language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ansök om bygglov

Bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar. Att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar, till exempel upplag, plank och murar kräver också bygglov.

Enligt plan- och bygglagen krävs tillstånd för att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder. I Nykvarns kommun lämnar bygg- och miljönämnden bygglov, rivningslov eller marklov.

En byggnads placering och utformning prövas i bygglovet. Nämnden prövar bland annat om byggprojektet är lämpligt med hänsyn till landskapsbild och stadsbild eller om det medför fara eller betydande olägenhet för grannar. Bygglov krävs i allmänhet för att uppföra en ny byggnad, tillbyggnad kräver också bygglov oavsett i vilken riktning det sker: uppåt, nedåt eller åt sidan. Att till exempel gräva ut en källare kan vara bygglovspliktigt.

Ansökan för bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked, anmälningspliktig åtgärd och tekniskt samråd finns hittar du under E-tjänster och blanketter här på sidan, som manuell rutin med blanketter.

Sedan 1 juli 2018 gäller att beslut om bygglov, rivningslov och marklov inte får påbörjas förrän efter 4 veckor efter det att beslutet har kungjorts i post och inrikes tidningar. Som tidigare gäller också att man måste ha fått ett startbesked för åtgärden. Mer om detta finns att läsa i länken under relaterad information.

Förhandsbesked

För åtgärder som kräver bygglov kan man söka förhandsbesked. En sådan ansökan kan oftast göras på enkla handlingar. I ansökan behövs en situationsplan och den ska upprättas på en karta över fastigheten.

För åtgärder som kräver bygglov kan man söka förhandsbesked. En sådan ansökan kan oftast göras på enkla handlingar. I förhandsbeskedet behandlas i första hand frågan om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Syftet är att den som planerar ett bygge ska kunna undvika onödig projektering om möjligheterna att senare få bygglov är svårbedömda. Till exempel om förutsättningarna att lösa vatten- och avlopp är oklara ska inte sökanden behöva upprätta alla de ritningar som krävs vid en bygglovsansökan.

Förhandsbesked kan däremot inte prövas för till exempel ändrad användning eller för åtgärder som kräver mark- eller rivningslov.

Förhandsbesked används mest inom områden utom detaljplan, till exempel för att få veta om det går att stycka av en fastighet. Det görs genom ansökan om förhandsbesked om bygglov för ytterligare huvudbyggnad. Ett positivt förhandsbesked kan bifogas en ansökan till lantmäteriet som då inte behöver inhämta kommunens medgivande. Översiktsplanen kan ge vägledning hur kommunen ställer sig till avstyckningar i områden utom detaljplan.

Inom område med detaljplan är frågan om hur och var byggnader får uppföras reglerade och då är en ansökan om förhandsbesked ofta en onödig åtgärd. Inom område med detaljplan ska även tomtstorlekar vara reglerade och då prövas avstyckningar och fastighetsregleringar genom ansökan till lantmäteriet. Gällande detaljplaner finns på hemsidan.

Vet du inte vilken detaljplan som gäller eller om fastigheten ligger utom detaljplan kan ställa frågan till Samhällsbyggnadsavdelningen. Vi behöver då uppgift om fastighetsbeteckning eller fastighetens adress.

Din ansökan ska innehålla:

 • ​Ansökan om förhandsbesked.
 • Översiktskarta.
 • Situationsplan med tänkt utformning av tomt, byggnadens storlek och placering samt tillfarter.
 • Beskrivning av hur vattenförsörjning och avlopp ska ordnas.

Byggnadsnämnden är bunden av sitt beslut om förhandsbesked vid prövning av en bygglovsansökan som görs inom två år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Kontakt

Kontakta gärna oss för att få veta vad som gäller för just din fastighet om du går i byggtankar.

bygglov@nykvarn.se

Telefontider bygglovsärenden
Måndag kl. 10-11
Tisdag kl. 10-11
Onsdag kl 10-11 samt kl. 15-16
Torsdag kl. 10-11

Tel. 08-555 010 00 (växel/Servicecenter)

Rivningslov

Inom detaljplanelagt område krävs alltid ett rivningslov, vare sig det är hela eller bara en del av byggnaden som ska rivas. Rivningslov behövs normalt inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Utanför områden med detaljplan, krävs en anmälan för rivning av byggnader.

För komplementbyggnader till småhus behöver ingen anmälan göras.

Flytta en byggnad

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov eller anmälan på den gamla platsen samt bygglov på den nya platsen.

Startbesked

Du måste fått startbesked för att påbörja rivningen.

Rivningsavfall

Byggherren ansvarar för att bygg- och rivningsavfall omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Dessa krav uppfylls bäst genom att en inventering görs, en kontrollplan för rivningsarbetena med redovisning hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Handlingar som behövs för att söka rivningslov/anmälan om rivning

 • Ansökan om rivningslov/anmälan.
 • Situationsplan (karta över din fastighet) med markering på det som ska rivas.
 • Fasadritningar eller fotografier på det som ska rivas.
 • Kontrollplan

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i planen, marklov för åtgärder som schaktning eller fyllning för att avsevärt förändra markens höjdläge inom kvartersmark eller mark för allmän plats.

Marklov behövs enligt praxis om markens nivåer ändras 0,5 meter eller mer.

Trädfällning och skogsplantering kan också behöva marklov om det finns bestämmelser om detta i detaljplanen.

För marklov gäller

 • Åtgärden får inte bryta mot detaljplanen, alternativt bara innebära en liten avvikelse.
 • Den ska stämma överens med detaljplanens syfte.
 • Man får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området.
 • Åtgärden får inte innebära olägenheter eller försvåra för vissa anläggningar, till exempel flygplatser, försvarsanläggningar och kärnreaktorer.
 • Den får inte orsaka störningar eller betydande olägenheter för omgivningen.

Dessutom ska områdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg ska göras varsamt, så att områdets karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

Om en obebyggd tomt ska bebyggas finns särskilda bestämmelser

 • Naturförutsättningarna ska så lång möjligt tas till vara.
 • Stora olägenheter och svårigheter för omgivningen och trafiken får inte uppkomma.
 • Det ska finnas en utfart där utryckningsfordon och andra nödvändiga transporter lätt kan komma fram.
 • Det ska finnas utrymme för parkering, lastning och lossning.
 • Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnader och på annat sätt använda tomten. På allmän plats ska enkelt avhjälpta hinder alltid tas bort.
 • Risken för olycksfall ska begränsas.
 • Vid fritidshem, förskolor och skolor ska det finnas tillräcklig med fri yta.

Handlingar vid marklovsansökan

 • Ansökan
 • Situationsplan (karta över din fastighet)
 • Sektionsritning (vid schaktning eller fyllning)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-03-14 10:19

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-03-14 10:19

Dela sidan