language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Föreningsbidrag

Nykvarns kommun har ett rikt föreningsliv som bidrar till både fritidsverksamheter och kulturella aktiviteter i kommunen. För att få en gynnsam utveckling inom föreningslivet har därför nya riktlinjer tagits fram för att tydliggöra vilka föreningsbidrag som kommunen delar ut, samt förutsättningarna för att söka dem.

Syfte

Riktlinjerna har till syfte att tydliggöra vilka föreningsbidrag som kommunen delar ut, samt förutsättningarna för att söka dem.

Allmänna villkor

Kommunen äger rätt att ge avslag eller bevilja ansökt bidrag både helt och delvis.

Grundläggande krav

Endast ideella föreningar kan söka föreningsbidrag hos kommunen. Vidare ska föreningen:

• Ha sin huvudsakliga verksamhet i kommunen.
• Vara registrerad hos Nykvarns kommun.
• Ha minst 10 aktiva medlemmar, som betalar medlemsavgift.
• Ha minst 80 procent av medlemmarna skrivna i Nykvarns kommun.
• Endast alkohol- och drogfri föreningsverksamhet kan få bidrag.

En förening får heller inte:

• Vara en religiös förening, religiös organisation eller religiös samfundsverksamhet.
• Arrangera religiösa aktiviteter och verksamheter som förvaltningen bedömer för ett religiöst budskap.
• Vara en politisk förening eller en politisk organisation.
• Arrangera politiska aktiviteter och verksamheter som förvaltningen bedömer för ett politiskt budskap.

Demokratikrav

Föreningen ska:
• Ha en vald styrelse och demokratiskt antagna stadgar.
• Vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer.
• Vara öppen för alla som önskar följa föreningens ändamål och syfte.

Jämlikhetskrav

Föreningen ska:
• Sträva efter en jämn fördelning av makt och inflytande i organisationen oavsett kön.
• Motverka kränkningar och diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

Redovisning

Föreningen ska årligen till kommunen lämna in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, samt plan för verksamheten under året.

Samt uppgifter fördelade på ålder och kön över:
• Styrelsemedlemmar.
• Firmatecknare.
• Antal medlemmar.

Vidare ska föreningen säkerställa att föreningens uppgifter är aktuella i kommunens föreningsregister.

Ansökan

Ansökan om föreningsbidrag görs i kommunens bokning-och bidragsystem Rbok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd för perioden 1/7-31/12 2022 sker i FRI - föreningsbidrag via länken under relaterad information senast den 25 februari 2023.

Nedan finner du som föreningsadministratör en introduktionsfilm om hur man ansöker om bidrag i Rbok.

Idépeng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här bidraget är riktat mot ungdomar mellan 15 och 25 år som vill söka pengar för att ordna arrangemang eller ett projekt. Bidraget som kan sökas är på max 5 000 kr.

Villkor

• Den sökande eller de sökande måste vara mellan 15 och 25 år.
• Föreningar/organisationer får inte söka bidraget.
• Den eller de som söker bidraget måste vara skrivna i Nykvarns kommun.
• Barn och ungdomar som inte är med och arrangerar ska kunna ta del av arrangemanget.
• Det får inte finnas något vinstsyfte.
• Arrangemanget måste äga rum i Nykvarns kommun.
• Nykvarns kommun utser en stödperson till varje beviljad ansökan för att hjälpa till med nödvändiga

Om den sökande är under 18 år krävs målsmans underskrift innan bidraget kan betalas ut.

Utbetalning och redovisning
Utbetalning av bidrag sker i samband med beviljandet. Om den sökande är under 18 år
krävs målsmans underskrift innan bidraget kan betalas ut. En enkel rapport ska lämnas in senast 90 dagar efter genomförandet. Om projektet av någon anledning inte genomförs, eller redovisade kostnader inte uppgår till det beviljade
beloppet, blir de som ansökt återbetalningsskyldiga.

Startbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här bidraget är till för att underlätta för nya föreningar att starta sin verksamhet. Bidragets storlek ligger på 5 000 kronor.

Villkor

• Föreningen måste kunna dokumentera för kommunen att verksamhet har etablerats.

Ansökan sker automatiskt i och med att föreningen ansöker om registrering i kommunens föreningsregister.

Redovisning
Ansökan sker automatiskt i och med att föreningen ansöker om registrering i kommunens
föreningsregister. En redovisning av bidraget ska lämnas senast tre månader efter att utbetalningen gjorts. Den ska innehålla en ekonomisk beskrivning av hur bidraget har använts.

Lokal och anläggningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här bidraget är till för att stödja idrottsföreningar som har kostnader för en egen eller hyrd lokal/anläggning.
Bidrag kan beviljas till lokal eller anläggning för 80 procent av kostnaden, men för högst 25 000 kr.

Villkor

• Bidraget kan endast sökas av idrottsföreningar.
• Bidraget kan sökas årligen.
• Bidrag beviljas endast till lokaler/anläggningar i Nykvarns kommun.
• Föreningen ska ha minst 10 aktiva barn eller ungdomar som medlemmar i åldern 5-20 år.
• Lokalen eller anläggningen måste vara godkänd av kommunen.

Redovisning
Föreningen ska alltid bifoga handlingar och kontrakt som styrker förväntade lokalkostnader för kommande år.
Kvitton och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen. Samt dokument som styrker medlemsantal.

Verksamhetsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här bidraget är till för att stödja kulturföreningar att kunna driva sin verksamhet.

Villkor

• Bidraget kan endast sökas av kulturföreningar.
• Bidraget ska sökas årsvis från kommunstyrelsen, med beskrivning av förväntade kostnader, planerad verksamhet och summan som söks för året.

Redovisning
Föreningen ska alltid redovisa hur verksamhetsbidraget har använts och beskriva vilken verksamhet som har bedrivits under året. Detta måste göras innan eventuellt nytt verksamhetsbidrag söks för kommande år.

Aktivitetsbidrag (from 1 januari 2023) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här bidraget är till för att stödja idrottsföreningars barn och ungdomsaktiviteter för åldersgruppen 5-20 år. Åldersgränsen gäller inte när det handlar om aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Aktivitetsstödet ligger på 8 kronor per deltagare och tillfälle.

Villkor

• En aktivitet ska vara planerad, ledd av en ledare och pågå i minst 60 minuter.
• Minst tre medlemmar i bidragsberättigad ålder ska delta.
• Bidrag beviljas endast för en sammankomst eller verksamhet per förening och dag, och person inom en och samma idrott.

Redovisning

Närvarorapportering (namn, födelseår och postadress) ska föras för varje tillfälle och återrapporteras till kommunen. Redovisningen över sammankomsterna ska ske två gånger per år:

1 januari – 30 juni
Ska lämnas in senast den 25 augusti till kommunen.

1 juli – 31 december
Ska lämnas in senast den 25 februari till kommunen.

Arrangemangsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här bidraget är riktat mot arrangemang med planering och marknadsföring som når en bred allmänhet, genomförs på en offentlig plats och genomförs under aktuellt kalenderår.

Villkor

• Ansökan ska vara inkommen senast tre månader före arrangemangets start.
• Till ansökan bifogas verksamhetsplan, samt beskrivning av arrangemanget/projektet.
• Det ska tydligt framgå i all utåtriktad information om ett arrangemang får bidrag från Nykvarns kommun.
• Samarrangemang samt arrangemang som syftar till inkludering, nå nya målgrupper och geografiska områden med få arrangemang prioriteras.

Utbetalning och redovisning
Utbetalning av bidrag sker i samband med beviljandet. Redovisning ska ske enligt blankett/formulär på kommunens hemsida. Om inte redovisning inkommit inom 90 dagar blir föreningen/organisationen återbetalningsskyldig.

Projektbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här bidraget är riktat mot större projekt som syftar till att på något sätt utveckla föreningens verksamhet. Det kan exempelvis handla om, utbildning av ledare, eller för att främja jämställdhet och integration eller för att främja funktionshindrades möjligheter att delta i föreningsaktiviteter.

Villkor

• Bidraget kan sökas av föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister.
• Projektet måste handla om en utveckling av verksamheten och inte en återkommande kostnad.
• Till ansökan bifogas projektplan, samt beskrivning av det planerade utvecklingsområdet.

Utbetalning och redovisning
Utbetalning av bidrag sker i samband med beviljandet. Redovisning ska ske enligt blankett/formulär på kommunens hemsida. Om inte redovisning inkommit inom 90 dagar blir föreningen/organisationen återbetalningsskyldig.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-03-24 07:57

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-03-24 07:57

Dela sidan