Nykvarns kommun

Ändringen av detaljplan möjliggör en utökad byggrätt för verksamheter

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2023:270

Projektnamn
Härföraren 1

Område
Mörby verksamhetsområde

Planarbetets innehåll
Möjliggöra utbyggnad av verksamheter

Förfarande
Standard förfarande

Skede
Samråd

Planområdets lokalisering.

Planområdets lokalisering.

Syftet med ändringen av detaljplan är att utöka byggrätt för verksamheter.

Planområdet ligger lokaliserat i Mörby verksamhetsområde i närhet till väg 509.

Planprocessens skeden

Kommunstyrelsen beslutade 2023-10-24 § 159 att ge positivt planbesked och gav förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med detaljplan inför samråd. Inför samråd ska en miljöbedömning göras enligt plan- och bygglagen och miljöbalken för att undersöka om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej.

Under relaterad information hittar du kommunstyrelsens beslut om planbesked för detaljplanen, och senare miljöbedömning samt framtagna utredningar. Flera utredningar kan även tillkomma efter samråd och granskning.

 

Planförslaget ställs ut för samråd under perioden 2024-05-20 t.o.m. 2024-06-10.
Under denna period har du möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter på planförslaget och/eller tillhörande utredningar. Under relaterad information hittar du de utställda samrådshandlingarna.

Eventuella synpunkter skickas skriftligen till Nykvarns kommun och ska vara kommunen tillhanda senast 2024-06-10. Ange planens namn och diarienummer: KS/2023:270 i rubrik eller meddelanderad. Inlämnade synpunkter utgör en allmän handling. Den som inte senast under granskningen delgivit kommunen sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Synpunkter via brevpost skickas till:
Nykvarns kommun, Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Synpunkter via e-post skickas till:
kommun@nykvarn.se

Planförslaget ställs ut för granskning. Under granskning har du möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har sakägare som inte fått sina synpunkter beaktade under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.