language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Val av skola

Du som har ett barn som ska börja förskoleklass får i början av det år barnet fyller 6 år göra ett skolval. Detta val görs också vid inflytt till kommunen, gärna med så god framförhållning som möjligt.

I Nykvarns kommun sker valet av skola till förskoleklass genom en e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i början av varje år. För de som flyttar in i kommunen används blanketten Ansökan om skolgång Pdf, 337.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Så går skolvalet till

Kommunen avgör hur många elever varje skolenhet ska ta emot. I början av varje år öppnas en e-tjänst om skolval för vårdnadshavare till alla blivande 6 åringar som är folkbokförda i kommunen.
E-tjänsten för skolval är öppen en begränsad tid.
För dem som aktivt väljer skola försöker kommunen så långt det är möjligt att alla ska få vad de valt. Ibland går inte det, därför att fler elever än vad det finns platser för valde samma skola. Då måste kommunen avgöra vilka elever som har mest rätt till platsen eller platserna. Då tillämpas urvalsgrunderna nedan. För dem som inte väljer eller där vårdnadshavarna inte är överens, placerar kommunen eleven på en skola i närhet till hemmet eller till skolskjuts.

Urvalsgrunder

Grundregeln är att en elev placeras vid den av kommunens skolor där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå (skollagen 9 kap. § 15 och 10 kap. 30 §). Vårdnadshavarens önskemål ska tillmötesgås så långt det är möjligt. Detta får dock inte medföra att en annan elevs lagstadgade rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet med hänsyn till närhet och lämplig skolväg åsidosätts. Om antalet som sökt plats på en skola är fler än antalet tillgängliga platser på den skolan, tillämpas följande urvalsgrunder i angiven ordning:

  1. Elever med syskon inskrivet i årskurs F-3 på den önskade skolan.
  2. Relativ närhet.
  3. Lottning.
  4. Elever vars vårdnadshavare inte framställt något önskemål om skolplacering.
  5. Elever med tidigarelagd skolstart (i mån av plats)
  6. Elever från annan kommun (i mån av plats)

Syskonförtur

Elever med syskon i åk F-3 på vald skolenhet har förtur till plats på den enheten. Med syskon menas elever som bor i samma hushåll och som delar omsorgspersoner.

Relativa närhetsprincipen

Närhetsprincipen innebär inte att en elev som bor närmast en viss skola enbart av den anledningen ges företräde framför andra sökande. Istället är det enligt rättspraxis en relativ närhet som tillämpas. Det kan finnas flera skolor som ligger nära hemmet. Skolplatserna fördelas utifrån avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och en skolenhet nära hemmet. Det innebär att om två vårdnadshavare sökt samma skola och endast en elev kan erbjudas platsen, så har den elev företräde som har relativt sett närmst till den önskade skolan. Denna relativa närhetsprincip illustreras nedan.

Bilden beskriver hur avstånden till skolan används för att avgöra vilket av de två barnen som har mest rätt till en skolplats.

Relativa närhetsprincipen

Lottning

Om två elever med exakt samma förutsättningar valt samma skolenhet och endast en plats kan erbjudas, lottas den platsen ut till de sökande.

Tidigarelagd skolstart

Elever som ansöker om tidigarelagd skolstart till förskoleklassen (Skollagen 7 kap. § 11), året de fyller 5 år, får efter beslut börja i förskoleklass i mån av plats.

Elever från annan kommun

De elever som är familjehemsplacerade i Nykvarns kommun av annan kommun, likställs med andra elever, även om de inte har sin folkbokföring i kommunen. Se avsnittet 1.6 ”skolplacering utanför skolvalsperioden”, hur ansökan går till.

För dem som genom skolval väljer plats i Nykvarns kommun, men är folkbokförd i annan kommun, medges placeringen endast i mån av plats. För de eleverna inhämtas yttrande ifrån hemkommunen.

Skolskjuts

Läs gärna mer om vad som gäller vid skolskjuts och läs gärna kommunens skolskjutsreglemente Pdf, 237.6 kB..
Det är bra att känna till dessa regler innan skolval görs eftersom skolvalet kan påverka rätten till skolskjuts.

Exempelvis framgår att om en elev bor inom 3 km ifrån närmaste skola vid val till förskoleklass, men väljer en skola där avståndet är längre än 3 km, kan rätten till skolskjuts påverkas. Skolskjuts kan då endast beviljas om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för utbildningsnämnden.

Fritidshem

Om ditt barn i dagsläget går i förskola i mer än 15 timmar i veckan får barnet automatiskt en plats på fritidshem. Du behöver inte göra en ny anmälan. Har du inte behov av fritidshem behöver du säga upp förskoleplatsen via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om barnet går 15 timmar i veckan (avgiftsfri) eller inte har en förskoleplats och du är i behov av en fritidshemsplacering ska ni ansöka om det via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. här på hemsidan.

Överklagan

Om du skulle vara missnöjd med beslut om placering kan du överklaga beslutet.

När sista ansökningsdag för skolvalet är passerad handläggs alla ansökningar. Därefter får alla besked om vilken skola eleven placerats i. De som inte får sitt förstahandsval kommer att få ett avslagsbeslut där det står varför det inte gick att få det ni önskat. Det står också hur du gör om du är missnöjd med beslutet.

Överklagan ska göras skriftligen och lämnas till den som fattat beslutet, alltså till Utbildningskontoret.

Överklagan bör innehålla:
- personuppgifter till den beslutet berör (även vårdnadshavares till barn under 18 år)
- vilket beslutet är, vilket beslut ni önskar och varför beslutet är felaktigt.
- båda vårdnadshavares underskrift.

Överklagan ska inkomma till Utbildningskontoret inom tre veckor från att ni fått beslutet.

När Utbildningskontoret tagit emot er överklagan kommer de att pröva om överklagan har inkommit i rätt tid. Därefter skickas beslutet till domstol enligt nedan.

Om beslutet är fattat enligt skollagen 9 kap. 15 § första stycket skickas det till Förvaltningsrätten och prövas bara enligt laglighetsprövning. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, om det har gått rätt till.

Om beslutet är fattat enligt skollagen 9 kap 15 § andra stycket prövas dess lämplighet i sak av skolväsendets överklagandenämnd.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-01-29 01:29

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-01-29 01:29

Dela sidan