language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Stöd till dig med funktionshinder

Om du har någon form av funktionsnedsättning kan du enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) ansöka om vissa insatser hos kommunen. Om du inte själv klarar av att ansöka om insatsen kan en företrädare ansöka åt dig.

Stöd och service

En funktionsnedsättning kan vara fysisk och/eller psykisk. Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd och hjälp för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Utifrån funktionsnedsättning och behov finns olika former av stöd att ansöka om.

Det finns två lagar som ligger till grund för stödet: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Ansökan om stöd enligt LSS

Om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt kan du ansöka om stöd enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Kommunens handläggare gör då en prövning i två steg - först en bedömning av om du tillhör någon av de tre personkretsarna som lagen avser (se nedanför), sedan en bedömning av ditt behov av den sökta insatsen.

Personkretsar

För att ha rätt att ansöka enligt LSS ska du tillhöra någon av personkretserna:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom.
  • Personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Tillsammans med kommunens LSS-handläggare kommer du fram till vilket stöd som passar dina behov. Om dina behov inte omfattas av LSS-lagen kan du undersöka om du har rätt till insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Individuell plan

Du som beviljas insatser enligt LSS ska erbjuds eller kan själv begära en individuell plan. Den individuella planen ska bestå av planeringsmöten där du, tillsammans med andra berörda personer, diskuterar och planerar hur dina behov ska tillgodoses. Den individuella planen ska följas upp regelbundet.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt till rådgivning och annat personligt stöd från personal med särskild kunskap om hur det är att leva med funktionsnedsättning.

Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut eller dietist. Mer information om vilken rådgivning som kan ges och hur du tar kontakt med rätt instans hittar du på 1177.se.

Även anhöriga till en person som omfattas av LSS har rätt att få råd och stöd för att underlätta det vardagliga gemensamma livet.

Om du har behov av stöd som omfattar grundläggande behov i form av att sköta din personliga vård, att äta eller dricka, att klä på och av dig, att kommunicera, sondmatning, andningshjälp eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om dig, så kan du ansöka om personlig assistans.

Om ditt behov omfattar mer än du 20 timmar i veckan ska Försäkringskassan fatta beslut om assistansen. Både barn och vuxna kan beviljas personlig assistans. Om du har fyllt 65 år har du rätt att behålla din assistans som du beviljats tidigare. Har du behov av utökade insatser efter det att du fyllt 65 år kan du ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen.

Ledsagarservice är en personlig service som ska underlätta för dig att delta i samhällslivet och ha kontakter med andra. Servicen kan till exempel handla om att besöka vänner, delta i kultur- och fritidsaktiviteter eller gå promenader. En ledsagare hjälper dig att ta dig från en plats till en annan om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan ta dig dit på egen hand.

Om du upplever dig vara eller riskerar att bli socialt isolerad och ensam kan du ansöka om insatsen kontaktperson. Insatsen ska hjälpa dig delta i fritidsaktiviteter och kunna ge råd i vardagssituationer.

En kontaktperson kan fungera som en vän och medmänniska som du gör saker tillsammans med på fritiden. Du kan genom kontaktpersonen få chans att träffa andra och göra sådant du själv väljer, till exempel gå på bio, promenera, fika eller vara med i olika aktiviteter.

Avlösarservice i hemmet ska hjälpa föräldrar eller makar som lever ihop med en person som har en funktionsnedsättning att få möjlighet att koppla av och genomföra aktiviteter utanför det egna hemmet. Insatsen innebär att en avlösare ger personen med funktionsnedsättning omvårdnad och stöd i samband med att anhöriga åker hemifrån.

Korttidsvistelse innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt vistas på korttidshem, i stödfamilj eller deltar i en lägerverksamhet. Vistelsen kan både vara en eller flera dagar. Syftet med insatsen är både att den enskilde ska erbjudas miljöombyte och avkoppling eller att anhöriga ska få hjälp i sitt med att vårda och stötta en anhörig med funktionsnedsättning.

Kommunen är skyldig att erbjuda skolpliktiga barn fritidsverksamhet upp till vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Barn med funktionsnedsättningar kan ha fortsatt behov av tillsyn om de av olika anledningar inte klarar sig på egen hand när föräldrarna studerar eller arbetar. Insatsen kan pågå fram till dess att barnet avslutat sina gymnasiestudier. Korttidstillsyn ska ge barnet trygghet, omvårdnad och en meningsfull sysselsättning.

Barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar ska så långt det är möjligt kunna växa upp tillsammans med sina familjer. Barn och ungdomar som ändå inte kan bo hemma med föräldrarna, kan beviljas boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Om du har ett stort behov av vård och stöd i vardagen och vill flytta hemifrån kan du ansöka om bostad med särskild service. En bostad med särskild service kan utformas på olika sätt men det finns tre huvudformer: Särskilt anpassad bostad utan fast bemanning, Servicebostad samt Gruppbostad.

Med servicebostad menas att du bor i en egen bostad dit personal kan komma och hjälpa dig dygnet runt.

Gruppbostad är tänkt att vara ett boende för dig som har ett väldigt stort behov av personal som hjälper dig ofta. Här kan du även få hjälp med omvårdnad kring de dagliga behov som du inte klarar själv.

Om du är i yrkesverksam ålder, har en funktionsnedsättning och inte arbetar eller studerar, kan du ansöka om daglig verksamhet. Insatsens syfte är att erbjuda dig en sysselsättning på dagtid som ska ge dig stimulerande och meningsfulla uppgifter samt ge dig möjlighet till utveckling och gemenskap tillsammans med andra. Du kan även få hjälp med att öka dina möjligheter till att kunna få ett vanligt arbete.

Begreppet "annan särskilt anpassad bostad" är hämtat ur lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Den här typen av bostad har en viss grundanpassning till personer med funktionsnedsättningar. De anpassningar som har gjorts rör framför allt den fysiska miljön i bostaden. Det kan betyda att bostaden till exempel har taklift, större badrum, borttagna trösklar, bredare dörröppningar och lägre diskbänk i köket.

Bostaden har ingen fast bemanning och är vanligtvis en lägenhet i ett vanligt flerfamiljehus. Du hyr din lägenhet genom eget hyreskontrakt. 

Om du bor i en annan särskilt anpassad bostad och behöver stöd och hjälp kan du ansöka om det enligt LSS eller socialtjänstlagen. Det stöd och den hjälp du eventuellt behöver kopplas till bostaden och anpassas efter ditt hjälpbehov.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-22 04:59

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-22 04:59

Dela sidan