisningar av ensamkommande barn fördelas enligt en modell där varje kommun tilldelas en andel, som uttrycks i ett promilletal. Andelstalet sätts sedan i relation till det totala antalet anvisningar som gjorts i Sverige sedan 1 januari 2016.

Så fungerar mottagandet

När en kommun får en anvisning från Migrationsverket för ett ensamkommande barn så har kommunen 1-2 dygn på sig att ordna ett boende beroende på oavsett när på dygnet som anvisningen inkommer.

Om barnet kommer utan att uppgett någon anknytning till någon specifik person så börjar vi med att söka ett nytt boende på ett "hem för vård eller boende" (HVB), i ett jourhem eller i ett familjehem. Vi inleder utredning och fattar ett beslut om placering, ansöker om god man och ordnar transporten till det nya boendet.

Om barnet har uppgivit en viss anknytning till en person i kommunen tas kontakt med anknytningspersonen. I kontakten görs en första bedömning av anknytningspersonens intresse, möjlighet och förmåga att vara delaktig i omvårdnaden av barnet. Om anknytningspersonen inte uppfyller kraven på ovanstående så letar vi efter en lämplig placering i familjehem/jourhem. Vi uppmuntrar då det ensamkommande barnets rätt att ha kontakt och umgänge med sina släktingar/vänner även om placeringen sker i ett familjehem/jourhem.

Skolgång och uppväxt

Det barn som kommit på egen hand till Sverige har rätt att gå i skolan i väntan på beslut om asyl. Barn som har fått uppehållstillstånd omfattas av vanlig skolplikt. Alla barn och elever i Nykvarns kommun ska få det stöd som krävs för att nå de nationella målen och utvecklas så långt som möjligt. Det gäller även ensamkommande flyktingbarn. Barnets kunskapsnivå kartläggs och bedöms, resultatet ligger sedan till grund för valet av årskurs. Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige ansvarar kommunen för fortsatta insatser under hans eller hennes uppväxt fram till 21-årsdagen.

God man ska i förmyndarens och vårdnadshavarens ställe företräda barnet i alla sammanhang såväl i ekonomiska som personliga angelägenheter och ha samma juridiska ställning som en förälder.

Exempel på uppgifter kan vara att ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och ordna skolgång. Det är överförmyndaren som fattar beslut om förordnande och upphävande av godmanskap för ensamkommande flyktingbarn.

Om/när barnet beviljas uppehållstillstånd ska vård- och omsorgsnämnden anmäla behov av att utse särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. I och med att rätten fattat beslut om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare upphör godmanskapet. Godmanskapet upphör också utan särskilt beslut när barnet fyller arton år.

Läs mer om god man för ensamkommande barn på Sveriges kommuner och region hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-13 11:25

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-13 11:25

Dela sidan