language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Exempelritningar och kontrollplaner

Här kan du läsa mer om de tekniska krav, kontroller, ritningar och besked som kan krävas i din bygglovsprocess.

Inför din bygglovsprocess

I en byggprocess finns det en del saker som du behöver ha koll på. Vi har på den här sidan listat några av de tekniska krav, kontroller, ritningar och besked som kan krävas.

Du behöver en kontrollansvarig för det mesta som kräver bygglovsansökan eller anmälan. Undantaget är vissa enklare ärenden. Kontrollansvarig kallades tidigare för kvalitetsansvarig, ofta förkortad KA. Kontrollansvarig är en oberoende och certifierad person som vid bygg-, mark- eller rivningsarbeten självständigt utför kontroller av arbetet.

Vad gör en kontrollansvarig?
Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att skriva ett förslag till kontrollplan. Personen ska också vara med på möten, se till att kontrollplanen följs och skriva ett rapport, ett så kallat utlåtande, till dig och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked Förslag på kontrollansvarig lämnar du in tillsammans med din ansökan.

Kan vem som helst vara kontrollansvarig?
Nej. Den kontrollansvarige måste vara godkänd (certifierad) och ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag. Han eller hon ska inte vara nära släkt eller ha ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden. Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag, de kan däremot arbeta inom samma företagsgrupp eller inom samma koncern.

Hur hittar jag en kontrollansvarig?
Du som letar efter en godkänd (certifierad) kontrollansvarig kan söka i Boverkets register för att hitta en kontrollansvarig nära dig. Se relaterad information.

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall en kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta.

För att handläggaren ska kunna ge lov för ett bygge behövs ritningar. Ritningarna ska tydligt visa vad du vill bygga i plan, fasad och situationsplan.

Att upprätta ritningar är ett sätt för dig som är byggherre att få en bild över vad du ska göra och hur det kommer se ut i slutändan. Ritningarna är viktiga för att projektet ska bli bra.

Ritningarna du lämnar in ska vara:

  • Fackmannamässigt utförda - Det innebär att de är ritade med linjal eller digitalt. Att det tydligt framgår vad som ska byggas. De får inte utföras på rutat papper.
  • Skalenliga
  • Försedda med ritningshuvud - En ruta i nedre högre hörnet av ritningen som innehåller uppgifter om fastighetsbeteckningen, adress, ritningstyp (fasad, plan eller situationsplan mm) skala, datum och vem som har gjort ritningen.

Du hittar exempelritningar under "relaterad information" här på sidan.

Nybyggnadskarta
Använd e-tjänsten på Södertälje kommuns hemsida för beställning av nybyggnadskartor: www.sodertalje.se. Du får ett samtal när de har tagit emot din beställning. Då får du också veta vad kartan kostar och hur lång leveranstiden är.

Webbkarta
Du kan själv skriva ut kartor från Södertälje kommuns webbkarta (instruktion finns på Södertälje kommuns webbsida). Vill du ha en bra utskrift kan du beställa en utskriven karta från Geografisk Information, sbk.geoinfo@sodertalje.se.

Avgifter
Taxan för kartor fastställs av stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige i Södertälje. För exakt prisuppgift vänd dig till enheten för geografisk information på sbk.geoinfo@sodertalje.se eller tel. 08-523 010 00.

Om du har frågor om om karttyp för just ditt ärende, vänd dig till Bygglovsavdelningen i Nykvarns kommun. Vid frågor om beställning av karta, kostnad av karta, leveranstid mm., vänd dig till enheten för geografisk information i Södertälje kommun: sbk.geoinfo@sodertalje.se eller 08-523 010 00.

Dåligt inomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. I bland har problemen varit så allvarliga att man med rätta talat om "sjuka hus".

Idag finns bra kunskaper om varför det blir problem
Hälsofarliga ämnen som avges från olika byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar är huvudorsakerna. En bidragande orsak är också höga fukthalter i själva byggnaden och i inomhusluften. Den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med problemen är i allmänhet att förbättra ventilationen. Undersökningar visar att bristande skötsel och underhåll i många fall har försämrat funktionen i ventilationssystemen.

Om vi i framtiden inte sköter ventilationssystemen riktigt och anpassar drift och underhåll till våra vanor, kommer fler hus att bli problemhus. Fler människor kommer i onödan att drabbas av hälsoproblem. Detta är i korthet bakgrunden till att riksdag och regering, i stor politisk enighet, tagit beslut om att införa regler om obligatorisk ventilationskontroll.

Fastighetsägare har skyldighet att låta genomföra funktionskontrollen
Om ägare till byggnad som ska kontrolleras inte följer reglerna om funktionskontroll, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan stadsbyggnadsförvaltningen med stöd av bestämmelserna i Plan- och Bygglagen (PBL) 10 kap bl.a. förlägga ägaren att vidta åtgärder och vid behov förena föreläggandet med vite. Det bör också påpekas att kommunen kan ingripa även med stöd av miljöhänvisning till Miljöbalken, om det föreligger olägenhet för människas hälsa.

Byggnader som ska kontrolleras
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande samt flerbostadshus och kontorsbyggnader med FT- och FTX-ventilation ska kontrolleras var tredje (3) år Flerbostadshus, kontorsbyggnader F-, FX och S-ventilation ska kontrolleras var sjätte (6) år För en- och tvåbostadshus med mekanisk till- och frånluftsventilation skall endast första besiktning utföras innan ventilationssystemet tas i bruk. Förklaring:

FT = från- och tilluftsventilation

FTX = från- och tilluftsventilation med värmeväxlare

F = frånluftsventilation

FX = frånluftsventilation med värmeväxlare

S = självdrag

Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda. Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt. Med S-ventilation avses självdragsventilation. Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

Undantag från kontrollen är:

  • en- och tvåbostadshus med självdrag eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning.
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller jämförlig näring.
  • industribyggnader.
  • byggnader avsedda för totalförsvaret som är av hemlig natur.

Ventilationskontrollen ska utföras av sakkunnig som fått godkännande (riksbehörighet) av Boverket eller godkännande av kommunen (lokal behörighet).

Informationsmaterial kan beställas hos Boverket. Genom att följa länken i relaterad information rutan kommer du till Boverkets hemsida.

Bygg- och miljökontoret kallar i vissa fall till ett tekniskt samråd.

Syftet är att man efter samrådet ska ha underlag för att kunna fatta ett beslut om startbesked. Bland annat går man igenom förslag till kontrollplan och övriga inlämnade handlingar samt hur arbetet ska planeras och organiseras. Samrådet ska dokumenteras i ett protokoll av bygg- och miljönämnden som skickas till byggherren och kontrollansvariga.

Startbeskedet innebär att vi har godkänt dina förslag vad det gäller den tekniska biten av byggnationen. När du har fått startbesked får du sätta igång med byggandet.

Oftast får du startbeskedet först efter att ha haft ett möte med oss (tekniskt samråd), men vid enklare ärenden kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovsbeslutet. När startbesked getts i samband med bygglovet får du inte påbörja bygget innan bygglovet inte går att överklaga längre. Det är fyra veckor efter bygglovet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och förutsatt att lovet inte har överklagats.

Innan du får börja använda ditt nya byggnadsverk behöver du få ett slutbesked från oss på Bygglovsavdelningen. Ibland behövs det ett slutsamråd innan ett sådant besked kan ges. Vid slutsamrådet går man igenom kontrollplanen, andra villkor och eventuella avvikelser. Den kontrollansvariga lämnar även sitt utlåtande. Att flytta in utan slutbesked kan bli dyrt. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som angetts i beslutet och i kontrollplanen. Slutbeskedet fungerar som ett kvitto på att allting är färdigställt och godkänt och när du fått slutbesked får du börja använda byggnadsverket.

Mätningsteknisk personal behövs för utstakning och lägeskontroll.

Ska byggnaden stakas ut och/eller lägeskontrolleras framgår det i bygglovet. Lägeskontrollen kan utföras av Södertälje kommun eller av en annan sakkunnig person som byggherren anlitar. Bygglovsavdelningen bedömer om personen/företaget har den kompetens som krävs för att kunna utföra en lägeskontroll.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-15 03:51

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-15 03:51

Dela sidan