language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Djur och lantbruk

Bygg- och miljönämnden har ansvar för att kontrollera så att djurhållning inte leder till negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. 

Lantbruk

Miljöavdelningen inspekterar lantbruk och hästgårdar i kommunen för att kontrollera att de följer gällande miljöbestämmelser

Vid tillsynen granskas följande:

 • lantbrukets egenkontroll
 • hantering av bekämpningsmedel, gödsel och avfall
 • förvaring och hantering av kemikalier
 • kontroll av cisterner

Miljöavdelningen hanterar även andra ärenden som gäller lantbruk. t.ex. anmälan om utökad produktion, information om spridning av olika gödselmedel (slam) samt olika typer av klagomål.

Anmälningspliktiga lantbruk

Vissa större lantbruk och djurgårdar får inte drivas eller ändras utan att den som är ansvarig för verksameten gör en anmälan görs i god tid till miljöavdelningen. Ta kontakt med miljöavdelningen om du undrar över om ditt lantbruk är anmälningspliktig.

Gödsel

Nykvarn ligger inom ett område som är känsligt för nitrat. Det ställs därför högre krav på lagringskapacitet för gödsel. Gödsel ska vid behov kunna lagras i minst 6 månader om man har färre än 10 hästar och 8 månader om man har fler än 10 hästar.

Med hjälp av schablonvärden kan man räkna ut hur stor lagringskapacitet man behöver. Man räknar med att en häst producerar 0,83 m3 gödsel per månad. För 10 hästar behövs en lagringskapacitet på minst 50 m3 för att kunna lagra gödseln 6 månader. Kasserat grovfoder ska också kunna lagras eftersom släpper ifrån sig näringsämnen när det bryts ner.

På Jordbruksverkets hemsida kan man få hjälp att räkna ut hur stor yta som behövs för att sprida sin gödsel, om man vill sprida den på egen hand. Det får som mest spridas 22 kg fosfor per hektar spridningsareal och år. Man räknar med att det behövs en odlingsyta på minst 4 hektar för att sprida gödsel från 10 hästar.

Gödsel ska i första hand spridas på åkermark och myllas ner så snart som möjligt. Man får inte sprida gödsel på ängs- eller naturbetesmark. En av anledningarna är att sällsynta ängsväxter som är anpassade till magra jordar kan konkurreras ut av växter som gynnas av näringsrik jord. Gödsel kan spridas på växande gröda som till exempel vall. Det ställs då högre krav på att gödseln finfördelas väl vid spridningen. Gödsel som kommer med i ensilageskörden kan annars ge problem med foderhygienen.

Djurhållning

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att missförhållanden inte uppstår. Det kan trots det uppstå situationer som verkar störande på grund av djurhållningen.

Om du blir störd av grannens husdjur ska du i första hand själv prata med grannen. Om problemen fortsätter kan du kontakta din fastighetsägare, hyresvärd eller bostadsrättsförening. Där finns oftast stadgar eller regler för husdjur.

Det är alltid djurägaren som har ansvar att se till att djuret inte orsakar besvär.

Rastning av hundar på vissa ställen i kommunen regleras i kommunens allmänna ordningsföreskrifter. Lösspringande hundar är en ordningsfråga och hanteras av polisen.

Det är alltid hundägarens ansvar att hålla djuret under uppsikt och kontroll. I kommunens lokala ordningsföreskrifter står det vad som gäller vid rastning av hund inom vissa delar av kommunen. Lösspringande hundar eller aggressiva hundar är en ordningsfråga och hanteras av polisen.

Hundar som skäller eller förorenar kan vara en störning/olägenhet vilket innebär att den inte är liten eller tillfällig. Innan du anmäler en olägenhet till miljöavdelningen bör du först prata med hundägaren. Denna kan vara omedveten om att det upplevs som en störning och får då en chans att rätta till det.

Skällande hundar dagtid får du acceptera, precis som gräsklippning, lekande barn eller musikspelning. Om du upplever att skällandet är oacceptabelt, kontakta i första hand hundägaren och försök komma överens om en lösning.

Klagomål på hundar som stör

Om problemen fortsätter kan du anmäla det till miljöavdelningen. Det är dock viktigt att det framgår tydligt vem som är djurägaren och att vi får så mycket information som möjligt för att kunna handlägga ärendet.

När vi fått in en anmälan skickar vi först en skrivelse till djurägaren för att informera om klagomålet. Blir det ändå inte bättre åker vi ut och lyssnar och pratar med hundägaren. Bygg- och miljönämnden kan i vissa fall förelägga djurägaren att hålla dem inne om de skäller på natten.

Om djuren inte hanteras enligt djurskyddsbestämmelserna, ska du istället kontakta Länsstyrelsen.

Du som äger en katt är enligt lagen skyldig att se till att din katt inte orsakar skador eller det lagen kallar "avsevärda olägenheter". Visa hänsyn till dina grannar genom att fråga om din utekatt stör dem.

Du skapar god grannsämja om du ser till att din katt inte stör omgivningen. Låt din katt gå in oftare och se till att den alltid har tillgång till en kattsandlåda. Det är också viktigt att du steriliserar eller kastrerar din katt.

Ovälkommet kattbesök på tomt eller i bostad

Katter får röra sig fritt utomhus. Domstol har fastslagit att katter, som vistas på eller uträttar sina behov på din tomt, normalt inte utgör en olägenhet. Samma sak gäller när katten tar sig in i bostäder genom öppna dörrar eller fönster. Därför är det mycket sällan som kommunen kan göra något om du störs av det.

Du är själv ansvarig att freda dig om du blir störd av ofrivilliga kattbesök i bostaden eller om katten kissar på tomten. Det du kan göra är att stänga dörrar och fönster samt försöka jaga bort katten från tomten.

Prata med kattägaren, om du vet vem det är, ofta vet hen inte om att katten stör.

Tips på hur du kan undvika kattbesök på tomten

 • Spreja vatten med en blomspruta, eller liknande, om katten går till platser där du inte vill att den ska vara. OBS använd aldrig hett vatten eller högtryckstvätt, det kan skada katten!
 • Om katten urinmarkerar på altanen eller annan olämplig plats, kan du köpa specialsprej och andra medel i djuraffären eller hos veterinären för att få katten att sluta upp med det.
 • Katter ogillar ofta citrusfrukter – prova att lägga ut peppar, apelsin- eller citronskal i rabatten eller på altanen. Placera dekorationssten i rabatten, som gör det svårare för katter att gräva.
 • Kom ihåg att du aldrig får skada någon annans katt, även om den vistas eller förorenar på din tomt!

Anmäla katt som olägenhet

Om problemen är mycket stora, så stora att störningen inverkar negativt på människors hälsa i medicinsk eller hygienisk mening, kan det röra sig om det som i lagen kallas en olägenhet.

Kattfrågan har varit uppe i domstol, där man beslutat att ansvaret för att freda sig ligger hos den person som äger fastigheten där störningen förekommer.

Därför är det mycket sällan kommunen kan göra något för dig som störs av en katt på något sätt. Vår rekommendation är att du pratar med kattägaren, förhoppningsvis kan ni gemensamt komma fram till en lösning.

Om du misstänker att djur far illa, eller att foder och livsmedel inte hanteras säkert hos en lantbrukare eller producent kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län och göra en anmälan. Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, kan polisen kontaktas på telefon 11414.

Länsstyrelsens kan kontaktas på telefon 010-223 10 00 eller via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se

Djurhållning inom detaljplanerat område

För att få ha vissa djur inom detaljplanerat område måste du ansöka om tillstånd hos miljöavdelningen.

Tillstånd krävs för:

 • nötkreatur, häst, get, får eller svin
 • fågel eller pälsdjur som inte är sällskapsdjur (upp till 4 hönor räknas som sällskapsdjur)
 • giftorm

Om du ska starta företag och behöver tillstånd för djurhållning ska du istället vända dig till Länsstyrelsen.

Det är viktigt att risken för störningar till grannar begränsas. För att ta hänsyn till spridning av allergener (allergiframkallande ämnen) bör du därför hålla ett visst avstånd från djurens hage till närmaste granne. Allergener från häst är extra starka och därför kan det ibland behövas ett större avstånd.

Om djuren ska hållas i närheten av en förskola, skola eller liknande måste du ta särskild hänsyn.

Du måste även ha goda rutiner för hanteringen av gödsel.

Minigris

Miljöavdelningen avråder från att ha minigris i lägenhet eftersom det behövs noggranna rutiner kring mat- och gödselhantering för att begränsa risken för störningar till grannar. Tänk på att en minigris ofta blir väldigt stor. En kattlåda kommer därför inte vara tillräcklig för gödselhanteringen när grisen är vuxen.

Ska du ha höns eller andra fjäderfän behöver du ha goda rutiner för mathanteringen så att mat inte sprids ut och riskerar att dra till sig råttor eller andra skadedjur. En hönsflock på upp till fyra hönor anses vara sällskapsdjur och kan hållas utan tillstånd men har du tänkt ha fler behöver du söka tillstånd.

Hur många höns och övriga fjäderfän du kan få tillstånd för beror på fastighetens storlek och läge. Inom detaljplanerat bostadsområde brukar det inte ges tillstånd till tupp på grund av risken för störningar för dina grannar.

För att få ha orm är det en del saker du måste tänka på:

 • Terrariet ska vara låst.
 • Ventilationsöppningar och avlopp i rummet där ormen är ska förses med finmaskigt nät som hindrar en eventuellt förrymd orm att ta sig ut ur lokalen.
 • Det ska finnas en tydlig skylt på terrariet där det framgår vilken ormart samt hur många ormar som finns i utrymmet.

För att få ha giftorm gäller även att:

 • Det ska finnas en varningsskylt på terrariet med information om att det innehåller giftorm.
 • Fönster till rummet eller lokalen ska vara stängda eller försedda med nät.
 • Dörren till rummet eller lokalen ska gå att låsa så att obehöriga inte har tillträde.
 • Dörren ska vara försedd med en utvändig varningsskylt om att giftorm finns i rummet eller lokalen.

Skadat eller störande vilt

Fastighetsägare har själva ett stort ansvar för att ta itu med vilda djur som stör. I vissa fall kan kommunen hjälpa till.

Kommunen ansvarar inte för skyddsjakt på enskild fastighetsmark och kommunen bekostar inte heller denna typ av skyddsjakt utan parterna får i sådant fall själva göra upp om eventuell ersättning.

Nykvarns kommun har kommunjägare som kan anlitas om det kommer in vilda och skadade eller sjuka djur i detaljplanelagt område.

Om du ser en skabbräv inom tätbebyggt område kan du anmäla detta till kommunen. Vi förmedlar då dina kontaktuppgifter vidare till kommunjägaren, som i sin tur kontaktar dig.

Skabbrävar, vildkaniner, grävlingar och andra djur som riskerar att sprida smitta eller orsaka skada är fastighetsägaren själva ansvariga för att ta hand om. Om du har jakträtt på området har du rätt att avliva ett sjukt eller skadat djur men för att få skjuta inom detaljplanerat område måste du ha tillstånd från polisen.

Utanför tätbebyggt område är det jakträttsinnehavaren som ska kontaktas. Du når dessa genom markägaren eller polisen.

Om djuret finns på kommunens mark ska du höra av dig direkt till kommunen. Vi har ett ansvar för våra fastigheter, precis som vilken annan fastighetsägare som helst. Störningar från djur som finns på mark som inte tillhör kommunen kan vi dock inte göra något åt.

Råd om vilda djur som grävlingar och ormar på tomter hittar du på Naturvårdsverkets webbplats. Sök 'vilda djur' eller 'råd om vilda djur'.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-03-23 02:32

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-03-23 02:32

Dela sidan