language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Bredband och fiber

Internet är i dag en förutsättning för att kunna ta del av samhällstjänster och arbeta hemifrån. För att ge alla invånare chans att få ett stabilt internet har Nykvarns kommun tecknat avtal med Open Infra om att bygga ut fiber på landsbygden.

Fiberkablar

Fiber ger den snabbaste och mest stabila kommunikationen för internet, tv och telefoni. Över tid kommer fiber ersätta det gamla telenätet som redan har börjat avvecklas. Samtidigt blir många tjänster mer digitala, även kommunens tjänster inom vård, skola och omsorg. En bra fiberanslutning blir en förutsättning för att kunna ta del av dem.

Därför har Nykvarns kommun tecknat avtal med operatören Open infra om att bygga ut fiber på landsbygden i kommunen. Företaget har sökt statliga bidrag för utbyggnaden.

Att bygga fiber på landsbygden är dock en utmaning. Det krävs att många ansluter sig så att kostnaderna kan hållas nere.

Under 2023 la Telia ned det traditionella telenätet, kopparnätet. Om du fortfarande använder telefon eller internet via ett telejack i väggen är det hög tid att hitta ett alternativ.

Aktuellt i projektet

1 september 2022: Brev Pdf, 111.4 kB, öppnas i nytt fönster. skickas från kommunens näringslivschef till de fastighetsägare som berörs av den särskilda landsbygdssatsningen med subventioner från kommunen. Därefter går OpenInfra ut med särskilt erbjudande till samma hushåll.

Augusti 2022: Nykvarns kommun satsar fyra miljoner kronor på att i samverkan med Open Infra bygga ut fibernätet till de fastigheter som ligger längre från stamnätet. Subventionen från kommunen dras av direkt från installationskostnaden. Bidraget betalas ut i enlighet med EU:s bestämmelser för så kallade konnektivitetsvouchrar och gäller såväl privatpersoner som företag och både fritidshus och permanentbostad.

Mars 2022: Grävarbeten inleds i tätortens västra delar, det vill säga Åsvägen, Furuborgsvägen, Trädgårdsvägen, Blåbärsvägen, Eldarevägen, Maskinförarevägen, Holländarevägen med flera.

Mars 2022: Schaktning inleds på tomter som tackat ja till anslutning. Arbetet inleds i kommunens östra delar, närmast Södertälje.

Januari 2022: Parallellt med OpenInfras erbjudande om fiber lanserar Telia en kampanj om att dra in fiber i de hushåll i tätorten som tidigare inte anslutit sig. Erbjudandet har tagits fram i samråd med kommunen eftersom ingen annan fiberleverantör erbjuder anslutning i samma geografiska områden. Telias fiberutbyggnad konkurrerar därmed inte med OpenInfra.

25 november: Open Infra och Nykvarns kommun bjuder in markägare i Nykvarn-Södertäljeområdet till ett möte för att informera om schaktning, markavtal och svara på frågor. Mötet hålls i receptionen, kommunhuset, onsdag den 1 december kl. 17-18. Anmäl dig till jesper.carling@openinfra.com senast den 30 november.

12 november: Open Infra har fått statliga stöd från PTS (Post- och telestyrelsen) till utbyggnaden i fyra av de fem områden bolaget ansökt för. Att Open Infra inte fick stöd till alla områden företaget ansökt för påverkar inte beslutet om utbyggnad utan bolaget står fast vid beslutet att bygga ut samtliga fem områden.

10 november: Den totala volymen som behövs för att kunna bygga ut i samtliga fem områden på landsbygden har uppnåtts. Det betyder att Open Infra går över till nästa fas och börjar kontakta alla markägare i projektet.

2 november: Inom kort lämnar PTS (Post- och telestyrelsen) besked om samtliga geografiska fem områden ska beviljas statliga stöd för utbyggnad. Två områden har hittills godkänts (Ekudden och Björklund). Kampanjperioden närmar sig sitt slut. De boende som har fler frågor och funderingar eller som vill anmäla sig och dra fördel av kampanjpriset bör därför kontakta sin projektledaren.

29 oktober: Antalet intresseanmälningar är högt och första fasen, försäljningsfasen, i projektet kan snart avslutas.

19 oktober 2021: Beroende på var du bor är olika projektledare ansvariga.

Om du bor i tätorten, där Open Infra också har en säljkampanj just nu, så ska du kontakta projektledare på tel. 010-405 60 01 eller säljare på 070-437 83 20.

Om du bor utanför tätorten kontaktar du någon av dessa projektledare:
Carl Jacobsson, tel. 070- 741 27 06
August Jakobsson, tel. 076-807 27 97.

18 oktober 2021: Anmälningstiden för boende utanför tätorten börjar närma sig sitt slut. Brev har gått ut till boende i de aktuella områdena.

September 2021: Open Infra håller ett digitalt informationsmöte (webinar) den 23 september kl 18.00.

Då berättar Open Infra allt om utbyggnadsplanerna och den som är intresserad har chansen att ställa frågor. Representanter från Nykvarn kommun medverkar också.

Om du vill vara med på mötet, mejla till joakim.sundmark@openinfra.com så skickar han länken.

Fiberutbyggnadens olika faser

  1. Införsäljning
  2. Leverans – del 1: Detaljer i nätritningar justeras och planer görs för alla enskilda adresser. Uppbokning av gräv- och installationsentreprenör. Tillstånd söks för de sträckor som ska grävas, bland annat hos Trafikverket och kommunen.
  3. Leverans – del 2: Installation, tomtgrävning och grävning i området.
  4. Leverans – del 3: Fiberblåsning.
  5. Leverans – del 4: Driftsättning. Du får ett mejl från Open Infra när fibern är ansluten till internet.

Testa anslutningen så snart som möjligt

När du fått besked om att fibern är ansluten är det viktigt att testa anslutningen så snart som möjligt. Open Infra brukar rekommendera att du gör detta inom två veckor från driftsättning. Då kan Open Infra fortfarande ha personal kvar i området och snabbt åtgärda om något inte skulle fungera.

Efter driftsättning

Om problem skulle uppstå med tv- eller bredbandstjänsten senare, fast det har fungerat bra innan, ska du kontakta tjänsteleverantören med en felanmälan. De gör en första felsökning. Om det visar vara fel i nätet kommer tjänsteleverantören att eskalera ärendet till Open Infra för åtgärd. Tjänsteleverantören meddelar dig när ärendet är löst.

Fiberfakta om projektet för Nykvarns landsbygd

  • 5 geografiska områden
  • Antal hushåll: 339
  • Grävmeter: ca 78 000 meter
  • Berörda markägare: kommunen och 110 privata
  • Beräknad driftsättning: 2022

Frågor och svar om Open Infras fibersatsning

1. Det finns statliga pengar till satsningen på fiber utanför tätorten i Nykvarn. Betyder det att Open Infra kan garantera utbyggnad även om det inte blir så många som ansluter sig?

Bredbandsstödet är öronmärkt för områden utanför tätorten där det i dag saknas nät för de boende. Nykvarns kommun och Open Infra har en målsättning att bygga ut i dessa områden. Dock behöver Open Infra fortfarande en hållbar ekonomisk kalkyl för att bygga ut.

Tack vare det statliga bredbandsstödet räknar företaget med att kunna bygga ut i alla de fem geografiska områden som utbyggnaden gäller. Det gäller även om ett enskilt område inte skulle få det antal anslutna som krävs (50 procent av hushållen) för att hålla den ekonomiska kalkylen. De olika områdena kan väga upp varandra.

Utan stöd hade Open Infra behövt minst 50 procents anslutningsgrad i varje enskilt område. Ett exempel på område där anslutningen är lägre är Ekudden där det inte bor så många permanent som i andra delar av kommunen.

2. Open Infra har haft problem i Botkyrka kommun där många kunder som tecknat avtal fått vänta flera år. Finns det risk att samma sak händer i Nykvarn?

Nej, den risken är minimal. Anledningen till att utbyggnaden av fiber blev försenad i just Botkyrka var en rättslig process. Orsaken var att Botkyrka kommun inte gav Open Infra tillstånd att gräva.

I Nykvarn är läget annorlunda. Här är det kommunen som bjudit in Open Infra och tecknat avtal om att samverka med bolaget. Det betyder att Open Infra åtagit sig att leverera och kommunen att stödja samarbetet. Här går projektet bra och intresset har varit stort, främst i områden med permanentboende och något lägre i områden med många fritidshus. Om arbetet fortgår enligt plan blir fibertäckningen i Nykvarn bra inom ett till två år, räknat från hösten 2021.

Open Infra och olika tjänstepersoner från Nykvarns kommun har ett strukturerat samarbete med avstämningsmöten varje vecka. Båda parter får därmed bra inblick i arbetet.

3. Varför väljer Nykvarn att samarbeta med ett bolag som fått kritik i media?

Open Infra är en av Sveriges största fiberbyggare. Genom att samverka och ha täta kontakter mellan kommun och fiberbolag räknar kommunen med att få gehör för sina krav och inspel. Att det sedan kan bli vissa störningar under byggtiden är inte ovanligt, det händer oavsett operatör.

När kommunen sökte bolag som var intresserade av att bygga ut fibernätet på Nykvarns landsbygd var Open Infra det enda företag som visade intresse. Alternativet hade varit att inte kunna erbjuda fiber alls.

4. Projektet med Nykvarn gäller landsbygden. Men Open Infra söker ju även kunder i tätorten – hur hänger det samman?

Det är två parallella projekt. Försäljningen i Nykvarns tätort är inte kopplad till några statliga stödpengar, utan är en annan satsning från företaget. Här börjar projektet gå in i nästa fas, den första leveransfasen.

5. Betyder det att landsbygden blir försenad om tätorten ska få fiber först?

Det betyder att Open Infra troligen börjar dra fiber i tätorten för att sedan arbeta sig ut från centrum, mot landsbygden. Av olika tekniska skäl är det betydligt mer praktiskt att arbeta så. Det betyder ingen märkbar fördröjning för hushållen utanför tätorten

6. Enligt avtalet kan hushållen vänta upp till två år på att få fiber. Varför tar det så lång tid?

Bransch och myndigheter har kommit fram till att 24 månader är en rimlig tid för ett fiberutbyggnadsprojekt i ett geografiskt område. Det innebär nätdesign, tillståndsansökningar, privata markavtal och kommunala markavtal och annan administration. Plus flera kilometer grävning, kabelläggning och driftsättning.

Att bygga ut fiber är en komplicerad process – bara i Nykvarn är det över 100 markägare som ska kontaktas. Dialogen med markägarna inleddes dock tidigare än normalt så det finns goda förutsättningar för att utbyggnaden blir klar under 2022.

7. Enligt avtalet kostar det pengar för en enskild person att bryta avtalet om att teckna fiber – även om det tar längre än 24 månader. Är det rimligt att betala för något som en inte får?

Den som ingår avtal om fiberutbyggnad gör en bindande beställning. Fiberbolagen, i det här fallet Open Infra, gör en kalkyl på hur kostnaden för utbyggnaden ska fördelas på de hushåll som anmält sig. Utbyggnaden handlar ju om infrastruktur som kräver ett visst antal anslutna kunder för att bli ekonomiskt hållbar. Utan den här typen av avtal skulle ingen aktör våga riskera så stora investeringar som det handlar om.

Om flera hushåll hoppar av håller inte kalkylen längre och det blir betydligt dyrare för den som fortfarande vill ha fiber till sitt hus. Därför tar bolaget ut en viss procentsats i avgift för den som vill bryta avtalet. Hur stor procentsatsen är beror på hur långt projektet har kommit. Utan sådana avgifter finns det en risk att fiberutbygganden inte kan göras överhuvudtaget.

Risken för att utbyggnaden ska överskrida de 24 månaderna är liten i Nykvarn, tack vare samarbetet med kommunen och tack vare det höga antal personer som redan anmält sitt intresse.

8. Vad händer om jag måste sälja min fastighet och flytta innan fiberanslutningen är klar?

Open Infra rekommenderar att du i så fall överlåter ditt avtal till den nya köparen. Att ha påbörjat processen med att ansluta till fibernätet är ju en fördel för fastigheten och den som flyttar in.

9. Om ett fiberbolag får stöd från PTS (Post- och telestyrelsen) för utbyggnad i ett visst geografiskt område - betyder det att bolaget får ensamrätt i det området?

Nej. Om ett fiberbolag får statliga bidrag från PST betyder det bara just detta. Att bolaget har fått bidrag. Det betyder inte att bolaget har ensamrätt i området.

10. Om det finns konkurrerande bolag som också vill bygga ut och som verkar bli klara snabbare - kan jag då välja det bolag som blir färdigt först?

Ja, men du riskerar att behöva betala till båda bolagen. Om du tecknar avtal med två bolag måste du normalt sett betala ersättning till det bolag du väljer bort - se även svaret på fråga 7. Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kan du bryta avtalet inom 14 dagar från det att du skrev på det. Därefter är det bindande.

Du hittar mer information om avtal och villkor för fiberanslutning i Konsumentverkets vägledning om fiber. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-02-14 09:02

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-02-14 09:02

Dela sidan