language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Ett antal områden i kommunen ska efterhand anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Omvandlingsområden

Områden där det finns planer för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp brukar kallas omvandlingsområden.

På de här sidorna samlar vi information som kan vara användbar för dig som är fastighetsägare i ett område där kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut.

Frivillig anslutning

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Nykvarns kommun som också avgör i varje enskilt fall om frivillig anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet är möjlig.

Aktuella omvandlingsprojekt

Berga Ö

Projektet med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Berga Ö är från kommunens sida avslutat. Nu pågår anslutning till det kommunala VA-nätet.

Vanliga frågor och svar om omvandlingsområden

Anslutning

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet måste betala anslutningsavgift oavsett om anslutning och driftstagning sker i samband med att förbindelsepunkt upprättas eller inte. Ingen skillnad görs mellan permanentboende, sommarstugeägare eller obebyggda fastigheter.

Anslutning och driftstagning krävs för fastigheter som har en enskild avloppsanordning som inte uppfyller miljöbalkens krav, de som har en sluten tank samt de som i tillståndsbeslut har ett villkor som säger att anslutning ska ske inom en viss tid.

Har du en enskild avloppsanordning som uppfyller miljöbalkens krav måste du inte ansluta fastigheten till det kommunala VA-nätet.

Samtliga fastigheter som ligger inom beslutat verksamhetsområde bör enligt miljöbalkens föreskrifter ansluta till det kommunala avloppsnätet. De fastigheter som har egen vattenbrunn och genom vattenprov kan visa att vattnet är utan anmärkning (enskilt vatten) kan slippa anslutas till den kommunala vattenledningen. Dock måste anläggningsavgift erläggas. Om du enbart ska ha en tappkran på tomten från din brunn och inte drar in vatten i huset behöver du inte lämna in vattenprov.

När ett område via kommunfullmäktige beslutats ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp kommer kommunens miljöenhet göra tillsyn på de fastigheter som inte ansluter sig. För de avloppsanläggningar som inte bedöms uppfylla kraven beslutar bygg- och miljönämnden om anslutning.

Oavsett om du ansluter dig eller inte måste du ändå betala anläggningsavgiften och den fasta delen av brukningsavgiften. Anledningen till det är att alla fastigheter som har rätt att använda den allmänna va-anläggningen ska bidra till kostnaderna.

Om tomten ligger inom detaljplanerat område eller inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp innebär det att den ska anslutas.

Nej, du slipper inte detta. Om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet måste du betala en anläggningsavgift till Nykvarns kommun. Om du väljer att inte koppla in för att du vill använda ditt enskilda avlopp så kan bygg- och miljönämnden förelägga dig att ansluta dig om din anläggning inte uppfyller dagens krav.

Fritidsfastigheter där vatten (och därmed avlopp) inte är indraget i huset behöver inte anslutas till kommunens avloppsnät.

Om fastigheten inte har indraget vatten kan vi inte kräva att man ska ha ett avlopp eftersom den mängd avloppsvatten som uppstår med enbart en tappkran på tomten är liten. Fastigheter som har den typen av lösning sprider också ofta sitt disk- och tvättvatten på växterna som bevattning, vilket innebär att det inte blir något punktutsläpp som det blir om du har indraget vatten med utlopp. Det förutsätts dock att man har en toalettlösning som är godkänd av Nykvarns kommuns bygg- och miljönämnd.

Anledningen till att kraven på en fungerande avloppslösning blir större om fastigheten har indraget vatten är att det ofta innebär en standardhöjning, vilket i de flesta fall innebär att man nyttjar sin fastighet annorlunda. I de flesta fall ökar man användningen av vatten och därmed öka även flödet av spillvatten från badrum, disk och tvätt.

För så kallade dubbeltomter (samma ägare till två fastigheter, men som nyttjas som en) tas anläggningsavgift ut som för en fastighet. Om fastigheterna senare används som separata fastigheter kommer tillkommande anläggningsavgifter att tas ut enligt då gällande taxa.

Anslutning till kommunalt VA kan ske när hela det kommunala ledningsnätet är utbyggt och godkänt och ledningarna på din tomt är utbyggda, besiktigade och anslutna till kommunens ledningar. Anläggningsavgiften ska också vara betald.

Om fastigheten ligger utanför ett verksamhetsområde har kommunen ingen skyldighet att ordna kommunalt vatten och avlopp. Fastigheter som vill anslutas till kommunalt VA-nät får själva bygga ledningar fram till hänvisad anslutningspunkt. För fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdet finns även möjlighet att anslutas till kommunalt VA som en förening. Ju fler fastigheter som är med i VA-föreningen desto billigare blir det per fastighet.

Kommunen anlägger ledningar fram till förbindelsepunkten. Därefter ansvarar du för att gräva in ledningar till din fastighet. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten-och avloppsledningsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten en halv meter utanför tomtgräns.

Praktiska frågor

Kommunen anlägger ledningar fram till förbindelsepunkten. Därefter ansvarar du för att gräva in ledningar till din fastighet. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten en halv meter utanför tomtgränsen.

Nykvarns kommun gräver fram till förbindelsepunkten. Ledningen från förbindelsepunkten och inne på fastigheten ansvarar du som fastighetsägare för.

I normalfallet har du ett år på dig från det att förbindelsepunktskartan har levererats och fastigheten getts möjlighet att ansluta sitt VA-system till det kommunala. Tiden kan variera något beroende på årstiden när det kommunala nätet driftsätts.

För fastigheter som har både kommunalt vatten och avlopp debiteras mängden spillvatten enligt vattenförbrukningen, det vill säga mängden spillvatten som kommer ut från huset antas vara samma som mängden dricksvatten som går in i huset.

För fastigheter som är anslutna enbart till spillvattennätet installeras en vattenmätare i huset som mäter intaget av vatten från den egna brunnen. Därefter debiteras spillvattenmängden enligt den uppmätta vattenförbrukningen.

För fastigheter som är anslutna enbart till spillvattennätet installeras en vattenmätare i huset som mäter intaget av vatten från den egna brunnen och därefter debiteras spillvattenmängden enligt den uppmätta vattenförbrukningen.

För att komma åt vattenmätaren för avläsning eller service ska det finnas ett fritt, upplyst utrymme runt mätaren. I vissa fall kan vattenmätaren placeras i en vattenmätarbrunn (helst i plast) om placering i fastigheten inte är möjlig.

Det finns två möjligheter. Antingen kan du sluttömma och deponera anläggningen. Alternativt kan du sluttömma den och fylla anläggningen med sand eller dylikt.

Pumpstation på fastighet med LTA-system

Den är ungefär 2,5 meter hög och 1,0 meter bred.

Nej, full höjd ska användas. Dock finns möjlighet att fylla upp kring stationen. Glöm inte att kontrollera med kommunens bygg- och miljöavdelning hur mycket du får fylla upp.

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av LTA-stationen. Viktigt att tänka på är att LTA-stationen inte får vara överbyggd och att området cirka 1,5 meter kring pumpstationen är plant och fritt från föremål så att servicepersonal lätt kan utföra arbeten på pumpenheten om så behövs.

Fastighetsägaren står för kostnaderna när reparation behövs för att pumpen satts igen av sådant som inte hör hemma i avloppet. Fastighetsägaren står även för kostnader som uppstått på grund av att ledningar och pumpstation har frusit.

Om du under höst och vinterhalvåret vill stänga av strömmen till bostadshuset finns följande alternativ. För att undvika att vattenmätaren fryser sönder kan kommunen, mot en avgift, ta ner vattenmätaren på hösten och sätta upp den igen på våren. Det förutsätter dock att man i utbyggnadsskedet har gjort förberedelser som möjliggör en urtappning av vattensystemet samt tömmer eller frostskyddar spillvatteninstallationernas vattenlås med en miljövänlig vätska.

Ett annat alternativ är att fastighetsägaren på egen bekostnad anlägger en mätarbrunn vid tomtgränsen, i närheten av förbindelsepunkten. Tänk bara på frysrisken. Det finns även en möjlighet till "vattenmätarlöst" abonnemang, som innebär att hushållet betalar en fast summa varje år. Permanentboende betalar för 150 m3/år och fritidsboende för 60 m3/år.

Nej, det finns en risk att det läcker in grundvatten i spillvattenledningen från bostadshuset till pumpenheten. Detta kan leda till översvämning om man stänger av elförsörjningen. Om det skulle ske får fastighetsägaren betala reparationskostnaderna.

Man ska inte stänga av elförsörjningen till värmekabeln i isolerlådan. Om pumpen behöver starta måste vattnet kunna pumpas iväg i ledningen från pumpenheten till förbindelsepunkten. Är ledningen då förlagd i en isolerlåda, där värmekabeln inte är på, finns det en risk vid kalla vintrar att ledningen fryser. Pumpen kommer då att försöka pumpa iväg vattnet tills pumpen går sönder, vilket medför kostnader som fastighetsägaren få betala.

Spola bara ner vanligt avloppsvatten från kök, bad och tvätt. Var noga med att inte spola ner bindor, tops, tandtråd, snus, tamponger etc. Fettet i stekpannan ska torkas bort med papper och slängas i papperskorgen innan stekpannan diskas, precis som man gör om man är ansluten till ett självfallssystem.

Placeringen av villapumpstationen och dess utrustning beslutar Nykvarns kommun i samråd med fastighetsägaren. Stationen placeras utomhus inom fastigheten så att den är lättåtkomlig för tillsyn och service året om, även vintertid genom snöröjning.

Fastighetsägaren ansvarar för nedgrävning av pumpstationen. För att systemet ska fungera är det viktigt att denna placeras lodrätt så att pumpen kan arbeta på rätt sätt och att spillvattnet från huset rinner rätt väg. Fastighetsägaren ansvarar också för att el från fastighetens elcentral är framdragen till villapumpstationen så att pumpen kan kopplas in. Nykvarns kommun ansvarar för besiktning och funktionskontroll av anläggningen. Nykvarns kommun äger pumpen och står för underhåll och service. Fastighetsägaren står för tillsyn och elförsörjning samt ser till att stationen är tillgänglig för underhåll året om.

Ring till kommunens växel, telefon 08-555 010 00.

Kostnad för VA-anslutning

Kostnaden för anslutning till kommunalt vatten och avlopp baseras på VA-taxans anläggningsavgifter. Se sidan "Avgifter för vatten och avlopp".

Brukningsavgifter regleras i VA-taxan. För år 2022 gäller följande kostnader: Fast avgift per år och vattenmätare (för en villa): 2 926 kr/år. Rörlig avgift: 20,60 kr/m3, fördelat på 6,18kr/m3 för enbart dricksvatten och 14,42 kr/m3 för enbart spillvatten. Har du anslutning till kommunalt dagvatten tillkommer en fast avgift på 566,52 kr/år. Se sidan "Avgifter för vatten och avlopp".

Anslutningsavgiften ska betalas när grävarbetena till din fastighet har avslutats och du via brev fått information om förbindelsepunktens läge samt fått faktura på anläggningsavgiften.

Om du som fastighetsägare väljer att bara dra ledningar från förbindelsepunkten till en tappkran på tomten betalar du en något lägre anläggningsavgift än om du drar in vatten i huset. Anledningen till detta är att du inte kommer att betala för hela den parameter i anläggningsavgiften som kallas för bostadsenhetsavgift, eftersom en fastighet utan indraget vatten och avlopp inte räknas som en fungerande bostadsenhet.

Om du i framtiden vill ansluta dig helt till kommunalt vatten och avlopp betalas resterande del av avgiften enligt då gällande taxa.

Du kommer dock att behöva betala för avloppsanslutningen även om denna inte ska användas. Det beror på att Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) säger att alla fastigheter ska betala anläggningsavgift för avloppsvatten oavsett om man ansluter eller inte. Utöver den kommunala avgiften tillkommer även kostnader för arbeten på den egna tomten.

Det bör varje fastighetsägare/arrendator kontrollera. Vanligen går det att göra rotavdrag för arbete. Kontrollera med Skatteverket.

Ordlista

Verksamhetsområde är ett geografiskt område där det finns kommunalt vatten och/eller avlopp. Verksamhetsområdets gränser fastställs av kommunfullmäktige. Innanför verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att försörja fastigheterna med vatten- och/eller avloppstjänster och varje fastighet får en anslutningspunkt vid sin fastighetsgräns.

En förbindelsepunkt är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- respektive avloppsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Förbindelsepunkter för vatten och spillvatten kan lämnas på olika ställen till en fastighet. Nykvarns kommun ansvarar för ledningarna fram till förbindelsepunkterna. Ledningen från förbindelsepunkten och inne på fastigheten ansvarar du som fastighetsägare för.

Det är en karta som visar anslutningspunktens läge där hopkoppling mellan de allmänna ledningarna och fastighetens ledningar skall ske. Här kan även dimensioner på ledningarna finnas nedskrivna.

Alla fastigheter kommer att anslutas till avloppsledningsnätet med hjälp av tekniken lätt trycksatt avlopp (LTA). För dig som fastighetsägare innebär det att en pumpstation med pump, så kallad villapumpstation, ska grävas ner på fastigheten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-10-31 11:56

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-10-31 11:56

Dela sidan