language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

När du vill hjälpa till

Föreningar och privatpersoner kan göra mycket för att nyanlända ska känna sig hemma i Nykvarn och Sverige. Varje insats är viktig och ingen är för liten.

När du vill hjälpa

En av de viktigaste uppgifterna i flyktingmottagandet är att hitta former för en snabb och stabil integration i samhället. Särskilt för ensamkommande barn är det viktigt med goda förebilder och engagemang för en positiv utveckling i det nya hemlandet.

Idrottsföreningar, andra föreningar och enskilda initiativ kan göra stor skillnad. Om du som förening har förslag på hur vi kan samarbete kring integration kan du kontakta Nykvarns kommuns integrationsenhet via växeln, tel. 08-5550 010 00.

Här nedanför är några andra exempel på vad du kan bidra med.

Nykvarns kommun söker familjehem för i första hand ensamkommande flyktingbarn, främst för de yngre åldrarna. Meningen är att barnet/ungdomen ska få sin omvårdnad, fostran och trygghet i familjehemmet. Vi söker också jourhem för mer kortvarig placering.

Uppdraget som familjehem har en början och ett slut, men relationen med barnet kan bli livslång. Ett jourhem tar emot barn och ungdomar för akut placering. Tiden för en jourhemsplacering kan variera från något dygn upp till ett halvår.

Familjehem är ofta ett mer effektivt sätt att skapa en god integration och socialisering av barn och ungdomar än boende i institutionsform. Därför ser Nykvarns kommun också gärna att så många barn som möjligt ges möjlighet att få den typen av boende.

Vi söker vanliga personer eller familjer som har en stabil livssituation och som har tid över. Du ska vara myndig, men i övrigt söker vi personer i alla åldrar. Vi utreder alla som vill bli uppdragstagare genom att göra en intervju och kolla social- och belastningsregistret samt ta referensuppgifter. Du får också handledning, utbildning och stöd under placeringens gång.

Familjehemmet får en viss ersättning, en månatlig omkostnadsersättning som täcker barnets kostnader för livsuppehälle och andra särskilda utgifter.

Är du intresserad och vill veta mer, kontakta familjehemssekreterare.

Du kan anmäla dig till överförmyndarkontoret för att bli god man till ensamkommande flyktingbarn. God man för ensamkommande flyktingbarn ska, företrädesvis under asylprocessen, företräda barnet i alla sammanhang såväl i ekonomiska som personliga angelägenheter.

En god man ska utses för minderåriga barn som kommer till Sverige utan uppehållstillstånd om barnet kommer utan förälder eller annan medföljande vuxen, som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

God man ska i förmyndarens och vårdnadshavarens ställe företräda barnet i alla sammanhang såväl i ekonomiska som personliga angelägenheter och ha samma juridiska ställning som en förälder. Exempel på uppgifter kan vara att ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och ordna skolgång. Det är överförmyndaren som fattar beslut om förordnande och upphävande av godmanskap för ensamkommande flyktingbarn.

Om/när barnet beviljas uppehållstillstånd ska vård- och omsorgsnämnden anmäla behov av att utse särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. I och med att rätten fattat beslut om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare upphör godmanskapet. Godmanskapet upphör också utan särskilt beslut när barnet fyller arton

Du kan anmäla intresse till individ- och familjeomsorgen om att hjälpa barn och unga med läxor, detta gäller både för de ensamkommande och för barn i nyanlända familjer.

Du kan också hjälpa till i integrationsenhetens språkcafé där du möter människor med olika språkbakgrund för att samtala, läsa svenska och hjälpa till med läxläsning. Kontakta integrationsenheten via kommunens växel, tel. 08-555 010 00.

Du kan anmäla dig till individ- och familjeomsorgen för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn, alltså en ställföreträdande förälder som ansvarar för barnet som fått permanent uppehållstillstånd och som fortfarande inte fyllt 18 år.

Som vårdnadshavaren har du rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska du som vårdnadshavare ta allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Uppdraget liknar det som god man för ensamkommande barn och ungdomar.

Som kontaktperson ställer du upp och finns till hands till exempel några timmar en eftermiddag eller en kväll i veckan. Du kan vara kontaktperson till ensamkommande som till exempel flyttar ut från ett boende eller till nyanlända familjer med särskilda behov.

Anmäl ditt intresse till individ- och familjeomsorgen via kommunens växel, tel. 08-555 010 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-22 04:57

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-22 04:57

Dela sidan