language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Bestämmelser om vatten och avlopp

På den här sidan hittar du sammanfattningar av de två viktigaste bestämmelserna som rör den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen.

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppstjänster

Användningen av kommunens vatten- och avloppsnät regleras i de allmänna bestämmelserna för vatten- och avloppstjänster, ABVA. Bestämmelserna kompletteras av en särskild information till fastighetsägare och en teknisk standard för anslutning.

Fullständiga dokument finns under relaterad information.

Här följer en sammanfattning av de allmänna bestämmelserna. Den fullständiga versionen för nedladdning och utskrift hittar du under Relaterad information.

Enligt de allmänna bestämmelserna är Nykvarns kommun huvudman för den allmänna va-anläggningen. Bestämmelserna hänvisar i övrigt till lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) när det gäller enskilda fastighetsägares användning av va-anläggningen. Även den som har fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande omfattas av bestämmelserna.

Inkoppling till den allmänna anläggningen

Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan ombesörjer inkoppling.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

Huvudmannen, det vill säga kommunen, levererar vatten till fastigheter vars ägare har rätt att använda den allmänna dricksvattenanläggningen och som följer gällande bestämmelser för användandet. Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Vattnet som levereras får bara utnyttjas för värmeutvinning om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta.

Kommunen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen om det är nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör kommunens egna eller anslutna anläggningar.

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt anvisningar. Vid planlagt leveransavbrott lämnar kommunen meddelande om detta.

Om vattenförbrukningen fastställs genom mätning ska kommunen tillhandahålla vattenmätare som ägs av kommunen. Kommunen bestämmer vilket antal och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta de anordningar som behövs för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.

Vattenmätarens plats ska vara godkänd av kommunen som har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen

Kommunen tar emot avloppsvatten från en fastighet om behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Kommunen är inte skyldig att ta emot spillvatten som väsentligt avviker från hushållsspillvattens.

Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får bara ledas till avloppsanläggningen om kommunen medgett detta.

Fastighetsägare får inte hälla ut lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor i avloppet. Inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.

Oavsiktligt utsläpp ska direkt anmälas till kommunen. Fastighetsägaren får inte heller släppa ut avfall från köksavfallskvarn utan skriftligt medgivande från kommunen.

Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i det avloppsvatten som släpps ut underskrider temperaturen i dricksvattnet.

Kommunen har rätt att tillfälligt begränsa en fastighetsägares möjlighet att använda avloppsanläggningen om det är nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada och för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd.

Spillvatten (avloppsvatten) får inte hällas i ledning som är avsedd för att avleda dag- och dränvatten. Om dag- och dränvatten från fastighet förs till en spillvattenledning får inte tillförseln fortsätta efter det att en särskild förbindelsepunkt upprättats. Kommunen fastställer inom vilken tid tillförseln ska ha upphört.

Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än bostadsändamål ska informera kommunen om verksamheten kan påverka avloppsvattnets egenskaper. Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analyser som kommunen behöver för att kontrollera avloppsvattnet.

Pumpenhet i tryckavloppssystem (LTA-anläggning)

Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller kommunen en LTA-pump eller liknande. Pumpen är kommunens egendom. Kommunen bestämmer hur många och vilket slag av pumpenheter som ska användas och ansvarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar de anordningar som behövs för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt. Enhetens plats ska bestämmas av kommunen.

Som komplement till de allmänna bestämmelser finns information till fastighetsägare som förklarar och kommenterar dels lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), vattentjänstlagen, dels de allmänna bestämmelserna, ABVA. Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunens allmänna va-anläggning är skyldiga att följa de allmänna bestämmelserna.

Här följer en sammanfattning av informationen till fastighetsägarna. Du hittar det fullständiga dokumentet för nedladdning och utskrift under Relaterad information.

Huvudman och verksamhetsområde

Huvudman för den allmänna va-anläggningen är Nykvarns kommun. Verksamhetsområdet utgörs av ett fastställt geografiskt område. Uppgift om verksamhetsområdet finns hos kommunen.

Fastighetsägare

Med fastighetsägare avses den som äger fastighet inom va-anläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen jämställs med fastighetsägare med bland andra arrendator och tomträttshavare. Rätten att använda en allmän va-anläggning är knutet till fastigheten och inte till fastighetsägaren och består så länge fastigheten består. Detta innebär att det inte går att säga upp ett va-abonnemang och därmed undgå avgiftsskyldighet. Kommunen kan träffa avtal med annan än fastighetsägare om rätt att få använda va-anläggningen.

Konsekvensen av detta blir att det som enligt vattentjänstlagen gäller för fastighetsägaren istället gäller för användaren.Detta innebär att kommunen därefter endast kan kräva betalning av den man ingått avtal med.

Vad ingår i den allmänna va-anläggningen?

I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar som krävs för att va-anläggningen ska fungera på avsett sätt. I den allmänna va-anläggningen ingår också servisledningar fram till förbindelsepunkter som kommunen har bestämt för varje fastighet.

Vad ingår i fastighetsägarens va-installation?

Med en fastighets va-installation menas de ledningar som dragits från förbindelsepunkterna till fastigheten. I installationen ingår även anordningar, till exempel tappventiler och tvättställ, som anslutits till en sådan ledning. En va-installation ingår inte i den allmänna anläggningen, om inte annat framgår av vattentjänstlagen, ABVA eller avtal.

Servisledning

Med servisledning menas den ledning som förbinder en byggnad eller en fastighet med en allmän va-anläggnings ledningsnät. Den delas av förbindelsepunkten i den allmänna anläggningens del och i fastighetens del.

Juridisk ansvarsfördelning

Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens (kommunens) allmänna anläggning och fastighetens va-installation går i förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt menas den punkt där inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna anläggningen görs eller har gjorts.

Kostnadsfördelning

Kommunen svarar för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen. Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för va-installationen. Anordning som behövs endast för en eller några få fastigheter, till exempel för tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, bekostas av berörd fastighetsägare om inte huvudmannen bestämt annat.

Förbindelsepunkters lägen

Enligt vattentjänstlagen är det huvudmannen (kommunen) som bestämmer förbindelsepunkter där fastighetens ledningar ska kopplas till va-anläggningen. För varje typ av ledning som ska kopplas till den allmänna anläggningen, till exempel för vatten, spillvatten och dagvatten, görs en egen förbindelsepunkt. Punkterna ligger vanligtvis nära varandra och intill fastigheten, cirka 0,5 m utanför fastighetsgräns. Kommunen kan dock också meddela ett annat läge.

I normalfallet bestäms läget i samråd mellan kommunen och fastighetsägaren. I de fall fastighetsägaren inte i tid anmäler sina eventuella önskemål får han acceptera det läge som kommunen fastställt. När uppgift om förbindelsepunkters lägen lämnas för en fastighet som ännu inte kopplats in, anges normalt dimension och planläge för samtliga servisledningar. För avloppsserviser anges även höjdläge.

När det gäller dagvatten från fastighet kan det ibland hända att det får avledas till den allmänna avloppsanläggningen utan att fastigheten fått en särskild servisledning för detta. Någon förbindelsepunkt kan inte upprättas i sådana fall. Kommunen måste dock vidta särskilda åtgärder och underrätta fastighetsägaren om detta.

Anslutning till den allmänna VA-anläggningen

Anmälan om anslutning

Om en fastighetsägare vill ansluta fastigheten till kommunens nät ska han anmäla detta hos huvudmannen (kommunen). Anmälan ska göras på kommunens blankett. Om fastighetsägaren har rätt att använda anläggningen drar han fram ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp. Kommunen bestämmer efter samråd med fastighetsägaren ledningarnas antal, dimensioner, lägen och utförande.

Inkoppling av två eller flera fastigheters va-installationer till den allmänna anläggningen i en gemensam förbindelsepunkt för fastigheterna kan beviljas om kommunen bedömer att det finns särskilda skäl för en sådan lösning. Avtal om detta träffas i sådana fall. En förutsättning för att en gemensam förbindelsepunkt ska beviljas är ofta att fastigheterna bildat en gemensamhetsanläggning.

Kommunen har enligt vattentjänstlagen i vissa fall rätt att vänta med att utföra arbetet för att samordningen med andra arbeten inte ska försvåras och för att kommunen ska kunna följa sin utbyggnadsplan.

Kommunen beviljar inkoppling av fastighetens va-installation till det allmänna nätet när anläggningsavgiften är betald eller när godtagbar säkerhet ställts (om avgiften ska delbetalas). Kommunen är dock inte skyldig att låta en fastighet kopplas till den allmänna anläggningen om fastighetens installation har väsentliga brister.

Kommunen har rätt till tillträde på fastigheten för att kunna undersöka en va-installation och dess användning innan den kopplas till den allmänna anläggningen. Samma sak gäller för att huvudmannen ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

Kommunen behöver inte göra inkopplingen, utan arbetet kan efter medgivande från kommunen överlåtas till fastighetsägarens entreprenör, förutsatt att denne har ett kvalitetssäkrat system för den här typen av arbete.

Ny förbindelsepunkt

Om fastighetsägaren vill ha en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga och kommunen efter ansökan går med på detta får fastighetsägaren bekosta den nya servisledningens allmänna del samt bortkopplingen av den tidigare servisledningens allmänna del. Om kommunen vill upprätta en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga ska kommunen ersätta fastighetsägaren för de kostnader som uppstår med den nya servisledningen och inkopplingen av den. Ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick bör göras i båda fallen.

Avgiftsskyldighet

När kommunen upprättat förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om detta blir fastighetsägaren avgiftsskyldig. Fastigheten ska ligga inom verksamhetsområdet för va, den ska ha ett behov av en vattentjänst som inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Ibland kan dagvatten ledas bort från en fastighet till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats. Om någon förbindelsepunkt för dagvatten inte upprättats, men fastigheten anses behöva bortledning av dagvatten gäller avgiftsskyldigheten när kommunen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat fastighetsägaren om detta.

Användning av dricksvattenanläggningen

Dricksvattnets kvalitet, tryck och mängd

Kommunen har bara skyldighet att leverera vatten för hushållsändamål till anslutna fastigheter inom verksamhetsområdet. Vattnet ska vara av dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

Kommunen garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Begränsning av vattenleverans

Kommunen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveranserna för att förebygga skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande omständigheter. Vid planlagt leveransavbrott informerar kommunen fastighetsägarna på lämpligt sätt. Vid en mer omfattande akut avstängning kan information ges genom exempelvis lokalradion eller kommunens hemsida.

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin vattenförbrukning efter de anvisningar som kommunen lämnar.

Andra vatteninstallationer

Växling från en försörjningsanläggning till en annan, till exempel från den allmänna anläggningen till egen brunn, är endast vara möjlig om den allmänna anläggningen är skyddad med ett fritt luftgap (”bruten förbindelse”), alternativt efter demontering och förnyad montering av rör och rördelar.

Dricksvatten för andra ändamål

Vatten används även för andra ändamål än hushåll, till exempel i industrier eller som energikälla. Industrier eller andra verksamheter med stor vattenförbrukning, särskilda kvalitetskrav eller som kräver stora flöden kan inte utan vidare räkna med att kommunen klarar sådana behov om inte detta särskilt avtalats.

Vatten som energikälla

Att använda vatten som energikälla innebär att vattenanläggningen utnyttjas för ett helt nytt ändamål som den ursprungligen inte var avsedd eller projekterad för. En användare kan därför inte med stöd av vattentjänstlagen kräva att få använda vatten som levereras genom den allmänna vattenanläggningen för energiutvinning.

Kommunen kan dock efter begäran bevilja att vatten som levereras till en viss fastighet får utnyttjas för energiutvinning. För att säkerställa att den allmänna vattenanläggningen inte utnyttjas för energiutvinning i sådan omfattning att leveranssäkerheten äventyras bör ett avtal träffas mellan kommunen och fastighetsägaren.

Anslutning av sprinklerinstallation

Det händer att fastighetsägare vill ansluta sprinklerinstallation. Ändamålet med en allmän vattenförsörjningsanläggning är i första hand att betjäna bostadsbebyggelse och annan bebyggelse för att därmed kunna skydda människors hälsa och miljön. Detta innebär att en fastighetsägare inte kan kräva att få ansluta en sprinklerinstallation.

Om vattenförsörjningsanläggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet kan dock kommunen efter överenskommelse bevilja anslutning av sprinkler. En sådan anslutning regleras genom avtal där förutsättningar, fastighetsägarens skyldigheter och avgifter anges. Om en sådan anslutning medför merkostnader för kommunen, till exempel uppdimensionering av ledningar, får fastighetsägaren stå för kostnaderna.

Vattenmätare

Fastighetsägarens vattenförbrukning fastställs genom mätning om inte kommunen bestämmer annat. Kommunen tillhandahåller och installerar vattenmätaren och är dess ägare.

Fastighetsägaren är enligt vattentjänstlagen skyldig att upplåta plats för mätaren samt lämna tillträde till fastigheten när kommunen vill kontrollera, ta ned eller sätta upp vattenmätaren. Placeringen ska vara godkänd av kommunen som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa åtgärder liksom för avläsning ska fastighetsägaren lämna kommunen fritt och obehindrat tillträde till mätaren.

Om mätaren har installerats innan placeringen godkänts av kommunen är fastighetsägaren skyldig att svara för att flytta den ifall kommunen kräver det.

Om det finns misstanke om att mätaren visar fel ska kommunen se till att mätaren undersöks om kommunen tycker det är nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren om det är han som begärt undersökningen och mätaren godkänns. I annat fall bekostar kommunen undersökningen.

Vid undersökning av mätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare. Om mätfelets storlek inte kan bestämmas eller om mätaren inte har fungerat har kommunen rätt att uppskatta förbrukningen. Om fastighetsägare inte godtar beslutet eller uppskattningen av förbrukningen kan han begära rättslig prövning hos Statens va-nämnd.

Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren, skydda den mot frost och åverkan och mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om mätaren skadas ska fastighetsägaren ersätta kommunen för kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren. Om fastighetsägaren tillfälligt vill att vattenmätaren tas ned ska anmäla detta till kommunen som mot ersättning tar ned och åter sätter upp mätaren.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen

Avloppsvatten

Kommunen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter inom verksamhetsområdet om inte behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt. Verksamhetsområdet kan avse enbart spillvatten, enbart dagvatten eller såväl spillvatten som dagvatten.

Med spillvatten menas förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, arbetsplats, serviceanläggning m.m. Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, till exempel regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Köksavfallskvarn

Att tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn är bara tillåtet med skriftligt medgivande från kommunen. I ett sådant medgivande föreskrivs villkor för vad som får släppas ut från kvarnen samt vilken avgift som ska betalas till huvudmannen.

Kax från bergvärmeborrning

Avloppsvatten som innehåller kax från bergvärmeborrning får inte tillföras den allmänna avloppsanläggningen.

Avloppsvattnets beskaffenhet

Kommunen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll avviker från hushållsspillvattens. För att få släppa ut sådant spillvatten i det allmänna ledningsnätet förutsätts vanligen ett särskilt avtal. Kommunen är inte heller skyldig att ta emot avloppsvatten om behovet av avledning kan tillgodoses bättre på annat sätt. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider temperaturen i dricksvattnet. Fastighetsägare är skyldig att anmäla verksamhet som kan inverka på avloppsvattnets sammansättning.

Kommunen har gränsvärdeslistor som anger högsta tillåtna halter av oönskade ämnen som kan påverka slam och recipient (sjö eller vattendrag). Gränsvärdeslistorna anger riktvärden för vissa ämnen vid bedömning av utsläpp i en allmän avloppsanläggning. För fetthalt gäller värdet maximalt 50 mg/l spillvatten.

Fastighet som används till annat än bostad

Med tanke på kraven för att hindra vattenförorening behöver kommunen i många fall noggrannare kontrollera vad som avleds till den allmänna avloppsanläggningen från fastigheter som inte är bostäder. Fastighetsägaren måste enligt de allmänna bestämmelserna, ABVA, lämna uppgift om arten och omfattningen av sådan verksamhet inom fastigheten som kan inverka på avloppsvattnets innehåll.

De provtagningar och analyser som kommunen behöver göra för att kontrollera sådant avloppsvatten bekostas av fastighetsägaren eller av den verksamhet som avleder avloppsvattnet.

I punkt 14 i ABVA finns en bestämmelse som gör att kommunen kan föreskriva att fastighetsägaren själv för journal över verksamheten och utövar kontroll av avloppsvattnets innehåll.

Kommunen är inte skyldig att ta emot vatten som utnyttjats för värmeutvinning, eftersom sådant vatten enligt vattentjänstlagen inte är att anse som avloppsvatten.

Kommunen kan avtala med någon annan än fastighetsägaren om att få använda anläggningen (”bli abonnent”). I sådana fall svarar denne för sina skyldigheter gentemot kommunen i stället för fastighetsägaren.

Industrier

Fastighetsägare som använder eller avser använda den avloppsanläggningen för industriellt bruk och tänker ansöka om prövning av avloppsutsläpp enligt miljölagstiftningen ska samråda med kommunen.

Dag- och dränvatten

Kommunen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från en fastighet om vattnet kan avledas bättre på annat sätt. I vissa fall kan avledning till LOD-anläggning (LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten) på den enskilda fastigheten vara en lösning. Det kan till exempel innebära att dag- och eller dränvattnet avleds till ett s.k. perkolationsmagasin (stenkista) på den egna tomten eller sugs upp av omgivande gräsytor. Med dag- och dränvatten likställs allt avloppsvatten som kommunen bedömer inte ska avledas till spillvattenledning. Vid behov kan fastighetsägaren rådgöra med kommunen.

Om dag- och dränvatten avleds från fastigheten till en spillvattenledning får avledningen enligt ABVA inte fortsätta efter det att en särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten upprättats. Alternativt kan kommunen ha vidtagit åtgärder för avledning utan att förbindelsepunkt har upprättats och meddelat fastighetsägaren detta.

Kommunen bestämmer inom vilken tid tillförseln ska upphöra. Undantag från förbudet eller anstånd kan medges om det finns särskilda skäl. Om fastighetsägaren ändrar installationen så att dag- och dränvattnet avleds till den allmänna dagvattenledningen eller till LOD-anläggning kan kommunen i vissa fall bevilja bidrag till kostnaderna för ändringen. En förutsättning för detta är att kostnaderna avsevärt överstiger genomsnittskostnaden inom området.

Inkoppling av dränvatten

Vid nybyggnad måste Boverkets byggregler följas, det vill säga dränvatten från byggnad får inte avledas till avloppsledning där uppdämning kan förekomma. Uppdämning betyder att en ledning blir full och att vattenytan kan stiga i anslutande ledningar.

Om kommunen kräver att dränvatten ska avledas till dagvattenledning innebär detta i många fall att dränvatten från byggnader, i första hand sådana med källare, inte kan avledas med självfall. Dagvattenledningar är nämligen normalt dimensionerade så att uppdämning i ledningarna förekommer vid häftigare regn. Den praktiska konsekvensen blir att vissa byggnader inte kan ha källare eller att dränvattnet måste pumpas eller avledas till LOD-anläggning.

Tryckavloppssystem

En allmän avloppsanläggning utförs normalt så att fastigheterna kan ansluta sina servisledningar och nyttja anläggningen utan särskilda anordningar för fastigheten. Detta är dock inte alltid möjligt. Topografiska förhållanden kan exempelvis göra det omöjligt att avleda avloppsvattnet med självfall till den allmänna anläggningen. Då krävs det pumpar för att anläggningen ska kunna nyttjas. Ett LTA-system (Lätt Tryck Avlopp) består av små pumpenheter, ofta en per fastighet, som i de flesta fall placeras inne på fastigheten i anslutning till den bebyggelse som ska använda systemet.

Enligt vattentjänstlagen svarar kommunen för pumpenheten även om den brukar placeras inne på fastigheten. Enhetens placering bestäms av kommunen och fastighetsägaren bekostar de anordningar som krävs för att koppla pumpenheten till installationen i övrigt. Fastighetsägaren svarar för och bekostar elförsörjningen av pumpenheten och uppvärmning av servisledningen fram till förbindelsepunkten.

Avgifter

Fastighetsägares avgiftsskyldighet regleras i taxan för allmänna vattentjänster. Va-taxan innehåller uppgifter om anläggningsavgifter, det vill säga avgifter för nyanslutning, brukningsavgifter samt uppgifter om avgifter för vanliga tjänster, till exempel servisavstängning.

Kommunen kan också avtala i avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter.

Övrigt

Enligt vattentjänstlagen ska en allmän va-anläggning användas så att det inte uppkommer olägenhet för huvudmannen eller annan. Det får inte uppstå svårigheter för kommunen att uppfylla miljö- och hälsoskyddskrav eller att i övrigt uppfylla sina åligganden.

Fastighetsägare ansvarar för att va-installationen ordnas och utförs så att den fyller kraven enligt Boverkets byggregler.

Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar och liknande ska tillses regelbundet och tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd funktion. Kommunen har enligt vattentjänstlagen rätt att undersöka va-installationen och dess användning. Om allvarliga brister påträffas ska fastighetsägaren rätta till dem så att det inte uppstår olägenheter. Om så inte sker är inte kommunen skyldig att behålla fastighetens anslutning till den allmänna anläggningen. Om en fastighets va-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som i övrigt råder får huvudmannen avtala om särskilda villkor.

Anmäl ändringar

Fastighetsägare ska på begäran lämna underlag för avgiftsberäkning. Dessutom ska fastighetsägare självmant anmäla sådan ändring av va-installationen eller andra förhållanden som kan ha betydelse för avgiftsberäkningen.

Anmäl ägarbyte

Fastighetsägare ska utan dröjsmål underrätta kommunen när fastigheten får ny ägare och uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag.

Vattenavstängning

Om en fastighetsägare försummar att betala sin va-avgift eller i övrigt försummar sina skyldigheter och om försummelsen är väsentlig har kommunen rätt att stänga av vattentillförseln. Detta kan göras om rättelse inte uppnåtts efter skriftlig uppmaning och avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa.

Fastighetsägaren ska betala avgift enligt taxa för såväl avstängning som återinkoppling.

Risk för källaröversvämning

I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns alltid risk för källaröversvämning. Vid häftiga regn eller snösmältning kan den allmänna ledningen överbelastas och vatten kan baklänges tränga in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och orsaka skador. Utöver översvämningar orsakade av häftiga regn är stopp i servisledningen den vanligaste skadeorsaken.

Fastighetsägare bör i eget och eventuella hyresgästers intresse förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet.

Följande åtgärder kan förslagsvis vidtas:

  • Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt.
  • Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar.
  • Se till att golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara har tätande anordningar eller ersätts med avstängbara brunnar.
  • Kontakta rörinstallatör om du misstänker att att avloppets avstängningsanordningar inte fungerar.
  • Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden.
  • Valla in nedfarter till garage och andra utrymmen.
  • Kontrollera att eventuell intern avloppspump fungerar.
  • Anslut fastigheten till larmcentral med larmtjänst.

Poolvatten får inte tömmas till spillvattenledning, undantaget är vatten från backspolning av filter som får tömmas till ledning för spillvatten

Om klor har använts, låt vattnet stå ute i några dagar för att allt fritt klor ska förbrukas (bryts ned av solljuset).
Ett annat sätt att få bort fritt klor är att använda särskild kemikalie för av-klorering vilket finns att köpa i butiker för bassängtillbehör.

Om möjligt bör i 1:a hand av-klorerat poolvatten tömmas på lämplig genomsläpplig yta, till exempel gräsmatta eller dike och i 2:a hand till dagvattenledning.

Vid tömning på genomsläpplig yta är det viktigt att se till att grannar inte påverkas och att det inte finns vattentäkter (allmänna eller enskilda) i närheten.

Avklorering ska alltid ske.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 11:13

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 11:13

Dela sidan