language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Börja med att ta reda på vilka regler som som gäller för din fastighet.

Den kan ligga inom detaljplanelagt område, inom sammanhållen bebyggelse eller beröras av strandskydd.

Din bygglovsansökan ska innehålla:

 • Ifylld och undertecknad blankett för ansökan om lov. Är ni flera ägare till fastigheten blir handläggningen enklare ifall övriga ägare ger fullmakt till sökanden genom att skriva under i avsedd ruta i mitten på första sidan på ansökningsblanketten. Även kontrollansvarig ska anges i ansökan.
 • Planritning, fasadritning och sektionsritning i skala 1:100. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda och tydliga på vitt olinjerat papper, helst i A3-format nedvikt till A4.
 • Fasad- och takmaterial redovisas på ansökningsblanketten, inte på fasadritningarna. Låt ytor för tak och fasad vara rena utan mönster eller raster som illustrerar skuggor, fasad- eller takmaterial.
 • Situationsplan (karta över din fastighet) i skala 1:400. En situationsplan är ofta grundad på en nybyggnadskarta (se nedanför).

Ytterligare handlingar kan komma att krävas. Bedömning görs i varje enskilt fall.

I ärenden om lov och förhandsbesked ska beslut fattas inom tio veckor från det att ansökan bedöms som komplett.

I anmälningspliktiga ärenden ska beslut fattas inom fyra veckor från det att ansökan bedöms som komplett. Om ärendet är av större vikt eller av principiell betydelse får tiden förlängas till åtta veckor.

Vid ny- och tillbyggnader krävs i regel en situationsplan över tomten. Situationsplanen brukar i sin tur vara baserad på en nybyggnadskarta som beskriver hur det ser ut på fastigheten eller i området där du vill göra en ny- eller tillbyggnad.

Här följer en sammanfattning av riktlinjerna för nybyggnadskartor. De fullständiga dokumentet finns för nedladdning och utskrift under "Relaterad information".

Nykvarns kommun anlitar Södertälje kommuns mät- och kartavdelning för detta och byggnadsnämnden har därför rätt att ta ut en avgift för att göra nybyggnadskartor. Avgiften utgår från Södertälje kommuns taxa.

Det finns tre typer av kartor. Vilken du behöver berör på bygglovsärendet. Nykvarns kommun har följande riktlinjer:

Det krävs en nybyggnadskarta, nybyggnad i ärenden som gäller:

 • nybyggnad av en- och tvåbostadshus
 • nybyggnad av flerbostadshus, skola och industribyggnad.

Det krävs en nybyggnadskarta, tillbyggnad i ärenden som gäller

 • komplementbostad (attefall),
 • komplementbyggnad (attefall),
 • tillbyggnad av en- och tvåbostadshus (attefall),
 • byggbodar,
 • mur och plank,
 • komplementbyggnad (förråd och garage),
 • pump och transformatorstation,
 • parkering,
 • tillbyggnad av en- och tvåbostadshus,
 • inglasning av altan/uterum.

Det krävs ett utdrag från webbkarta i ärenden som gäller

 • ändring av ventilation,
 • installation av eldstad,
 • installation av vatten och avlopp,
 • fasadändring,
 • rivning,
 • skylt,
 • takkupa,
 • inglasning av balkonger
 • ändrad användning,
 • vindsinredning,
 • marklov (beroende på åtgärd kan nybyggnadskarta komma att krävas),
 • förhandsbesked,
 • strandskyddsdispens.

Så beställer du

Nybyggnadskarta

Använd e-tjänsten på Södertälje kommuns hemsida för beställning av nybyggnadskartor: www.sodertalje.se. Du får ett samtal när de har tagit emot din beställning. Då får du också veta vad kartan kostar och hur lång leveranstiden är.

Webbkarta

Du kan själv skriva ut kartor från Södertälje kommuns webbkarta (instruktion finns på Södertälje kommuns webbsida). Vill du ha en bra utskrift kan du beställa en utskriven karta från Geografisk Information, sbk.geoinfo@sodertalje.se.

Avgifter

Taxan för kartor fastställs av stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige i Södertälje. För exakt prisuppgift vänd dig till enheten för geografisk information på sbk.geoinfo@sodertalje.se eller tel. 08-523 010 00.

Om du har frågor om om karttyp för just ditt ärende, vänd dig till bygglovsavdelningen i Nykvarns kommun. Vid frågor om beställning av karta, kostnad av karta, leveranstid mm., vänd dig till enheten för geografisk information i Södertälje kommun: sbk.geoinfo@sodertalje.se eller 08-523 010 00.

Tillgänglighet, byggnader och tomter

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Fritidshus med högst två bostäder är undantagna. Arbetslokaler är också undantagna om det är obefogat med hänsyn till verksamhetens art att göra lokalerna tillgängliga och användbara. Detsamma gäller om en byggnad ändras eller flyttas, beroende av hur stor åtgärden är, byggnadens standard och i vilket syfte den ändras. Tomter avsedda för bebyggelse ska också vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt.

Underrättelse

Grannar och andra som kan vara berörda av bygglovsbeslutet ska underrättas, eftersom de kan ha rätt att överklaga beslutet.

Det är Samhällsbyggnadsavdelningen som meddelar berörda sakägare och grannar. Samhällsbyggnadsavdelningen kungör också beslutet i Post- och inrikes tidningar. Beslut om lov kan överklagas. För den som delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag då personen fick del av beslutet. För den som inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

När du fått bygglov

”Beslut om bygglov” är en bekräftelse på att du har fått bygglov, men inte ett besked om att du får börja bygga. För att ditt bygge ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att du följer de krav som anges i beviset, nedan förtydligar vi några av de vanligaste kraven.

I beslutet anges vem som är kontrollansvarig eller att det inte krävs någon kontrollansvarig. Byggherren har enligt plan- och bygglagen ansvaret för att de tekniska egenskapskraven på byggnaden följs. Som en garanti för att byggherren kan leva upp till detta ansvar, krävs det i de flesta projekt att byggherren själv eller någon av honom/henne anlitad person, har kompetens som kontrollansvarig.

När du har fått bygglov måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år.

Kontrollplan

En kontrollplan krävs i de flesta ärenden. Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd med uppgifter om:

 • Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse.
 • Vem som ska göra kontrollerna.
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden.
 • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske.
 • Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till.
 • Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att:

 • Alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § plan- och bygglagen uppfylls.
 • Förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen följs.
 • Kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ plan- och bygglagen uppfylls.

Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras:

 • Inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll
 • Av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och som kan styrka sin sakkunnighet med ett certifikat som har utfärdats av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål.

Det viktiga med kontrollplanen är att den ska anpassas till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att de väsentliga tekniska egenskapskraven uppfylls och att förbud mot förvanskning och kraven på varsamhet följs.

Förutom de tekniska kontrollpunkterna ska det även framgå vilka andra handlingar som är nödvändiga för att byggnadsnämnden ska kunna besluta om och ge ett startbesked till byggherren för att denne ska få påbörja byggnationerna.

För utförandekontrollen på byggarbetsplatsen och vad gäller punkten – vad kontrollen görs mot, så ska denna kontroll kunna hänföras till ett underlag som kontrollen ska göras emot. Detta underlag ska främst bestå av en konkret handling så som en ritning eller en arbetsbeskrivning som klargör hur det ska göras och hur det ska se ut. Underlaget ska visa en teknisk lösning på hur byggherren ska tillfredsställa ett visst krav från en föreskrift eller motsvarande. Att ha en föreskrift som ett underlag ska endast göras då en översättning från ett krav till teknisk lösning saknas. De fall då konkreta underlag saknas kan en kontrollpunkt direkt hänvisas mot krav från exempelvis Boverkets byggregler med allmänna råd (BBR). Den som upprättar kontrollplanen ska så långt det är möjligt ha ett underlag som är tillämpligt vid utförandeskedet och inte vid projekteringsskedet.

Tekniskt samråd

Samhällsbyggnadsavdelningen kallar i vissa fall till ett tekniskt samråd.

Syftet är att man efter samrådet ska ha underlag för att kunna fatta ett beslut om startbesked. Bland annat går man igenom förslag till kontrollplan och övriga inlämnade handlingar samt hur arbetet ska planeras och organiseras. Samrådet ska dokumenteras i ett protokoll av bygg- och miljönämnden som skickas till byggherren och kontrollansvariga.

Startbesked

Efter du fått bygglov, men innan du börjar bygga, måste du ha ett startbesked. I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen. Det framgår även om det behövs speciella villkor för att få påbörja arbetet, om det behöver utstakning och vilka handlingar som behövs för att ett slutbesked så småningom ska kunna ges.

Att börja bygga utan startbesked kan bli dyrt.

Utstakning och lägeskontroll

Mätningsteknisk personal behövs för utstakning och lägeskontroll.

Ska byggnaden stakas ut och/eller lägeskontrolleras framgår det i bygglovet. Lägeskontrollen kan utföras av Södertälje kommun eller av en annan sakkunnig person som byggherren anlitar. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer om personen/företaget har den kompetens som krävs för att kunna utföra en lägeskontroll.

Arbetsplatsbesök av bygglovsavdelningen

Arbetsplatsbesök görs vid behov för att kunna utöva en effektiv tillsyn över att gällande regler följs. Huvudsyftet med platsbesöket är att man ska gå igenom att fastställda villkor och kontrollplan följs eller om det finns behov av kompletterande villkor.

Slutsamråd och slutbesked

Innan ett byggnadsverk få tas i bruk ska ett slutbesked utfärdas. Ibland behövs det ett slutsamråd innan ett sådant besked kan ges. Vid slutsamrådet går man igenom kontrollplanen, andra villkor och eventuella avvikelser. Den kontrollansvariga lämnar även sitt utlåtande. Att flytta in utan slutbesked kan bli dyrt.

Slutbesked

När bygget är färdigt och du har lämnat in alla handlingar som vi begärt utfärdar vi ett slutbesked.

När du fått slutbeskedet får du börja använda byggnaden.

Om du som sökande eller berörd sakägare, till exempel granne, inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Bygg- och miljönämndens beslut överklagas till Länsstyrelsen i Stockholm. Men överklagan ska skickas till:

Nykvarns kommun
Bygglovsavdelningen
155 80 Nykvarn

Du kan också mejla din överklagan till
bygglov@nykvarn.se

Vad ska finnas med i din överklagan?

 • Överklagandet ska vara skriftligt.
 • Ange ärendets diarienummer.
 • Skriv vilket beslut du överklagar.
 • Beskriv varför du anser beslutet är felaktigt och hur du vill att det ska ändras.
 • Skicka med eventuella handlingar som stödjer det du vill framföra.
 • Skriv din postadress och ett telefonnummer där du kan nås dagtid.
 • Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas.

Ombud

Du kan anlita ett ombud att sköta överklagandet åt dig. I så fall är det ombudet som ska underteckna skrivelsen och du bör skicka med en fullmakt.

Tid för överklagan

Bygg- och miljönämnden måste få din överklagan inom tre veckor från dagen du fick del av beslutet, annars kan vi inte behandla den. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Vi gör ingen bedömning av överklagandet i sig, vi tittar endast på om den kommit in i rätt tid. Har den kommit i rätt tid skickar vi ärendet vidare till länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

Har du frågor om din överklagan är det bästa att du kontaktar länsstyrelsen direkt.
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 11:07

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 11:07

Dela sidan