language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ansökan om planbesked - Att initiera en detaljplan

Du som vill göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver tas fram, ändras eller upphävas har möjligheten att ansöka om planbesked till kommunstyrelsen.

Information om planbesked

För att få ett planbesked om att få ta fram, ändra eller upphäva en detaljplan skickar du in en ansökan till kommunen. Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om att inleda en planläggning eller inte.

Vid ett positivt planbesked börjar planarbetet med ett första möte med tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret. Då pratar vi bland annat syfte, utformning och lagar vi behöver förhålla oss till. Kommunen går även igenom en uppskattning på kostnader.

Ett positivt planbesked är inte en garanti för att en detaljplan kan antas. Under planarbetet kan synpunkter och information innebära att ändring av inriktning och/eller omfattning behöver göras.

Vid ett negativt planbesked ska skäl för avslaget framgå av beslutet.

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om planbesked inom fyra månader från att fullständig ansökan kommit in till kommunen. Beslut om planbesked kan inte överklagas.

Dokument som behövs för att ansöka om planbesked är:

  • Ansökningsblankett med en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden, du hittar den under E-tjänster och blanketter nedan.
  • En karta som visar det område som berörs
  • Om åtgärden avser ett byggnadsverk ska ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Kommunstyrelsen tar ut en avgift för att lämna planbesked, oavsett om det är positivt eller negativt.

Kostnad för planbesked kategoriseras i tre kategorier:

Enkel åtgärd – 15 000kr

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

  • Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 m² eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.

  • Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.

  • Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.

Medelstor åtgärd – 20 000kr

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Stor åtgärd – 30 000kr

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

  • Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m² bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m² markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.

  • Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Kostnad för arbete med detaljplan efter positivt planbesked baseras på timtaxan. Timtaxan indexregleras varje år. Timtaxan för 2022 är 1 275,125 kronor per timme för nedlagt arbete.

Plankostnadsavtal

När kommunstyrelsen lämnat ett positivt planbesked ska ett plankostnadsavtal tecknas mellan kommunen och sökande/exploatör. I avtalet ska det framgå vad respektive part har för förväntningar och åtagande. I avtalet ska det också finnas en uppskattad budget för planarbetet.

Om planavgiften inte tas ut genom ett plankostnadsavtal ska avgiften tas ut i samband med bygglov, det vill säga efter det att detaljplanen börjat gälla. Planavgiften ska betalas av den som sökt och fått godkänt bygglov.

Planavgiften består av fasta priser för nybyggnad och tillbyggnad på en- och tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader.

För övriga byggnader (det vill säga byggnader med fler än två bostäder eller byggnader som inte är till för boende) baseras planavgiften på byggnadens storlek. Komplementbyggnader och tillbyggnad som hör till övriga byggnader baseras på komplementbyggnadens eller tillbyggnadens storlek.

Planavgift som tas ut för nybyggnad av huvudbyggnad i bygglovsskedet ska endast tas ut vid ett tillfälle. Planavgift tas inte ut för bygglovsbefriade åtgärder.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-11-08 03:54

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-11-08 03:54

Dela sidan