language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Bergtorp

Bergtorp är ett nytt bostadsområde i södra Nykvarn som exploateras med privata aktörer. Kommunen utför på exploatörens bekostnad allmänna anläggningar och åtgärder som behövs inför byggstart.

Detaljplanen ger möjlighet att skapa cirka 400 bostäder i ett varierat utbud av villor, radhus och flerbostadshus i området som ligger intill cirkulationsplatsen vid Järnavägen/Centrumvägen.

Utbyggnad av kommunal infrastruktur

Utbyggnad av huvudgata inklusive tillhörande anläggningar.
Ett vägområde på 13,5 meter, körbana 6,5 meter med trädplantering, gång- och cykelväg, belysning och dike på båda sidor.

Utbyggnad av lokalgata inklusive tillhörande anläggningar.
Ett vägområde på 8 meter, körbana 5,5 meter och en gångbana på ena sidan samt belysning.

Dagvattenanläggningar
Samtliga anläggningar bygger på lokalt omhändertagande av dagvatten inom allmän platsmark och kvartersmark.

Parkmark/Naturmark
Iordningställande av parkmark/naturmark inom allmän platsmark.

Kraftledningar
Telge nät ska dra kraftledningar till området. Ledningarna ska gå från en station på Järnavägen via Rudkällavägen till det nya Bergtorpsområdet. Arbetet kommer troligen att påverka framkomligheten på Järnavägen/Rudkällavägen.

Aktuellt i projektet

Juni 2024: Arbeten som på grund av snö och kyla inte kunde färdigställas helt under vinterhalvåret finjusteras. Gäller hela Bergtorp.

Januari 2024: Gång- och cykelbanor är klara för användning. Även dagvattenledningen är klar. I samband med att den nya förskolan byggs ska markytorna runt förskolan göras i ordning.

Oktober 2023: Nya gång- och cykelbanor byggs på båda sidor av Järnavägen. Vi projekterar för en ny dagvattenlösning vid förskolan.

Byggstart för dagvattenledning vid Taggsvampsvägen planeras till oktober.

Juni-september 2023: Entreprenör upphandlas. Dagvattenlösningar vid bostadshusen byggs. Byggnation av gång- och cykelbanor utmed Järnavägen har påbörjats.

Januari 2023: På grund av en tvist med exploatören har utbyggnaden av de kommunala anläggningarna försenats. En plan för hur arbetet ska gå vidare utarbetas.

29 juni 2022: Förprojektering av förskola i området pågår.

23 mars 2022: Belysningskabel börjar dras i område 1 och 2. Belysningen kan sedan tas i bruk när de sista installationerna är klara.

9 februari 2022: Träd gallras och röjs efter stormen i början av februari.

26 januari 2022: Belysningsarbete planeras i området.

8 december 2021: Kompletterande slutbesiktning av etapp 1 (Bokoop) under december 2021. Bokoop inviger område 3 fredag 10 december.

10 november 2021: Slutbesiktning av etapp 1 (Bokoop) sker den 26 november.

13 oktober 2021: Belysningsarbete pågår i hela området.

15 september 2021: Exploatören har beställt gränsmarkeringar från Lantmäteriet Södertälje.

1 september 2021: Gatunamnskyltar sätts upp senast v. 37.

7 juli 2021: Gatunamnsskyltar sätts upp. Övriga vägmärken sätts upp under hösten.

9 juni 2021: El installeras på området. Arbetet med etapp 3, längs Järnavägen inleds. En gång- och cykelväg ska läggas parallellt med Järnavägen. Framkomligheten på vägen kommer då att påverkas.

26 maj 2021: Inom ett par veckor startar vi färdigställandet av bullervallen i norra området.

12 maj 2021: Kommunens arbete på område 1 (etapp 2) är avslutat och godkänt. El ska enligt Telge nät kopplas in i slutet av maj. Andra aktörer tar nu över utvecklingen av området.

14 april 2021: Vi går in i slutförande fas med slutbesiktning 4 maj i område 1. NCC påbörjar asfalteringen den 15 april. Vi kommer också att påbörja etapp Järnavägen under sommaren.

31 mars 2021: Asfaltering påbörjas vecka 15 i etapp 2. Telge Nät beräknar att de är klara med eldragning till slutet på maj.

17 mars 2021:
Projektering för Järnavägen pågår. Arbete förväntas påbörjas under våren.

17 februari 2021: NCC:s arbete i område 1 går mot slutfas och beräknar göra asfalteringen i maj månad.

3 februari 2021: Arbete med husgrunder i område 1 beräknas påbörjas vecka 6. Det kommer röra sig mer trafik i område 1 då vi är i slutfasen av projektet. I område 3 beräknas stommen vara uppe v.19.

20 januari 2021: I område 1 är alla hus resta. Fem fastigheter ska börja resas i område 3. Arbetet beräknas vara klart vecka 20. Arbetet med lokalgatan i området fortsätter och beräknas vara klart i mitten/slutet av februari. Sprängningarna i område 4 är klara.

16 december 2020: Spontningsarbete pågår tidvis, vilket kan påverka dem som bor i närheten i form av höga ljud. Spontningsarbetet väntas pågå fram till augusti 2021.

Förhandling pågår med entrprenörerna gällande återvinning av schaktmassor.

Vid sprängningar kan det ibland bli grus på vägen. Så fort detta händer kallas en sopbil på plats.

18 november 2020: Sprängningar inleds i område 1 och område 2, vilket kan påverka dem som bor i närheten. Sprängningarna beräknas fortsätta i omgångar fram till i januari 2021. Den första omgången startar vecka 47/48 och pågår i omkring två veckor.

Mängden tung trafik ökar, särskilt kring korsningen Rudkällavägen och Järnavägen.

I december/januari påbörjas sprängningar i område 4, söder om Järnavägen. Det arbetet blir mer omfattande och kommer att påverka trafiken på Järnavägen, troligen periodvis även väg 509.

7 oktober 2020: Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp har påbörjats. Området ska sedan kopplas samman med det övriga va-nätet.

I område 1, 2 och 3 fortsätter arbetet med att anlägga lokalgatan.

9 september 2020: Brittgårdsvägen åter öppnad för trafik. Rapsvägen är också öppen men med vissa begränsningar.

26 augusti 2020: Arbetet med etapp 1 pågår enligt plan. Brittgårdsvägen beräknas öppnas för trafik måndagen den 31 augusti. Upphandlingen för etapp 2 är klar och avtal kommer att tecknas under vecka 35. Vägarbetet är planerad att påbörjas under vecka 36.

5 augusti 2020: Arbetet med att dra vatten och avlopp till det nya området inleds. Ledningarna ska gå till Bergtorp från Rapsvägen via Brittgårdsvägen. Arbetet inleds på delar av Brittgårdsvägen. En tillfällig körbana anläggs mot Järnavägen via Hälsans stig (följ de röda markeringarna och pilarna). Den tillfälliga vägen ligger kvar tills va-arbetet är klart, fredagen den 28 augusti. Delar av korsningen Åkervägen/Rapsvägen måste också stängas av kortare perioder vid vissa arbetsmoment. Vid dessa tillfällen får bilisterna åka runt, mot Skördevägen och ut Rapsvägen, och vice versa. Post, leveranser och sophantering fungerar som vanligt under anläggningstiden.

Juli 2020: Upphandlingen av entreprenör är klar. Arbetet med utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen sker i fem etapper:

Projektplan

Etapp 1:1
Förläggning av dagvattenledning och vatten och avlopp till området söder om Järnavägen. Anläggning av områdets södra dammar.

Etapp 1:2
Lokalgata etapp 1, norra dammen och gång- och cykelväg. V 31 drar arbetet med schaktning igång i området. Rapsvägen och Brittgårdsvägen berörs.

Etapp 2
Ombyggnation av huvudgata. Entreprenör är nu upphandlad och arbetet påbörjas under vecka 37. Huvudgatan beräknas bli klar vid årsskiftet 2020-2021. Upphandlingen är avslutad och arbetet påbörjas under vecka 36.

Etapp 3
Färdigställande av lokalgata, huvudgata, gång- och cykelväg samt naturmark i området.

Etapp 4 och 5
Information kommer senare.

Etablering av byggbodar med byggström och byggvatten vid Rudkällavägen sker under början av sommaren.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-06-24 11:42

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-06-24 11:42

Dela sidan