language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Eldning

Eldning innebär alltid utsläpp av luftföroreningar. Av den anledningen finns det bestämmelser om hur och när du kan elda, utomhus och inomhus. Det är aldrig tillåtet att elda hushållsavfall, gamla möbler och andra grovsopor.

Eldning utomhus

Om det inte är extremt torrt, blåser kraftigt eller råder eldningsförbud kan du elda utomhus. Tänk på att du alltid eldar på egen risk och att den som tänder brasan också har ansvaret för den.

Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av brandrisken. På vissa platser är det alltid förbjudet att elda, till exempel i skyddade naturområden. Information om brandrisk och eventuella eldningsförbud hittar du på brandförsvarets eller kommunens hemsida. Grillning med kol på iordningställda grillplatser kan vara tillåtet även om det råder eldningsförbud, men inte alltid.

Om du är ute i naturen ska du helst använda fältkök eller färdig eldstad. Det är oftast säkrare att grilla med kol, briketter eller gasol än med öppen eld. Om du ändå gör upp en öppen eld ska du minimera risken för att den sprids. Försök lägga elden på grus- eller sandmark så nära vatten som möjligt.

Släck alltid elden ordentligt med vatten och gräv upp marken under askan så att ingen glöd finns kvar eftersom eld kan pyra nere i marken lång tid efter det att du släckt brasan. Tänk också på att torrt gräs lätt tar eld och sprider sig snabbt.

 • Det är du som tänder elden som har ansvaret tills den slocknat!
 • Elda inte när det är stor risk för snabb spridning, det vill säga när det är torrt och blåser kraftigt.
 • Ha alltid vatten, strilkanna, kratta eller ruska och mobiltelefon nära till hands
 • Lämna aldrig elden obevakad. Det finns alltid en risk att elden sprider sig om den inte är under uppsikt.
 • Larma 112 direkt om du förlorar kontrollen över elden.
 • Släck grundligt när du inte vill bevaka elden längre.

Eldning av trädgårdsavfall

Den 1 januari 2024 trädde en ändring i miljöbalken i kraft som säger att avfall ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen. Det gäller även trädgårdsavfall som löv, grenar och ris. Syftet med regelskärpningen är att se till att avfallet används som resurs, minska klimatpåverkan och skydda människors hälsa.

Det är ännu osäkert hur regeländringen kommer att tillämpas i Sverige. Miljöavdelningen arbetar nu med att följa utvecklingen och se över hur det kommer att påverka kommunens arbete.

Det bästa sättet att hantera trädgårdsavfall är att kompostera det på din tomt. På så sätt krävs inga transporter och materialet blir till jord som du kan använda i din trädgård. Om du inte har möjlighet att kompostera kan du istället köra det till återvinningen. Den 27 april finns även möjlighet att lämna ditt trädgårdsavfall till Nybo mellan kl 10-13 på Norra Stationsvägen 26.

Planerade majbrasor i Nykvarn kommer inte att påverkas och vi kräver inte heller några dispensansökningar för majbrasor i år. Lagstiftningen ger många möjligheter till tolkning och vi inväntar därför ytterligare vägledning. Till nästa år kommer vi veta mer om hur vi förväntas agera utifrån de nya reglerna. Rekommendationerna att i första hand välja att kompostera sitt trädgårdsavfall gäller fortsatt.

Elda inom detaljplanerat område

Under större delen av året är det förbjudet att elda utomhus inom detaljplanerat område. Det finns ett undantag från förbudet under veckorna 15–17, 39–41 och Valborgsmässoafton. Dessa veckor är fastställda i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter och är samma varje år. Det är då tillåtet att elda under vissa förutsättningar:

 • Om eldningsförbud har meddelats av Södertörns brandförsvarsförbund. Kontrollera detta hos Södertörns brandförsvarsförbund innan eldning påbörjas.
 • Det får inte uppstå någon störande rökutveckling som innebär problem för andra i omgiviningen.
 • Hänsyn och aktsamhet behöver visas grannarna genom att de till exempel blir tillfrågade om de har något emot eldningen.
 • Det får endast eldas torrt trädgårdsavfall som brinner utan att orsaka störande rökutveckling. Trädgårdsavfall som har blivit blött av regn eller snö behöver tas omhand på annat sätt.
 • Det är otillåtet att elda löv, gräs, nyavklippta grenar eller annat avfall som orsakar stora mängder rök. Det får istället komposteras i den egna trädgården eller köras till återvinningen.
 • Det är alltid förbjudet att elda byggavfall, skogsavfall, hushållsavfall, gamla möbler eller andra grovsopor.
 • Eldning får endast ske i mindre omfattning och elden måste släckas innan det blir mörkt.

Valborg och eldning av majbrasa

Att elda utomhus efter mörkrets inbrott är normalt sett inte tillåtet. Ett undantag från detta görs däremot under valborgsmässoafton då det av gammal svensk tradition brukar tändas majbrasor för att välkomna våren.

Traditionen kan innebära risk för både person- och egendomsskador, så det gäller att vara försiktig vid eldning. Om det är mycket torrt i skog och mark eller blåser mycket kan Södertörns brandförsvarsförbund ha beslutat om eldningsförbud. Information om eventuella eldningsförbud finns på deras hemsida.

Utse en person som ansvarar för uppbyggnaden av brasan och en som är säkerhetsansvarig under bränningen. Generellt sett är den som tänder brasan ansvarig för bränningen.

Ska du elda på Valborg ser vi gärna att du som tänker göra upp en större valborgsmässoeld anmäler det till räddningstjänsten. Då har de möjlighet att kontrollera bålets storlek och placering någon eller några dagar innan Valborg. Anmäl på Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida
Majbrasa inom bostadskvarteret får ske med försiktighet och på eget ansvar. Ni måste ha tillstånd från markägaren.

Eldning på allmän plats som ingår i officiellt arrangemang, som till exempel ett valborgsfirande kräver tillstånd enligt ordningslagen. Det är Polismyndigheten i Stockholms län, Tillståndsenheten, som beviljar tillstånd.

Välj eldningsplats för brasan så att rök och sot inte stör närliggande byggnader, bostäder eller vägar. Brasan ska anläggas på okänslig mark såsom grus eller naturjord. Den får inte placeras på asfalt, stenhällar, gräsmattor eller under elkraft- eller teleledning.

Det finns inga definitiva avståndsregler. Bedömning behöver ske i varje enskilt fall med hänsyn till bebyggelse, vegetation, vindriktning med mera. Räddningstjänsten kan hjälpa till med att göra bedömningen. Blött gräs och liknande runt omkring elden torkar snabbt på grund av strålningsvärmen från elden. Allt som är brännbart inom 15 meter från brasans kant bör tas bort.

Kontrollera att inga smådjur finns i riset innan det tänds. Om riset har legat på platsen ett tag kan det ha lockat till sig smådjur, till exempel igelkottar. Flytta på riset en liten bit om det är möjligt. Lyft i annat fall på riset eller slå på det för skrämma bort smådjur.

Lämpligt material i brasan är torrt ris, kvistar, buskar och rent trä. Du får enligt kommunens renhållningsföreskrifter inte elda något annat avfall. Olämpligt innehåll i brasan eller allt för stor brasa kan ge flygbränder och sprida obehaglig och farlig rök i omgivningen.

Tänd brasan med trä/näverlunta och tändvätska. Använd aldrig bensin för att tända majbrasan. Bensin är mycket farligt på grund av gasbildningen som uppstår lätt. När gasen antänds kan branden få ett explosionsartat förlopp. Det är olämpligt och mycket farligt att slänga på bensin eller andra lättflyktiga brännbara vätskor mot elden. Du kan få allvarliga brännskador eller skada någon annan om vätskan stänker eller spills ut och antänds. Spillolja ska absolut inte användas då det är miljö- och hälsofarligt avfall.

Bevaka elden och räfsa ihop gammalt gräs i anslutning till brasan. Tänk på risken för flygbränder, det vill säga att gnistor som följer med röken faller ner långt bort och tänder eld på brännbart material. Vid all eldning utomhus ska den som eldar ha möjlighet att snabbt kunna larma om det uppstår problem.
Vatten för att kunna släcka och krattor ska alltid finnas nära till hands.

Håll hela tiden koll på elden. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre. Ett enkelt sätt att släcka en falnande brasa kan vara att kratta isär glöden och vattna rikligt. Området ska sedan städas från brandrester.

Eldning inomhus

Att elda med ved och andra biobränslen kan vara ett klimatsmart alternativ om det eldas på rätt sätt. Felaktig vedeldning släpper ut partiklar och sot som påverkar omgivningen och miljön negativt. Skillnaden mellan olika pannor är stor och det finns sätt att elda som minskar risken.

Inom detaljplanerat område ska pannor som används för eldning av ved eller annat fastbränsle, med undantag för pellets, vara miljögodkända eller försedda med separat ackumulatortank. Pannor som inte uppfyller dessa krav får eldas 2 dagar per vecka under vinterhalvåre, från 1 oktober till 31 mars.

Att elda med ved kräver både kunnande och omsorg. För att eldningen ska ge upphov till så lite utsläpp av irriterande och hälsofarliga ämnen som möjligt behöver du elda följa följande tumregler:

 1. Veden behöver vara lagom torr, vilket innebär en fukthalt på ca 15–20 procent. Som tumregel bör den ha legat utomhus under tak i minst ett halvår men gärna ett år.
 2. Tänd elden uppifrån med braständare eller eller fint huggna vedträn.
 3. Förbränningen behöver ske med god lufttillförsel och vid hög temperatur för att motverka rökutveckling.

Mer vägledning om vedeldning finns på Naturvårdsverkets hemsida. Länk finns till höger under relaterad information

Börja alltid först med att prata med den som eldar och informera om att du blir störd av eldningen. Om du fortsätter att uppleva att du störs av rök från eldning och problemet är återkommande är det bra om du för så kallad luktdagbok. Det innebär att du skriver ner datum och klockslag och vilken typ av lukt som stör dig.

Om du fortfarande ett par veckor efter det att du pratat med den eller de som eldar kan du vända dig till oss på bygg- och miljökontoret. Om vi vid vår utredning av störningen bedömer att den är av betydande omfattning och bedöms ha negativ påverkan på hälsa eller miljön har vi möjlighet att ställa krav på rättelse. Vid vår utredning kan din luktdagbok vara till stor hjälp.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-22 05:06

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-22 05:06

Dela sidan