language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Vilka åtgärder behöver en anmälan?

I Plan- och byggförordningen (2011:338) är det beskrivet i 6 kap. 5 § vad som behöver en anmälan. Den 2 juli 2014 ändrades Plan- och Bygglagen (PBL) för ett antal "åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov", bland annat de så kallade "Attefallsåtgärdena".

De vanligaste anmälansärendena är installation av eldstad, VA-installation (vatten- och avlopp) och ändring av bärande konstruktion.

Även "Attefallsåtgärdena" är anmälanspliktiga:

  • Attefallshus, komplementbostadshus, komplementbyggnad
  • Takkupa
  • Tillbyggnad
  • Ytterligare bostad

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,

2. nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov,

3. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt,

4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,

5. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,

6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,

7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,

8. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk,

9. uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen,

10. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus,

11. tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen, eller

12. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

13. anslutning till kommunalt VA inom eller utanför verksamhetsområde.

Om det vid sådana byggnadsåtgärder som avses i första stycket kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå av anmälan. Förordning (2014:471).

Broschyr från Boverket

Boverket har tagit fram en ny broschyr, ”Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan”.

Broschyren vänder sig till dig som bor i ett en- eller tvåbostadshus och som ska göra någon slags byggåtgärd. I broschyren finns nyheterna i plan- och bygglagen (PBL) från den 2 juli 2014, bland annat finns information om de så kallade Attefallshusen och andra bygglovsbefriade åtgärder.

Den nya broschyren ersätter ”Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?”, som togs fram när den nya plan- och bygglagen trädde i kraft år 2011.

Åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

Den 2 juli 2014 ändrades Plan- och Bygglagen (PBL) för ett antal "åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov", bland annat de så kallade "Attefallshusen". Kortfattat går det ut på att kravet på bygglov för tre åtgärder ersätts med ett krav, startbesked. Fortfarande gäller att stadsbyggnadsnämnden ska ha fattat ett beslut innan du får börja bygga.

På Boverkets hemsida finns det ett Youtube-klipp med information om "åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov" samt om de så kallade "Attefallshusen". Detta med anledning av att det nu skett flera lagändringar under sommaren 2014, som kan beröra dig som funderar på att bygga nytt, bygga till eller bygga ytterligare en bostad på din tomt. Boverket har därför tagit fram en film där Boverkets rättschef Yvonne Svensson berättar om vad förslagen innebär. Länk finns i relaterad information rutan.

Lite förenklat kan det sägas att bygglovsansökan ersätts med en anmälan och att bygglovet ersätts med ett startbesked. Skillnaden ligger huvudsakligen i att åtgärden får strida mot detaljplanen och att komplementbyggnaden (i detta fall) också får vara bostad, en komplementbostadsbyggnad. Samma krav kommer att gälla för bl.a. utformning, anpassning och omgivningspåverkan som om åtgärden krävt bygglov.

Bygglovfriheten gäller inte för byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller inom ett sådant område med motsvarande värde.

De handlingar som behöver lämnas in tillsammans med ett startbesked kommer till stor del vara desamma som till motsvarande bygglov. Avgift kommer att tas ut för handlägga anmälan och utfärda startbesked.

De tre åtgärderna där krav på bygglov ersätts med krav på startbesked är kortfattat:

  • Komplementbostadshus eller komplementbyggnad på högst 30 kvadratmeter byggnadsarea i anslutning till en- eller tvåbostadshus
  • Tillbyggnad om 15 kvadratmeter bruttoarea till en- eller tvåbostadshus
  • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Utöver detta föreslås att varken bygglov eller anmälan ska krävas för att på en- eller tvåbostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Även för takkuporna gäller att bygglovsfriheten inte gäller om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger i förväg att avgöra. Inte heller går det alltid att i förväg peka ut motsvarande områden.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 11:07

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 11:07

Dela sidan