language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Behöver jag bygglov?

Din guide till bygglov! På den här sidan hittar du information som tar dig igenom de vanligaste projekten och ger dig svar på vad du behöver göra innan byggstart. Om just ditt projekt skulle saknas i vår bygglovsguide är du välkommen att kontakta oss.

Ny bostad i enbostadshus

Från och med den 2 juli 2014 behövs inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad om du har ett enbostadshus. Däremot behöver du lämna in en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du börjar bygga. Den nya bostaden behöver inte följa detaljplanen. Någon avsevärd förenkling av byggprocessen för byggherren innebär inte förslaget, utan förenklingen ligger snarare i möjligheten att avvika från detaljplanen.

Vilka är grundkraven för att få bygga?

Möjligheten att få inreda ytterligare en bostad gäller bara om du har ett enbostadshus. Även fritidshus omfattas av förenklingen. Tvåbostadshus eller komplementbostadshus omfattas däremot inte.

Fortsatt krav på bygglov

I följande situationer ställs fortfarande krav på bygglov:

 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
 • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.

Behöver det stämma med detaljplanen?

Nej. Den nya bostaden behöver inte följa detaljplanens bestämmelse om eventuellt högsta antal bostäder.

Hur går det till?

Du lämnar in en anmälan med de ritningar och övriga handlingar som behövs för prövningen till kommunen. Du får börja bygga när kommunen gett ett startbesked. Vanligtvis behövs inget tekniskt samråd. När bygget är klart ska du skicka in en begäran om slutbesked till kommunen, som då beslutar om slutbesked. Ett slutbesked ges om byggherren har visat att alla krav är uppfyllda och är något som ofta efterfrågas vid försäljning.

Ett startbesked upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Detta innebär att byggnadsarbetena både måste påbörjas och avslutas inom två år.

Får jag ändra fönster eller dörrar?

Yttre ändringar kräver fortfarande bygglov, till exempel nya dörrar eller fönster.

Vilka handlingar behövs?

 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Förslag till kontrollplan
 • Grannemedgivande om närmare tomtgräns än 4,5 m.

Invändiga ändringar för ny bostad i ett enbostadshus

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden.

Du behöver inte ansöka om bygglov eller något annat lov för att anlägga en pool. Det finns heller inga regler för hur nära tomtgränsen den får ligga. Viktigt att veta är att du som fastighetsägare är ansvarig för att din pool är säker mot drunknings- och fallolyckor. Dina skyldigheter vid byggande av pool finns på Boverkets webbplatsLänk till annan webbplats..

Du som fastighetsägare är dessutom ansvarig för att du inte kapar av några ledningar om du gräver ut tomten för att lägga ner poolen. För att få reda på vilka ledningar som finns på tomten kan du beställa information från LedningskollenLänk till annan webbplats..

Tänk på att:

 • du kan behöva ansöka om marklov för grävarbeten
 • du behöver tillstånd från Polisen för sprängning
 • om din pool ska placeras närmare än 100 meter (vid utökat strandskydd 300) till stranden krävs även strandskyddsdispens
 • även om du inte behöver något lov för poolen kan du behöva det för andra åtgärder som till exempel plank, mur eller altan
 • pooltak som är över 1,2 meter och/eller placeras närmre än 4,5 meter från fastighetsgränsen kräver bygglov
 • du är skyldig att ordna ett skydd så att risken för olycksfall minskar. Läs mer om barnsäker pool på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplatsLänk till annan webbplats.
 • du kan behöver göra en anmälan om du ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Pooltak

Behöver jag bygglov?

Om du planerar att bygga ett pooltak som är högre än 1,2 meter vid högsta punkten behöver du ansöka om lov. Om det är 1,8 meter eller högre räknas det även som byggarea. Det är viktigt att tänka på eftersom det ofta finns en gräns för hur stor del av tomten som får bebyggas.

När du ansöker om bygglov för pooltak behöver du skicka in:

 • Ansökan
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Visa pooltakets placering på tomten. Ange takets mått och mått till tomtgräns.
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Konstruktionsritning
  Visar pooltaket i genomskärning.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.
 • Innan du börjar bygga din pool är det viktigt att du kontaktar kommunen för att få besked om vad som gäller i just ditt fall. Du kan få betala en avgift eller bli tvungen att ta bort poolen om du bygger den utan bygglov, marklov eller anmälan, om detta krävs.

Om du vill installera en ny eldstad (braskamin, öppen spis, kakelugn, vedeldad bastu etcetera) och/eller skorsten/rökkanal, ska du göra en anmälan till bygglovsavdelningen. Det gäller också om du installerar en braskasett eller spisinsats i din befintliga öppna spis.

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren) redan i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för installationen.

Förberedelse

Innan arbetet får påbörjas, måste du fått ett startbesked från bygglovsavdelningen.

Handlingar som du behöver skicka in

 • Anmälan om anmälanspliktig åtgärd.
 • Planritning i skala 1:100 (helst i A4 eller A3-format) som visar eldstadens placering inne i huset.
 • Fasadritning i skala 1:100 (helst i A4 eller A3-format) som visar skorstenens läge på yttertaket och höjd över taknock.
 • Specifikation på eldstad (produktblad eller liknande).
 • Kontrollplan.

Handlingarna skickar du till

bygglov@nykvarn.se

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Handlingarna kan du även lämna till Servicecenter i kommunens reception,
Centrumvägen 24A, när det är öppet.

Du behöver inte bygglov för friggebod.

Mindre komplementbyggnad

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Även om du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i Plan- och Bygglagen (PBL) som måste vara uppfyllda.

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnads arean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden (dom från Regeringsrätten, RÅ 1994 ref.73).

Medgivande från grannar

Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov.

Någon möjlighet att bygga närmare gräns än 4,5 meter mot gata, väg, grönområde eller annan allmän platsmark finns inte även om ägaren, väghållaren etcetera godkänner en placering närmare gräns än 4,5 meter.

Användningsområde

Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och båthus. Det viktiga är att det är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Får en friggebod se ut hur som helst?

Friggeboden ska ha en lämplig form och färg. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

Planbestämmelser

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

I plan- och bygglagen (PBL) saknas bestämmelser om vilka altaner som behöver bygglov, och vilka altaner som får byggas utan bygglov.

Av de fall som prövats i domstol kan dock ett antal riktlinjer utläsas när en altan inte behöver bygglov.

 • Höjden på altangolvet är högst 1,2 meter ovan mark.
 • Altan utan tak, kan dock kombineras med lovfritt skärmtak, se nedan
 • Inget utrymme grävs ur under altanen även om höjden blir högst 1,2 meter ovan den ursprungliga marken.

I övriga fall krävs oftast bygglov för altanen.

Även om altanen får byggas utan bygglov kan den vara förbjuden enligt strandskyddsbestämmelserna, till exempel om altanen avhåller allmänheten att röra sig på grönområde eller vattenområdet utanför tomten, till exempel vandrare, bärplockare, kajakpaddlare, skridskoåkare eller vintervandrare på isen. Med detta menas att ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man inkräktar på någons hemfridszon på grund av altanen.

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du bygga skärmtak utan bygglov över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

Taket får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs godkänner det. Godkännandet bör i sådant fall vara skriftligt.

Någon möjlighet att bygga närmare gräns än 4,5 meter mot gata, väg, grönområde eller annan allmän platsmark finns inte även om ägaren, väghållaren etcetera godkänner en placering närmare gräns än 4,5 meter.

Inglasning av uterum kräver bygglov då det räknas som tillbyggnad.


Takkupor

Från och med den 2 juli 2014 behövs inte bygglov för att på ett en- eller tvåbostadshus, som saknar takkupor, bygga högst två kupor. Däremot behöver du göra en anmälan till kommunen och få startbesked.

Om bostadshuset redan har en takkupa får du bygga ytterligare en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Till skillnad mot de tre övriga Attefallsåtgärderna är det inte takkupan i sig som kräver anmälan och startbesked utan på grund av att bärande delar i befintlig byggnad berörs. Det vill säga arbete i bärande delar av befintlig takkonstruktion får inte påbörjas utan startbesked.

Fortsatt krav på bygglov

I följande situationer ställs fortfarande krav på bygglov:

 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
 • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.

Möjligheten att bygga takkupor gäller inte på så kallade Attefallshus.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansökan
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv vad du vill göra så utförligt som möjligt.
 • Planritning i skala 1:100
  På planritningen ska du måttsätta och rita hur den nya takkupan påverkar huset inifrån.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningen ska visa i vilket väderstreck takkupan placeras och hur det ser ut mot fasaden. Kom ihåg att sätta rätt mått på takkupan.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd.
 • Konstruktionsritning
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av takkupa.

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får i många fall utföra så kallade attefallsåtgärder, det är åtgärder som inte kräver bygglov.

Behöver jag bygglov?

Du behöver inte bygglov för attefallsåtgärder. Däremot behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörjar någon av åtgärderna nedan. Observera att detaljplanen som gäller för din fastighet kanske inte medger attefallsåtgärder.

Vad behöver jag skicka in?

När du gör en anmälan om attefallsåtgärd behöver du i de flesta fall skicka in:

 • Blanketten Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd
  Fyll i dina personuppgifter och beskriv vad du vill göra så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Måttsätt byggnaden och ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd från marklinje. I de allra flesta fall krävs en bygglovskarta. Den beställer du via vår e-tjänst.
 • Planritning i skala 1:100
  Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad för att kunna se om tillgänglighetskraven är uppfyllda. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.
 • Sektionsritning i skala 1:100 – kan krävas
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Konstruktionsritning – kan krävas
  Beskriv hur byggnaden kommer att vara konstruerad. Om du beställer ett färdigt hus kan leverantören i vissa fall hjälpa till med en sådan ritning.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
 • Grannars godkännande
  Grannar kan godkänna att bygglovsbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Godkännandet måste då ges av samtliga lagfarna ägare som
  skriver under, förslagsvis på en daterad situationsplan med åtgärden inritad samt på fasadritningarna. Godkännandet lämnas in tillsammans med anmälan. Avståndet till allmän platsmark (exempelvis park eller gata) får aldrig vara mindre än 4,5 meter. Då behöver du söka bygglov.

Vilka är attefallsåtgärderna?

 • Komplementbyggnad 30 m²
  Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad). Den totala byggnadsarean får
  max vara 30 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 4 meter. Om du vill bygga Attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du grannens medgivande. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5
  meter, annars krävs bygglov. Om huset ska användas för bostadsändamål är det många krav som måste uppfyllas. Det innebär bland annat att den ska ha alla funktioner som ska finnas i
  en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven, krav på ljudisolering m.m.
 • Tillbyggnad 15 m²
  Du får göra en tillbyggnad på din huvudbyggnad om max 15 kvadratmeter bruttoarea. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Om
  Attefallstillbyggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du grannens godkännande. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov.
 • Takkupor
  Max två takkupor får utföras på ett en- eller tvåbostadshus under förutsättning att du inte har några befintliga takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får tillsammans inte uppta mer än halva takfallets längd. En lovbefriad takkupa får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion, annars krävs bygglov. Att kapa en takstol innebär exempelvis ingrepp i den bärande konstruktionen vilket gör att bygglov krävs.
 • Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus
  Du som har ett enbostadshus får inreda en ytterligare självständig bostad. Den nya lägenheten ska uppfylla kraven för bostadsändamål. Det innebär bland annat att den ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven, krav på ljudisolering mm. Brandkravet innebär
  bland annat att bostäderna ska vara egna brandceller och ha brandavskiljande väggar, tak och golv. Tillgängligheten och funktionerna i det befintliga bostadshuset får inte försämras.

Tips och råd

 • Om byggnaden ska användas som bostad måste den uppfylla plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler.
 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt.

Om du planerar att bygga ut huset behöver du oftast ansöka om bygglov. Det finns dock ett undantag för en- och tvåbostadshus som får göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea utan bygglov (Attefallstillbyggnad). För att göra en sådan behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du sätter igång. De bygglovsbefriade åtgärderna gäller dock inte områden som är kulturhistoriskt värdefulla.

Hur går det till?

Du lämnar in en anmälan med de ritningar och övriga handlingar som behövs för prövningen till kommunen. Du får börja bygga när kommunen gett ett startbesked. Vanligtvis behövs inget tekniskt samråd. När bygget är klart ska du skicka in en begäran om slutbesked till kommunen, som då beslutar om slutbesked. Ett slutbesked ges om byggherren har visat att alla krav är uppfyllda, något som ofta efterfrågas vid försäljning.

Vilka handlingar behövs?

 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsritning grund till takfot
 • Förslag till kontrollplan
 • Grannemedgivande om närmare tomtgräns än 4,5 m.

För murar och plank krävs oftast bygglov.

Staket kräver normalt inte bygglov.

Mur

Bygglov krävs normalt inte för mur som är max 50 cm hög. Murar över 50 cm kräver bygglov. Vid närmare avstånd till tomtgräns än 4,5 m krävs grannens medgivande. Mot gata, väg eller park krävs däremot alltid minst 4,5 m för att muren ska vara bygglovsbefriad.

Plank

Plank är i stort sett täta och inte genomsiktliga, det vill säga består till mindre än hälften av luft. Bygglov krävs normalt. Man får dock utan bygglov göra en skyddad uteplats inom 3,6 m från en- och tvåbostadshus. Planket får ej vara högre än 1,8 m. Ligger uteplatsen närmare tomtgräns än 4,5 m krävs grannens medgivande. Mot gata, väg eller park krävs däremot alltid minst 4,5 m för att planket ska vara bygglovsbefriad. Plank i gatukorsningar bör av siktskäl inte vara högre än 0,8 m.

Staket

Höjden på ett staket räknas alltid från marken på den lägsta sidan. Ny rättspraxis från mark- och miljööverdomstolen i november 2014 medför att om ett staket är öppet till mindre än femtio procent, definieras det som huvudregel som ett plank, om det är högre än ett sedvanligt staket. En höjd upp till 1,2 m bedömer vi som ett sedvanligt staket. Tänk på att staket inte får placeras så att det hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

Vilka handlingar behövs?

 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Ev. detaljritning

För att anlägga brygga för en enskild fastighets behov behövs inget bygglov, men för en brygga behövs i de flesta fall dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Värt att notera är att dispens nästan aldrig ges till bryggor som har till syfte att vara soldäck, uteplats eller vistelseyta.

Inom planlagt område (stadsplan, byggnadsplan eller detaljplan) kan strandskyddet vara upphävt även i vattenområde och då behövs ingen strandskyddsdispens. Hör med Samhällsbyggnadsavdelningen om vad som gäller på den plats du är intresserad av att anlägga bryggan på.

Vilka handlingar behövs?

 • En situationsplan (karta) med måttsatt brygga
 • Planritning med redovisning av typ av brygga, flytbrygga/stenkista, samt i vilket material.
 • Längdsektion och tvärsektion.
 • Motivering till behovet av bryggan, bryggans storlek, placering och den valda konstruktionen
 • Gärna fotografier på tänkt plats.

Kom ihåg att du kan behöva göra en anmälan till Länsstyrelsen, för arbete i vatten.

Att anlägga en småbåtshamn eller brygga som ingår i en småbåtshamn är bygglovspliktigt, en småbåtshamn kan kräva både bygglov och strandskyddsdispens.

Avgörande för om strandskyddsdispens ges är att

 • Bryggan inte medför väsentlig ändring i livsvillkoren för djur- eller växtarter.
 • Bryggans storlek inte är större än vad som behövs för den tänkta användningen, oftast båtförtöjning och/eller bad.
 • Bryggans konstruktion inte medför mer påverkan på bottenförhållandena än vad som behövs för väder och vind.
 • Bryggan inte avhåller allmänheten att röra sig på vattenområdet utanför, t.ex. kajakpaddlare, skridskoåkare eller vintervandrare. Med detta menas att ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man inkräktar på någons hemfridzon p.g.a. bryggan.
 • Bryggan inte avhåller allmänhet på land om området inte sedan tidigare är lagligt ianspråktaget. Med ianspråktaget menas oftast tomt och det som är typisk för en trädgård bl.a. uteplats, gräsmatta, planteringar och staket.
 • I vilken omfattning bryggan kommer att användas av flera fastigheter eller om det finns andra bryggor i närområdet som kan användas för samma ändamål.

Sjöbod/sjöstuga

För att bygga en sjöbod/sjöstuga behövs bygglov och ofta dispens från strandskyddsbestämmelserna. Inom planlagt område (stadsplan, byggnadsplan eller detaljplan) kan strandskyddet vara upphävt och då behövs ingen strandskyddsdispens. Hör med Samhällsbyggnadsavdelningen om vad som gäller i just ditt fall.

Värt att notera är att Bygglov och/eller strandskyddsdispens nästan aldrig ges till byggnader placerade i vatten eller på bryggor.

Avgörande för om strandskyddsdispens ges är att

 • Byggnaden inte avhåller allmänheten från att röra sig på vattenområdet utanför, till exempel kajakpaddlare, skridskoåkare eller vintervandrare. Med detta menas att ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man inkräktar på någons hemfridzon på grund av bryggan.
 • Platsen sedan tidigare är lagligt ianspråktagen som tomt, så att allemansrätten är utsläckt. Ianspråktagen tomt brukar oftast vara det som är typisk för en trädgård bland annat uteplats, gräsmatta, planteringar och staket.

För ansökan om sjöbod/sjöstuga är kraven desamma, som för andra byggnader.

Behöver jag bygglov?

Du behöver ett bygglov för att sätta upp skyltar och vepor inom detaljplanelagt område. Du behöver inte bygglov för:

 • skyltar och vepor utanför detaljplanelagt område
 • väg- och trafikskyltar
 • inomhusskyltar.

Vad behöver jag skicka in?

Vad du behöver skicka in med din ansökan beror på om skylten eller vepan sitter på en fasad eller om den är fristående.

På fasad

 • Ansökan
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Visa var på byggnaden skylten ska placeras.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Skylten ska vara inritad och måttsatt. På ritningen ska det framgå om skylten är belyst.
 • Skyltritning
  Ritning på skylten med mått.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Fristående

 • Ansökan
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Använd situationsplanen för att måttsätta skylten. På din ritning ska det framgå om skylten är belyst.
 • Skyltritning
  Ritning på skylten med mått.
 • Konstruktionsritning
  På konstruktionsritningen kan till exempel dimensioner och förankring i fundament och mark visas.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.
 • Om du ska ändra en befintlig skylt kan du behöva bygglov. Det gäller till exempel om den ska byta plats, bli större eller få belysning.

Du behöver ansöka om bygglov för att bygga ett växthus. Men om du bor i ett en- eller tvåbostadshus kan du i vissa fall tillämpa friggebodsregeln eller bygga Attefallshus och då behövs inget bygglov.

Ett växthus är oftast en fristående byggnad. Om du ska glasa in en altan eller ett uterum gäller andra regler.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansökan
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Visa var på tomten du vill placera växthuset. Ange mått och avstånd.
 • Planritning i skala 1:100
  På planritningen ska du måttsätta och rita hur växthuset ser ut inuti. Ibland kan man få hjälp med dessa ritningar från dem som levererar växthuset.
 • Fasadritning i skala 1:100
  På fasadritningen ska du måttsätta och rita hur växthuset ser ut utifrån. Ibland kan man få hjälp med dessa ritningar från dem som levererar växthuset.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  På sektionsritningen visar du växthuset i genomskärning. Du behöver också skriva in höjden på växthuset och hur bottenplattan ser ut. Ibland kan man få hjälp med dessa ritningar från dem som levererar växthuset.
 • Konstruktionsritning
  Konstruktionsritningen visar hur själva växthuset är konstruerat.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-04-17 03:21

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-04-17 03:21

Dela sidan